Nazwa przedmiotu:
Automatyzacja procesów fotogrametrycznych i widzenie maszynowe
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Piotr Podlasiak, mgr inż. Jakub Markiewicz
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6016
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 32 godziny, w tym: a) udział w ćwiczeniach projektowych - 30 godzin, b) udział w konsultacjach - 2 godz. 2. Praca własna studenta - 45 godzin, w tym: a) zapoznanie się z literaturą - 15 godzin, b) przygotowanie projektu 30 - godzin, Razem: 77 godzin = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
ECTS 1.4 1. Liczba godzin kontaktowych - 32 godziny, w tym: a) udział w ćwiczeniach projektowych - 30 godzin, b) udział w konsultacjach - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
a) udział w ćwiczeniach projektowych - 30 godzin, b) przygotowanie projektu 30 - godzin, Razem: 60 godzin = 2.4 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza z dziedziny fotogrametrii. Umiejętność programowania
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem jest zapoznanie się studentów z metodami automatycznego przetwarzania danych fotogrametrycznych w celu uzyskania produktów fotogrametrycznych: numerycznych modeli terenu i pokrycia terenu oraz ortozdjęć i ortomap. wykorzystane zostaną zdjęcia cyfrowe oraz dane ze skaningu laserowego lotniczego i naziemnego.
Treści kształcenia:
Zapoznanie się z algorytmami i zastosowaniami danych fotogrametrycznych. Wykorzystanie dostępnego oprogramowania komercyjnego (obecnie: Inpho MatchT, Agisoft PhotoScan, Pix4D) Stworzenia prostego samodzielnego wykonanego oprogramowania z wykorzystaniem bibliotek OpenCV, (Computer Vision:dopasowania obrazów cyfrowych, kalibracji sensorów, SfM) i bibliotek PCL (Point Cloud Librarry: przetwarzanie chmur punktów ze skaningu naziemnego i lotniczego)
Metody oceny:
Wykonanie i obrona projektów .
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Instrukcje i strony internetowe wykorzystywanego oprogramowania, 2. Strony internetowe bibliotek OpenCV 3. Strony internetowe bibliotek PCL
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Tematyka przedmiotu ulega ciągłemu rozwojowi. Szczegółowy program wykładu i ćwiczen zostanie zaktualizowany kilka miesięcy przed rozpoczęciem zajęć

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6016_W01
Wiedza o zaawansowanych technologiach przetwarzania obrazu pozwalających na uzyskanie informacji 3D (chmury punktów) na podstawie zdjęć cyfrowych
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6016_W03
Wiedza o metodach przetwarzania chmur puktów i uzyskiwania na ich podstawie produktów fotogrametrycznych (NMT, NMPT, ortoobrazy)
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6016_U02
Umiejętność stworzenia prostego oprogramowania z wykorzystaniem OpenCV, (Computer Vision:dopasowania obrazów cyfrowych kalibracji sensorów, SfM) i bibliotek PCL (Point Cloud Librarry: przetwarzanie chmur punktów ze skaningu naziemnego i lotniczego)
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6016.U01
Umiejętność posługiwania się zaawansowanym oprogramowaniem fotogrametrycznym (Inpho MatchT, Agisoft PhotoScan, Pix4D) w celu uzyskania np. modeli 3D obiektów.
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: