Nazwa przedmiotu:
Zastosowania technologii teledetekcyjnych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-5014
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 17 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin b) udział w konsultacjach - 2 godziny. 2) Praca własna studenta - 10 godzin, w tym: a) analiza literatury i stron internetowych światowych agencji kosmicznych - 5 godzin, b) przygotowanie do sprawdzianu - 5 godzin. RAZEM: 27 godzin - 1 punkt ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 17 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin b) udział w konsultacjach - 2 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,2 punktu ECTS - 5 godzin, w tym: a) analiza literatury i stron internetowych światowych agencji kosmicznych - 5 godzin
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw teledetekcji i fotogrametrii, w tym technik teledetekcyjnego obrazowania powierzchni Ziemi.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z możliwościami zastosowania technologii teledetekcyjnych w różnych działach gospodarki narodowej.
Treści kształcenia:
- Zastosowania technologii wielospektralnej - Zastosowania technologii super- i hiperspektralnej - Zastosowania technologii radarowej - Zastosowania teledetekcji termalnej - Możliwości automatyzacji procesu przetwarzania danych satelitarnych, ograniczenia w automatyzacji przetwarzania danych oraz potencjalne kierunki rozwoju - Prezentacja funkcjonowania wybranych serwisów i usług wykorzystujących technologie teledetekcyjne
Metody oceny:
Do zaliczenia wykładu niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch sprawdzianów. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna ocen z dwóch sprawdzianów. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 – pięć (4,76 – 5,0); 4,5 – cztery i pół (4,26-4,75), 4,0 – cztery (3,76-4,25), 3,5 – trzy i pół (3,26-3,75), 3,0 – trzy (3,0-3,25).
Egzamin:
nie
Literatura:
- Białousz S. – Perspektywy rozwoju teledetekcji europejskiej i możliwości jej wykorzystania w zadaniach GUGiK. - Sitek Z., Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2000 - Jensen J.R., Remote Sensing of the Environment – An Earth Resource Perspective, Prentice Hall, New Jersey, 2000 - Barrett E.C., Curtis L.F., Introduction to environmental remote sensing, Chapman & Hall, Third edition, 1992. Czasopisma naukowe: - Teledetekcja Środowiska, dawniej: Fotointerpretacja w Geografii - Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii - Roczniki Geomatyki - Remote Sensing of Environment - International Journal of Remote Sensing - Photogrammetric Engineering& Remote Sensing - European Remote Sensing - Remote Sensing strony internetowe światowych agencji kosmicznych, m.in. ESA, NASA, DLR, POLSA
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-5014_W1
zna możliwości zastosowania technologii teledetekcyjnych dla różnych celów, m.in. pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, analizy zmian zagospodarowania terenu, monitoringu środowiska naturalnego, planowania przestrzennego.
Weryfikacja: sprawdzian z wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-5014_U1
posiada umiejętność właściwego wyboru danych teledetekcyjnych do realizacji postawionego zadania
Weryfikacja: sprawdzian z wykładu
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-5014_K1
ma świadomość szybkiego rozwoju technologii teledetekcyjnych i konieczności dokształcania się w tym zakresie oraz ma świadomość, iż decyzje podejmowane na podstawie wyników analiz danych teledetekcyjnych mają wpływ na środowisko życia ludzi.
Weryfikacja: sprawdzian z wykładu
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: