Nazwa przedmiotu:
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Marek Woźniak, prof PW
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6019
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 17 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin b) udział w konsultacjach - 2 godziny. 2) Praca własna studenta - 20 godzin, w tym: a) przygotowanie do sprawdzianów - 10 godzin b) studiowanie literatury - 10 godzin. RAZEM: 37 godzin - 1,6 punkty ECTS.__
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 ECTS - liczba godzin kontaktowych - 17 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin b) udział w konsultacjach - 2 godziny. __
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS__
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień podstawowych z zakresu geodezji i metod numerycznych. Podstawowa wiedza z zakresu pomiarów geodezyjnych i metod opracowywania obserwacji. Elementy budownictwa.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Nabycie umiejętność przygotowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby opracowywania projektów budowlanych., geodezyjnego opracowania projektów, wytyczenia lokalizacyjnego. Umiejętność wykorzystania różnych metod tyczenia do szczegółowej obsługi realizacji obiektu i wykonywania pomiarów kontrolnych. Zapoznanie z pracami geodezyjnymi na budowie i w przemyśle.
Treści kształcenia:
Wprowadzenie do specyfiki zagadnień związanych z Geodezją Inżynieryjno-Przemysłową Prace geodezyjne na etapie przygotowania projektu budowlanego. Geodezyjne opracowanie projektu budowlanego. Zasady określania wymaganej dokładności realizacji obiektu. Osnowy i pomiary realizacyjne. Metody i technologie tyczenia. Ocena dokładności tyczenia pozycyjnego. Metody opracowywanie projektu krzywoliniowego odcinka trasy drogowej. Techniki pomiarowe w badaniu: kształtu powierzchni bryły, pionowości budowli, płaskości i prostoliniowości elementu konstrukcyjnego itd. . Metody opracowywania pomiarów toru podsuwnicowego.
Metody oceny:
Sprawdzian semestralny z wiedzy nabytej podczas zajęć i studiów literatury.__
Egzamin:
nie
Literatura:
Geodezja inżynieryjna-tom I, II, III-Praca zbiorowa –PPWK-1989r . Obsługa geodezyjna budowli i konstrukcji-Wojciech Janusz- PPWK-1975. Geodezja-Edward Osada- Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej-2002. USTAWY: Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ; Prawo budowlane; plus odpowiednie rozporządzenia. Instrukcja G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji oraz wytyczne G-3.1 -2007 Wytyczne MPCiH dotyczące Pomiarów suwnic Ćwiczenia z geodezji inżynieryjnej i miejskiej Oficyna Wydawnicza PW Warszawa 2015
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6019_W1
Posiada wiedzę na temat prac przygotowawczych do rozpoczęcia inwestycji
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6019_W2
Zna zasady i zakres materiałów przygotowawczych do realizacji inwestycji inżynierskiej
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6019_W3
Zna reguły formalno-prawne realizacji zadań w otoczeniu administracji rządowej
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6019_U1
Umie sprawnie i efektywnie współpracować w zespole
Weryfikacja: Realizacja zadań projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6019_U2
Umie posługiwać się narzędziami do realizacji pomiarów i opracowania ich wyników
Weryfikacja: Realizacja prac zajęć projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6019_U3
Potrafi zrealizować wybrane grupy pomiarów inżynierskich przy wykorzystaniu współczesnych technik pomiarów geodezyjnych
Weryfikacja: Realizacja zadań ćwiczeń projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-6019_K1
Ma świadomość roli geodety w zadaniach gospodarki narodowej.
Weryfikacja: Realizacja zadań i współpraca interdyscyplinarna w pozyskiwaniu informacji i jej wymianie
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: