Nazwa przedmiotu:
Telematyka
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6017
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
30 godz,w tym: a) 15 godz. - wykład, b) 1 godz. - konsultacje. 2. Praca własna studenta – 14 godz.: a) 7 godz. - analiza dodatkowej literatury i map, b) 7 godz. – przygotowywanie się studenta do zaliczeń.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,5 pkt. ECTS. Liczba godzin kontaktowych - 16: a) 15 godz. - wykład, b) 1 godz. - konsultacje.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
__
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu telematyki. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do udziału w zespołach projektowych tworzących rozwiązania z zakresu geomatyki.
Treści kształcenia:
-->Wykład: Podstawowe terminy z zakresu telematyki. Telematyka transportu i logistyki, telematyka medyczna, telematyka przemysłowa i inne. Przykłady rozwiązań telematycznych w Polsce i na świecie. Wybrane technologie informatyczne i telekomunikacyjne kluczowe dla rozwiązań z zakresu telematyki. Znaczenie geoinformacji w rozwiązaniach telematycznych. Znaczenie telematyki w produktach geoinformacyjnych.
Metody oceny:
Zaliczenie pisemne w formie dwóch sprawdzianów. Ocena końcowa jako średnia ze sprawdzianów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Nowacki G. (red.): Telematyka transportu drogowego, ITS, Warszawa 2008. Mikulski J.: Advances in Transport Systems Telematics 2. Praca zbiorowa, monografia. Wydawnictwo Chair of Automatic Control in Transport, Faculty of Transport, Silesian University of Technology, Katowice 2007. Mikulski J.: Advances in Transport Systems Telematics. Praca zbiorowa, monografia. Wydawnictwo Jacek Skalmierski Computer Studio, Katowice 2006. Wydro K.B.: Telematyka – znaczenie i definicje terminu, „Telekomunikacja i techniki informacyjne”, nr 1-2, 2005. Piecha J.: Rejestracja i przetwarzanie danych w telematycznych systemach transportu, praca zbiorowa, Monografia wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Przedmiot prowadzony we współpracy z wybranym przedsiębiorstwem

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6017_W1
zna podstawowe terminy i standardy z zakresu telematyki
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-6017_W2
orientuje się w najnowszych wdrożeniach z zakresu telematyki, w szczególności wykorzystujących dane przestrzenne i technologie geoinformacyjne
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W19
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6017_U1
potrafi wybrać odpowiednie źródła danych przestrzennych oraz określić niezbędny zakres i metody ich przetworzenia w celu wykorzystania w wybranych systemach telematycznych
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U06, K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UU

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-6017_K1
potrafi poszukiwać nowych lub bardziej efektywnych sposobów wykorzystania geoinformacji i technologii geoinformatycznych w telematyce oraz odwrotnie
Weryfikacja: Ocena zespołowej prezentacji pomysłów na nowe produkty
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K03, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR