Nazwa przedmiotu:
SIP - aplikacje tematyczne
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Sebastian Różycki
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-4006
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Obecność na wykładach: 15 h Zapoznanie się ze wskazaną literaturą: 5 h Konsultacje dot. treści wykładów: 2h Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie: 15 h Obecność na zajęciach projektowych: 2 x 15 h = 45 h Przygotowanie do zajęć projektowych: 15 h Konsultacje dot. zajęć projektowych: 3h Przygotowanie raportów/projektów zaliczających: 20h Razem nakład studenta: 120 h = 4 PKT ETCS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Obecność na zajęciach: 45h Konsultacje: 5 h Razem: 50h = 1,7 PKT ETCS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Obecność na zajęciach projektowych: 2 x 15 h = 30 h Przygotowanie do zajęć projektowych: 15 h Konsultacje dot. zajęć projektowych: 3h Przygotowanie raportów/projektów zaliczających: 20h Razem: 77h = 2.6 PKT ETCS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z kartografii, teledetekcji, informatyki, planowania przestrzennego, ochrony środowiska.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Głównym celem przedmiotu jest poszerzenie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie koncepcji i zastosowań systemów informacji przestrzennej (GIS). Przedmiot pogłębia wiedzę z zakresu wykorzystania technologii GIS w tworzeniu systemów informacyjnych, w szczególności systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji.
Treści kształcenia:
-->Wykład: Rys historyczny systemów informacji przestrzennej (SIP/GIS). Architektura systemów GIS. Ogólnogeograficzne (referencyjne) i tematyczne (specjalistyczne) systemy informacji przestrzennej. Przegląd wdrożeń w zakresie systemów informacji przestrzennej w Polsce i na świecie. Dobór danych dla systemów informacji przestrzennej. Możliwości analityczne systemów informacji przestrzennej. Przegląd branżowych zasobów danych przestrzennych. Zasady łączenia danych ogólnogograficznych i danych tematycznych. Tematyczne zasoby danych przestrzennych w Polsce i na świecie. Zasady tworzenia specjalistycznych systemów informacji przestrzennej, w tym integracja z innymi systemami przedsiębiorstw i instytucji. -->Ćwiczenia Praktyczna realizacja wybranej bazy danych o charakterze tematycznym z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Analiza i wybór danych do realizacji projektu. Ćwiczenie 1. Realizacja projektu systemu informacji przestrzennej z wykorzystaniem zgromadzonych danych NMT, map topograficznych, obrazów satelitarnych, danych archiwalnych i danych środowiskowych. Studenci przygotowują dokumentację projektową, która pomaga im w zrozumieniu poszczególnych etapów projektu. Konieczność przygotowania dokumentacji wprowadza uczestników zajęć w zagadnienia profesjonalnych metodyk projektowania systemów. Studenci wykonują prototyp systemu - bazę danych przestrzennych, wykonują geowizualizację danych oraz realizują wybrane elementy interfejsu systemu. Ćwiczenie 2. W oparciu o zrealizowany w ćwiczeniu 1. prototyp systemu, wykonanie specjalistycznego systemu informacyjnego obejmującego jedno wybrane zagadnienie tematyczne np. system informacji geologicznej, system informacji turystycznej, system informacji statystycznej, system informacji o środowisku, system dla rowerzystów itp.
Metody oceny:
Wykład: zaliczenie wykładów – sprawdzian. Próg zaliczeniowy: 51/100. Zajęcia projektowe: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach. Do zaliczenia zajęć projektowych wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch realizowanych ćwiczeń. Projekty oddawane są przez studentów w postaci raportu (postać papierowa lub elektroniczna) z wykonywanego zagadnienia projektowego. Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z obu ćwiczeń. Ocenę łączną stanowi średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładu oraz zaliczenia projektu.
Egzamin:
tak
Literatura:
Białousz S., 2004. System Baz Danych Przestrzennych dla Województwa Mazowieckiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Iwańczak B., 2014. Quantum GIS. Tworzenie i analiza map. Helion Białousz S., 2013. Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Kwietniewski M., 2013. GIS w wodociągach i kanalizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN Olszewski R., Gotlib G., Iwaniak; 2008; GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN Kubik T., 2009. GIS. Rozwiązania sieciowe. Wydawnictwo Naukowe PWN Litwin L., Myrda G.,. 2005. Systemy Informacji Geograficznej - zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion Gaździcki J.; 1990. Systemy informacji przestrzennej, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw kartograficznych Tomilson R., 2008. Rozważania o GIS - Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów. ESRI Polska, Warszawa Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006. GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN Bielecka E., 2005. Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK Myrda, G., 1997. GIS czyli mapa w komputerze. Helion, Gliwice
Witryna www przedmiotu:
http://www.zftisip.gik.pw.edu.pl/
Uwagi:
Zajęcia projektowe prowadzone są w laboratoriach komputerowych wyposażonych w rzutnik multimedialny. Studenci korzystają na zajęciach projektowych z komputerów z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem ArcGIS lub Geomedia i QGIS. W ramach przedmiotu wprowadzane i wykorzystywane są elementy metodyki zarządzania projektami PRINCE2 i Scrum.

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-4006_W1
Ma wiedzę na temat istniejących w Polsce tematycznych (specjalistycznych) systemach informacji przestrzennej
Weryfikacja: Ocena ze sprawdzianu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-4006_W2
Ma wiedzę na temat znaczenia SIP w różnych dziedzinach gospodarki i nauki. Zna rozwiązania SIP praktycznie wykorzystywane w Polsce.
Weryfikacja: Ocena ze sprawdzianu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W19
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-4006_U1
Potrafi wyszukać i efektywnie wykorzystać w realizowanych zadaniach bibliografię przedmiotu. Wie jak korzystać z pomocniczych materiałów technicznych producentów oprogramowania SIP.
Weryfikacja: Ocena ze sprawdzianu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-4006_U2
Potrafi przygotować harmonogram realizowanego projektu. Wykorzystuje grafy stosowane w zarządzaniu projektami. Potrafi ustalić podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanować je w czasie.
Weryfikacja: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach, ocena raportu końcowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka GI.ISP-4006_U3
Potrafi przygotować dokumentację projektową z realizowanego zadania inżynieryjnego.
Weryfikacja: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach, ocena raportu końcowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-4006_U4
Potrafi opracować koncepcję tematycznego (specjalistycznego) systemu informacji przestrzennej z wykorzystaniem najważniejszych zasobów danych przestrzennych dostępnych w kraju.
Weryfikacja: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach, ocena raportu końcowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-4006_U5
Potrafi korzystać z danych przestrzennych zapisanych w różnych formatach i układach współrzędnych w aspekcie tworzenia baz danych tematycznych. Zna najczęściej występujące problemy dotyczące harmonizacji danych przestrzennych.
Weryfikacja: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach, ocena raportu końcowego. Ocena z wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-4006_K1
Samodzielnie przygotowuje dokumentacje projektową. Potrafi poprawnie i świadomie korzystać z danych pozyskanych przez grupę projektową (grupę tworzoną przez studentów podczas zajęć). Potrafi świadomie cytować w raportach wykorzystywane informacje bibliograficzne. Poprawnie podaje źródła wykorzystanych danych. Zana warunki korzystania zasobów geodezyjnych.
Weryfikacja: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach, ocena raportu końcowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR
Charakterystyka GI.ISP-4006_K2
Potrafi wykorzystywać internet oraz fora społecznościowe do wymiany informacji i dzielenia się wynikami swoich prac.
Weryfikacja: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach, ocena raportu końcowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, I.P6S_KO