Nazwa przedmiotu:
Inteligentne miasta (smart cities)
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-5011
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
25 godz., w tym: 1) Liczba godzin kontaktowych - 15: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godz. 2) Praca własna studenta - 10 godz.: a) analiza i ocena przykładów omawianych na wykładzie - 5 godz., b) przygotowanie do zaliczenia wykładów - 5 godz..
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6 pkt. ECTS. Liczba godzin kontaktowych - 15: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 pkt. ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu geoinformacji
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą i przykładami wdrożeń tzw. inteligentnych miast, w szczególności aspektami technologicznymi tego procesu. Szczególne znaczenie ma uświadomienie uczestnikom integrującej roli informacji przestrzennej dla racjonalnego tworzenia "smart city".
Treści kształcenia:
Podstawowe pojęcia z zakresu "inteligentnych miast" (smart cities). Standardy i normy dotyczące tworzenia systemów inteligentnych miast. Główne systemy i zasoby rozwijane w ramach inteligentnych miast (inteligentne systemy transportowe, zintegrowany monitoring miejski i inne systemy bezpieczeństwa, planowanie przestrzenne i zarządzanie nieruchomościami, optymalizacja energetyczna, inteligentne budynki, systemy geopartycypacji społecznej, systemy informacji turystycznej, powszechny dostęp do sieci telekomunikacyjnych, systemy kart miejskich). Silosowe i horyzontalne zarządzanie miastem i jego zasobami. Technologie wykorzystywane w budowie systemów zarządzania inteligentnymi miastami. Znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w realizacji idei inteligentnego miasta. Integrująca rola informacji przestrzennej dla zarządzania inteligentnym miastem, Znaczenie modelowania kartograficznego w efektywnym wykorzystaniu geoinformacji w mieście. Możliwości wykorzystania informacji przestrzennej i technologii geoinformacyjnych w zarządzaniu nowoczesnym miastem. Przykłady wdrożeń idei Smart City w Polsce i na świecie.
Metody oceny:
Sprawdzian. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Gotlib D., Olszewski R. (red.), Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem (Smart City), PWN, Warszawa, 2016 Dirks S., Keeling M., Dencik J., How Smart is your city? Helping cities measure progress, IBM Global Business Services Government Executive Report, IBM Institute for Business Value, IBM Corporation, 2009 Dohler M. et al. (editors), Smart Cities, Special Issue, IEEE Communications Magazine, vol. 51, no. 6, June 2013 Stawasz D., Sikora-Fernandez D, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, PLACET, 2015
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-5011_W1
posiada wiedzę na temat inteligentnych miast oraz roli geoinformacji i technologii ICT w tworzeniu i funkcjonowaniu "inteligentnych miast"
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W19
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-5011_U1
potrafi samodzielnie dokonać analizy poziomu realizacji idei smart city dla wybranych miast oraz zaproponować rozwiązania geoinformacyjne integrujące usługi danych przestrzennych dla "inteligentnych miast"
Weryfikacja: zaliczenie pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-5011_K1
potrafi współpracować w grupie realizując zadania o charakterze interdyscyplinarnym
Weryfikacja: ocena pracy grupowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR