Nazwa przedmiotu:
Wolne oprogramowanie w teledetekcji
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni; mgr inż. Aleksandra Radecka; mgr inż. Oskar Graszka
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6015
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 33 godziny, w tym: a) uczestnictwo w zajęciach projektowych - 30 godzin, b) udział w konsultacjach - 3 godziny. 2) Praca własna studenta - 43 godziny, w tym: a) przygotowanie do zajęć projektowych - 18 godzin, b) sporządzenie raportów z wykonania projektów - 25 godzin, RAZEM: 76 godzin - 3 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,3 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 33 godziny, w tym: a) uczestnictwo w zajęciach projektowych - 30 godzin, b) udział w konsultacjach - 3 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,9 punktu ECTS - 73 godziny, w tym: a) uczestnictwo w zajęciach projektowych - 30 godzin, b) przygotowanie do zajęć projektowych - 18 godzin, c) sporządzenie raportów z wykonania projektów - 25 godzin,
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw teledetekcji i cyfrowego przetwarzania obrazów, w tym znajomość podstawowych parametrów obrazów satelitarnych, umiejętność tworzenia i interpretacji kompozycji barwnych, znajomość algorytmów wzmacniania kontrastu, metod klasyfikacji cyfrowej.
Limit liczby studentów:
16
Cel przedmiotu:
Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z funkcjonalnością wybranych programów do przetwarzania danych teledetekcyjnych z grupy tzw. wolnego oprogramowania oraz możliwości ich rozwijania.
Treści kształcenia:
1. Porównanie oraz ocena funkcjonalności wybranych programów do przetwarzania danych teledetekcyjnych (m.in. Orfeo toolbox, SAGA, QGIS, SNAP ESA) oraz ocena możliwości opracowania własnych algorytmów do przetwarzania danych teledetekcyjnych, w tym ocena możliwości automatyzowania procesów wieloetapowych. 2. Wykorzystanie wolnego oprogramowania do wykonania określonej analizy z wykorzystaniem danych satelitarnych z systemu Sentinel lub LANDSAT - próba automatyzacji procesu z wykorzystaniem danych wieloczasowych.
Metody oceny:
Do zaliczenia zajęć projektowych wymagane jest: uzyskanie pozytywnej oceny z raportu z realizacji zadania projektowego oraz z prezentacji wyników. Ocenę łączną stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych za przygotowanie raportów. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 – pięć (4,76 – 5,0); 4,5 – cztery i pół (4,26-4,74), 4,0 –cztery (3,76-4,25), 3,5-trzy i pół (3,26-3,75), 3,0-trzy (3,0-3,25).
Egzamin:
nie
Literatura:
- podręczniki użytkownika do poszczególnych oprogramowań - Jensen J.R., Remote Sensing of the Environment – An Earth Resource Perspective, Prentice Hall, New Jersey, 2000 - Barrett E.C., Curtis L.F., Introduction to environmental remote sensing, Chapman & Hall, Third edition, 1992. - Osińska-Skotak K., 2014, "Teledetekcja środowiska" - preskrypt do ćwiczeń - Osińska-Skotak K., 2014, "Teledetekcja środowiska" - preskrypt do wykładów
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6015_W1
zna metody przetwarzania danych teledetekcyjnych i możliwości ich automatyzacji
Weryfikacja: raport z wykonanego projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09, K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6015_U1
potrafi automatyzować proces przetwarzania danych teledetekcyjnych
Weryfikacja: raport z realizacji projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13, K_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6015_U2
potrafi przygotować raport z realizacji wykonanego zadania inzynierskiego
Weryfikacja: raport z projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-6015_K01
ma świadomość wpływu przygotowanych przez niego opracowań na podejmowane na ich podstawie decyzje
Weryfikacja: raport z realizacji projektu w zakresie części dot. oceny jakości produktu teledetekcyjnego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR