Nazwa przedmiotu:
Systemy paszportyzacji sieci przesyłowych
Koordynator przedmiotu:
__
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6024
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba godzin: 30, w tym a) 15 godz. - wykład b) 1 godz. - konsultacje 2. Praca własna studenta – 14 godzin, w tym: a) 7 godz. - analiza dodatkowej literatury i map, b) 7 godz. – przygotowywanie się studenta do zaliczeń
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0.5 pkt. ECTS. Liczba godzin kontaktowych: 16, w tym: a) 15 godz. - wykład b) 1 godz. - konsultacje
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość technologii GIS.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi projektowania i wykorzystywania systemów paszportyzacji sieci przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia i technologii systemów geoinformacyjnych.
Treści kształcenia:
1. Cele paszportyzacji sieci przesyłowych. 2. Koncepcja systemów paszportyzacji sieci przesyłowych. 3. Przegląd krajowych i światowych produktów wykorzystywanych w paszportyzacji sieci przesyłowych. 4. Rola informacji przestrzennych i technologii geoinformatycznych w budowie systemów paszportyzacji sieci przesyłowych. 5. Szczegółowe zapoznanie z wybranym systemem paszportyzacji sieci przesyłowej.
Metody oceny:
Sprawdzian pisemny
Egzamin:
nie
Literatura:
__
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Przedmiot prowadzony we współpracy z wybranym przedsiębiorstwem

Efekty uczenia się