Nazwa przedmiotu:
Programowanie mobilnych aplikacji geoinformacyjnych
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6004
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w zajęciach, wykłady: 15 godzin, Udział w zajęciach, ćwiczenia: 30 godzin, Zapoznanie z literaturą: 5 godzin, Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 10 godzin, Praca w zespole nad tworzeniem aplikacji mobilnej: 18 godzin Przygotowanie do egzaminu: 10 godzin, Udział w konsultacjach: 2 godziny
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,6 punktu ECTS: Udział w zajęciach, wykłady: 15 godzin, Udział w zajęciach, ćwiczenia: 30 godzin, Udział w konsultacjach: 2 godziny
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,9 punktu ECTS: Udział w zajęciach, ćwiczenia: 30 godzin, Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 10 godzin, Praca w zespole nad tworzeniem aplikacji mobilnej: 18 godzin
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Umiejętność programowania strukturalnego i obiektowego. Podstawowa znajomość systemów informacji przestrzennej.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze specyfiką projektowania aplikacji mobilnych oraz zdobycie przez studenta podstawowej umiejętności programowania w środowisku urządzeń mobilnych
Treści kształcenia:
1. Technologie mobilne; 2. Urządzenia mobilne; specyfika urządzeń mobilnych; 3. Architektura aplikacji mobilnych; 4. Systemy operacyjne urządzeń mobilnych (np. Android, Windows Phone, iOS); 5. Techniki programowania na urządzenia mobilne; 6. Silniki graficzne dla urządzeń mobilnych; 7. Optymalizacja aplikacji mobilnych; 8. Projektowanie interfejsu aplikacji mobilnej; 9. Możliwości w zakresie wykorzystania danych przestrzennych w aplikacjach mobilnych.
Metody oceny:
Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie oceny zrealizowanego projektu - geoinformacyjnej aplikacji mobilnej.
Egzamin:
tak
Literatura:
__
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6004_W01
zna architekturę oraz rozumie zasady działania systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-6004_W02
zna techniki programowania specyficzne dla urządzeń mobilnych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-6004_W03
zna możliwości i ograniczenia wykorzystania danych przestrzennych w urządzeniach mobilnych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6004_U01
potrafi zaprojektować aplikację oraz wykorzystać poznane techniki programowania do zaimplementowania aplikacji mobilnej
Weryfikacja: Ocena zrealizowanego projektu polegającego na implementacji aplikacji mobilnej oraz zaangażowania podczas pracy grupowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U12, K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO, I.P6S_UU
Charakterystyka GI.ISP-6004_U02
potrafi napisać aplikację mobilną wykorzystującą dostępne w środowisku mobilnym API udostępniające funkcje związane z położeniem i prezentacją jej na mapie
Weryfikacja: Ocena zrealizowanego projektu polegającego na implementacji aplikacji mobilnej oraz zaangażowania podczas pracy grupowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U06, K_U10, K_U13, K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO, I.P6S_UU
Charakterystyka GI.ISP-6004_U03
potrafi skonfigurować aplikację w środowisku mobilnym i przygotować ją do dystrybucji dla użytkowników
Weryfikacja: Ocena zrealizowanego projektu polegającego na implementacji aplikacji mobilnej oraz zaangażowania podczas pracy grupowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-6004_K01
potrafi przeanalizować problem, wybrać i przedyskutować w zespole odpowiednią metodę rozwiązania
Weryfikacja: Ocena zrealizowanego projektu polegającego na implementacji aplikacji mobilnej oraz zaangażowania podczas pracy grupowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR