Nazwa przedmiotu:
Podstawy cyfrowego przetwarzania obrazów
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Jakub Markiewicz
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6008
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
77 godz = 3 ECTS w tym: 1) Liczba godzin kontaktowych a) wykład - 15 godz. b) ćwiczenia - 30 godz. c) konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta a) przygotowanie do ćwiczeń 10 godz. b) wykonanie projektów -20 godz
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
47 godz. = 1.8 pkt ECTS w tym: a) wykład - 15 godz. b) ćwiczenia - 30 godz. c) konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Uczestnictwo w ćwiczeniach (30 godz.), samodzielna praca projektowa (15 godz.). Razem 45 godz., co odpowiada 1,8 pkt. ECTS 47 godz. = 1.8 pkt ECTS w tym: a) ćwiczenia - 30 godz. b) samodzielna praca projektowa 15 godz.c) konsultacje - 2 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Umiejętność programowania w języku c++ (kompilatory GCC lub VisualStudio), Python
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstaw cyfrowego przetwarzania obrazów w kontekście wykorzystania ich do zadań pomiarowych.
Treści kształcenia:
Wykłady: 1. Wstęp i przypomnienie (Widzenie u człowieka, złudzenia, przestrzenie barwne. Przetwarzanie światła na -> sygnał elektryczny 2. Postać cyfrowa obrazu i przypomnienie (kwantowanie i próbkowanie, rozdzielczość: geometryczna, radiometryczna, czasowa, formaty zapisu m.in. kafelkowanie, piramidy obrazów, kompresja obrazu 4. Przekształcenia geometryczne obrazu (obroty, transformacje, usuwanie dystorsji, obrazy epiloparne) 5. Teoria FFT (podstawy, wykorzystanie do kompresji) 6. Filtracja (histogram -- jedno i dwu wymiarowy, filtry liniowe, splot, filtry dolno i górno przepustowe, filtry nieliniowe, filtry morfologiczne, filtry FFT) 7. Segmentacja obrazów 8. Klasyfikacja (nadzorowana, nienadzorowana), 9. Wykrywanie obiektów - operatory (wykrywanie punktów: operatory tradycyjne, deskryptory, linii prostych, wykrywanie krawędzi) 10. Matching ABM (template matchng, mapy głębokości) 11. Matching FBM (rola operatorów m.in. SIFT/SURF, DAISY, łączenie punktów, obrazów,) 12. Matching wieloobrazowy (PMVS) Ćwiczenia: 1. Podstawy OpenCV (na przykładach: progowanie, transformacje geometryczne, próbkowanie i kwantowanie) 2. Formaty (kompresja - wpływ na rozmiar i jakość obrazu) 3. Histogramy (wyświetlanie, wyrównanie) 4. Filtracja (implementacja własna i wykorzystanie gotowych procedur) 5. Segmentacja (region-grow) 6. Klasyfikacja (nienadzorowana) 7. Template Matching 8. FBM Matching (macierz fundamentalna, obrazy epipolarne) 9. Wybrane przykłady zaawansowanych aplikacji
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu - egzamin. Zaliczenie projektu: przedstawienie i obrona zadań wykonanych w ramach ćwiczeń projektowych
Egzamin:
tak
Literatura:
Z uwagi na nieustający postęp w tej dziedzinie aktualna lista lektur zostanie przedstawiona w semestrze 5.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Tematyka przedmiotu ulega ciągłemu rozwojowi. Szczegółowy program wykładu i ćwiczen zostanie zaktualizowany kilka miesięcy przed rozpoczęciem zajęć

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6008_W01
Posiada wiedzę na temat podstaw cyfrowego przetwarzania obrazów.
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-6008_W02
Posiada wiedzę na temat sposobów wykorzystania metod cyfrowego przetwarzania obrazów.do celów pomiarowych.
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6008.U01
Zna możliwości wykorzystania dostępnych programów .do przetwarzania obrazu (IrfanVie, Gimp, inne) i środowisk programistycznych (np. MatLab)
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U05, K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UK
Charakterystyka GI.ISP-6008.U02
Posiada umiejętność programowania prostych zagadnień związanych z przetwarzaniem obrazu z wykorzystaniem bibliotek OpenCV (CPP lub Python)
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U05, K_U10, K_U13, K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UK