Nazwa przedmiotu:
Multimedia i DTP
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6007
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 45 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin b) wykonanie projektu - 30 godzin 2) Praca własna studenta - 30 godzin, w tym: a) studia literaturowe i analiza przykładów opracowań - 5 godzin b) przygotowanie i realizacja projektu - 25 godzin RAZEM: 75 godzin - 3 punkty ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,8 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 45 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin b) wykonanie projektu - 30 godzin
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,2 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 55 godzin, w tym: a) przygotowanie projektu - 20 godzin b) wykonanie projektu - 30 godzin c) ocena i testowanie - 5 godzin
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy obsługi GIS i oprogramowania inżynierskiego.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie się z wybranymi technikami publikacji informacji w formie kompozycji graficznych i prezentacji multimedialnych.
Treści kształcenia:
Wiadomości ogólne: prezentacje wielowymiarowe, dynamiczne i multimedialne. Techniki poligraficzne (DTP): pryncypia graficzne, teoria barw, modele barw, typografia, istota cyfrowego zapisu i przetwarzania tekstów, przetwarzanie grafiki wektorowej, przetwarzanie obrazów tonalnych: skanowanie i wektoryzacja, organizacja publikacji, impozycja arkusza wydawniczego, techniczne aspekty druku, metody druku próbnego, separacje barwne, technologie postprocesowe, przegląd programów DTP (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Flash, Inkscape), możliwości języka PostScript, zasady tworzenia dokumentu elektronicznego (PDF, eBooki). Technologie multimedialne: definicja multimediów, sprzęt i oprogramowanie, multimedialne środki wyrazu, formaty zapisu, algorytmy kompresji. Redakcja i opracowanie prezentacji multimedialnych: zasady redakcji kompozycji multimedialnych, koncepcja, scenariusz, osnowa przestrzenna i temporalna, osnowa funkcjonalna (zakres funkcjonalności prezentacji), integracja i przetwarzanie danych, kompozycja, legenda, objaśnienia i pola sterujące.
Metody oceny:
Zaliczenie projektu. Egzamin pisemny. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Kraak M., Ormeling F. 1998, Kartografia – wizualizacja danych przestrzennych. PWN, Warszawa 2. Longley P.A., Goodchild M., Maguire D., Rhind D.W., 2006, GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN 3. Cartwright W., Peterson M.P., Gartner G., 1999, Multimedia Cartography. Springer-Verlag 4. Vozenilek V. 2005, Cartography for GIS (Geovisualization and Map Communication). Univerzita Palackeho v Olomuoci 5. Kraak M-J., Brown A., 2001, Web Cartography, Taylor & Francis
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6007_W01
zna teorię prezentacji graficznych oraz metody wizualizacji
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-6007_W02
zna graficzne środki wyrazu, formaty zapisu, problematykę optymalizacji i kompresji oraz zasady kompozycji graficznych
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-6007_W03
zna standardy i technologie multimedialne wspomagające tworzenie prezentacji, potrafi ocenić funkcjonalność wybranego oprogramowania
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W07, K_W08, K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6007_U01
potrafi przygotować koncepcję, projekt funkcjonalny, zestaw metod rezentacji i projekt kompozycji opracowania multimedialnego
Weryfikacja: zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03, K_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6007_U02
potrafi dokonać selekcji, oceny i przetworzenia źródłowych materiałów graficznych i audiowizualnych na potrzeby konkretnej publikacji multimedialnej w zależności od jej tematyki i przeznaczenia
Weryfikacja: zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U11, K_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6007_U03
potrafi przeprowadzić pełen proces przygotowania do druku prostej publikacji papierowej, łącznie z wykonanie separacji barwnych i druku próbnego
Weryfikacja: zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11, K_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6007_U04
potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie co najmniej jednym programem DTP do przetwarzania danych wektorowych i rastrowych
Weryfikacja: zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW