Nazwa przedmiotu:
SIP- aplikacje geodezyjno-kartograficzne
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Sebastian Różycki
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-4007
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Obecność na wykładach: 15 h Zapoznanie się ze wskazaną literaturą: 5 h Konsultacje dot. treści wykładów: 2h Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie: 15 h Obecność na zajęciach projektowych: 2 x 15 h = 45 h Przygotowanie do zajęć projektowych: 15 h Konsultacje dot. zajęć projektowych: 3h Przygotowanie raportów/projektów zaliczających: 20h Razem nakład studenta: 120 h = 4 PKT ETCS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Obecność na zajęciach: 45h Konsultacje: 5 h Razem: 50h = 1,7 PKT ETCS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Obecność na zajęciach projektowych: 2 x 15 h = 30 h Przygotowanie do zajęć projektowych: 15 h Konsultacje dot. zajęć projektowych: 3h Przygotowanie raportów/projektów zaliczających: 20h Razem: 77h = 2.6 PKT ETCS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z kartografii, teledetekcji, informatyki, planowania przestrzennego, ochrony środowiska
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z systemami informacji przestrzennej wspomagającymi działalność służby geodezyjno-kartograficznej oraz firm realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. W ramach przedmiotu omawiane są aplikacje SIP/GIS wykorzystywane m.in. do realizacji bieżących obowiązków nakładanych na jednostki administracji publicznej.
Treści kształcenia:
-->Wykład: Rys historyczny systemów informacji przestrzennej (SIP/GIS). Architektura systemów GIS. Ogólnogeograficzne (referencyjne) i tematyczne (specjalistyczne) systemy informacji przestrzennej. Przegląd wdrożeń w zakresie systemów informacji przestrzennej w Polsce i na świecie. Dobór danych dla systemów informacji przestrzennej. Nowe źródła danych geodezyjnych dla SIP. Możliwości analityczne systemów informacji przestrzennej. Możliwości wykorzystania SIP i technologi SIP w zakresie geodezji i kartografii. Najważniejsze zrealizowane i realizowane projekty wykorzystujące SIP w administracji geodezyjno-kartogaficznej. Systemy informacji przestrzennej wspomagające działalności frim geodezyjno-kartograficznych. -->Ćwiczenia Projekt: Praktyczna realizacja wybranego zadania realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie geodezji i kartografii z użyciem technologii SIP. Analiza i wybór danych do realizacji projektu. Ćwiczenie 1. Realizacja projektu systemu informacji przestrzennej z wykorzystaniem zgromadzonych danych NMT, map topograficznych, obrazów satelitarnych. Studenci przygotowują dokumentację projektową, która pomaga im w zrozumieniu poszczególnych etapów projektu. Konieczność przygotowania dokumentacji wprowadza uczestników zajęć w zagadnienia profesjonalnych metodyk projektowania systemów. Studenci wykonują prototyp systemu - bazę danych przestrzennych, wykonują geowizualizację danych oraz realizują wybrane elementy interfejsu systemu. Ćwiczenie 2. W oparciu o zrealizowany w ćwiczeniu nr 1 prototyp systemu, wykonanie konkretnej aplikacji dedykowanej do zastosowania w jednostce lub firmie prowadzącej działalność z zakresu geodezji i kartografii.
Metody oceny:
Wykład: zaliczenie wykładów – egzamin pisemny w sesji. Próg zaliczeniowy: 51/100. Zajęcia projektowe: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach. Do zaliczenia zajęć projektowych wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizowanego projektu. Projekt oddawany jest przez studentów w postaci raportu (postać papierowa lub elektroniczna) z wykonywanego zagadnienia. Ocenę łączną stanowi średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładu oraz zaliczenia projektu.
Egzamin:
tak
Literatura:
Kwietniewski M., 2013. GIS w wodociągach i kanalizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN Olszewski R., Gotlib G., Iwaniak; 2008; GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN Białousz S., 2004. System Baz Danych Przestrzennych dla Województwa Mazowieckiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Iwańczak B., 2014. Quantum GIS. Tworzenie i analiza map. Helion Białousz S., 2013. Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Kubik T., 2009. GIS. Rozwiązania sieciowe. Wydawnictwo Naukowe PWN Litwin L., Myrda G.,. 2005. Systemy Informacji Geograficznej - zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion Gaździcki J.; 1990. Systemy informacji przestrzennej, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw kartograficznych Tomilson R., 2008. Rozważania o GIS - Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów. ESRI Polska, Warszawa Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006. GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN Bielecka E., 2005. Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania.
Witryna www przedmiotu:
http://www.zftisip.gik.pw.edu.pl/
Uwagi:
Zajęcia projektowe prowadzone są w laboratoriach komputerowych wyposażonych w rzutnik multimedialny. Studenci korzystają na zajęciach projektowych z komputerów z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem ArcGIS i QGIS. Wprowadzane są i wykorzystanie elementy metodyki zarządzania projektami PRINCE2 i Scrum.

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-4007_W1
Ma wiedzę na temat istniejących w Polsce systemów informacji przestrzennej.
Weryfikacja: Ocena ze sprawdzianu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08, K_W20
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-4007_W2
Ma wiedzę na temat znaczenia SIP w branży geodezyjno-kartograficznej.
Weryfikacja: Ocena ze sprawdzianu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08, K_W20
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-4007_W3
Ma wiedzę na temat typowych wdrożeń związanych z systemami informacji przestrzennej. Potrafi ocenić możliwości rozwoju wdrożonych systemów informacji przestrzennej.
Weryfikacja: Ocena ze sprawdzianu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W19
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-4007_U1
Potrafi zdefiniować problem oraz korzystać ze źródeł literaturowych dotyczących rozwiązywania zadań w zakresie geodezji i kartografii z wykorzystaniem technologii SIP/GIS.
Weryfikacja: Ocena ze sprawdzianu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-4007_U2
Potrafi przygotować harmonogram realizowanego projektu. Wykorzystuje grafy stosowane w zarządzaniu projektami. Potrafi ustalić podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanować je w czasie
Weryfikacja: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach, ocena raportu końcowego (forma elektroniczna).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-4007_U3
Potrafi opracować koncepcję systemu informacji przestrzennej na potrzeby instytucji lub firmy z branży geodezyjno-kartograficznej
Weryfikacja: Ocena z egzaminu końcowego. Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach, ocena raportu końcowego (forma elektroniczna).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-4007_U4
Potrafi korzystać z danych przestrzennych zapisanych w różnych formatach i układach współrzędnych w aspekcie tworzenia baz danych dla potrzeb geodezyjno-kartograficznych. Zna najczęściej występujące problemy dotyczące harmonizacji danych przestrzennych.
Weryfikacja: Ocena z egzaminu końcowego. Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach, ocena raportu końcowego (forma elektroniczna).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-4007_K01
Zna możliwości i zagrożenia wynikające z wykorzystywania internetu i mediów społecznościowych do prezentacji wyników projektów realizowanych z wykorzystaniem SIP i Technologii SIP.
Weryfikacja: Ocena z egzaminu końcowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR