Nazwa przedmiotu:
Mobilne aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6005
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
90 godz., w tym: 1) Liczba godzin kontaktowych - 47: a) 15 godz. - wykład, b) 30 godz. - ćwiczenia, c) 2 godz. - konsultacje. 2. Praca własna studenta – 43 godz.: a) 28 godz. - realizacja zadań projektowych, b) 15 godz. - przygotowywanie się studenta do zaliczeń.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 pkt ECTS. Liczba godzin kontaktowych - 47: a) 15 godz. - wykład, b) 30 godz. - ćwiczenia, c) 2 godz. - konsultacje.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 pkt. ECTS. 58 godz.: a) 30 godz. - ćwiczenia, b) 28 godz. - realizacja zadań projektowych.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu zasad działania systemów nawigacji satelitarnej GNSS. Umiejętność przetwarzania i wizualizacji danych w środowisku oprogramowania GIS.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zadaniami, funkcjonalnością oraz metodami kartograficznego przekazu informacyjnego w mobilnych aplikacjach nawigacyjnych i lokalizacyjnych, w zakresie niezbędnych do efektywnego ich wykorzystywania, projektowania oraz programowania.
Treści kształcenia:
-->Wykład Technologie mobilne; Urządzenia mobilne; specyfika urządzeń mobilnych; Komponenty mobilnych aplikacji nawigacyjnych;Rodzaje aplikacji nawigacyjnych wykorzystujących dane przestrzenne. Przegląd systemów pozycjonowania; Specyfika kartograficznej wizualizacji danych (elementy kartografii mobilna); Przegląd i analiza funkcjonalna i kartograficzna mobilnych aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych (systemy do nawigacji samochodowej, systemy do nawigacji lotniczej, systemy do nawigacji morskiej i śródlądowej, systemy nawigacji turystycznej, system do nawigacji w budynkach, systemy lokalizacji osób, zwierząt, pojazdów, statków i produktów) -->Ćwiczenia: Przygotowanie danych przestrzennych do wykorzystania w aplikacji nawigacyjnej; Projekt i wykonanie wizualizacji kartograficznej danych dla mobilnej aplikacji nawigacyjnej; Wykonanie oprogramowania automatyzującego wymianę danych pomiędzy mobilną aplikacją nawigacyjną a serwerami danych.
Metody oceny:
Ocena z egzaminu. Ocena z realizacji pracy projektowej.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Gotlib D., „Metodyka prezentacji kartograficznych w mobilnych systemach lokalizacyjnych i nawigacyjnych”. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej - Geodezja, z.48, 2011 2. Gotlib D.: „Nowe oblicza kartografii – aspekty metodyczne i technologiczne”, Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 40, 2008, nr 1, s. 21-27. 3. Gotlib D.:„Nowe oblicza kartografii – kartografia mobilna”, Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 40, 2008, nr 2, p. 117-127 4. Weintritt A.: "Elektroniczna mapa nawigacyjna", Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Morskiej 5. Urbańczyk A. : "Nawigacja prosta, łatwa, zabawna", Alma-Press. 6. Januszewski J.: "Systemy satelitarne GPS Galileo i inne", PWN
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6005_W1
ma aktualną wiedzę o dostępnych na rynku mobilnych aplikacjach lokalizacyjnych i nawigacyjnych, w tym ich funkcjonalności, komponentach, architekturze informatycznej i technologiach realizacji. Umie ocenić i wybrać odpowiednią aplikację do określonych zastosowań.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-6005_W2
zna zakres wykorzystywanych danych, podstawowe zasady ich modelowania oraz rozumie wpływ wizualizacji kartograficznej na jakość funkcjonowania aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09, K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-6005_W3
rozumie specyfikę projektowania i programowania mobilnych aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6005_U1
potrafi zdefiniować ogólne wymagania geoinformatyczne i kartograficzne w procesie projektowania mobilnych aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych
Weryfikacja: Ocena wykonanego zadania projektowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6005_U2
potrafi przygotować dane przestrzenne do wykorzystania w aplikacji nawigacyjnej
Weryfikacja: Ocena wykonanego zadania projektowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14, K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6005_U3
potrafi automatyzować i wykonać proces wymiany danych pomiędzy różnymi mobilnymi aplikacjami nawigacyjnymi oraz mobilnymi aplikacjami a serwerami danych
Weryfikacja: Ocena wykonanego zadania projektowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13, K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6005_U4
potrafi przygotować poprawną prostą wizualizację kartograficzną danych na potrzeby mobilnej aplikacji nawigacyjnej
Weryfikacja: Ocena wykonanego zadania projektowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-6005_K1
potrafi brać efektywny udział w pracy kilkuosobowego zespołu projektowego
Weryfikacja: Ocena sprawozdania z realizacji zadania projektowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR