Nazwa przedmiotu:
Formaty danych przestrzennych
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-4003
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
60 godz., w tym: 1) Liczba godzin kontaktowych - 32: a) 15 godz. - wykład, b) 15 godz. - ćwiczenia, c) 2 godz. - konsultacje, 2) Praca własna studenta – 28 godz.: a) 15 godz. - realizacja projektu, c) 13 godz. – przygotowanie do zaliczeń.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 pkt ECTS. Liczba godzin kontaktowych - 32: a) 15 godz. - wykład, b) 15 godz. - ćwiczenia, c) 2 godz. - konsultacje.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 pkt ECTS. 30 godz.: a) 15 godz. - ćwiczenia, b) 15 godz. - realizacja projektu.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość programowania, znajomość oprogramowania GIS, znajomość algorytmów i struktur danych
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie z najważniejszymi formatami danych przestrzennych, w zakresie niezbędnym do efektywnego projektowania i wykorzystywania systemów geoinformatycznych, realizacji efektywnej wymiany danych pomiędzy różnymi systemami geoinformatycznymi oraz projektowania własnych formatów danych dla potrzeb aplikacji operujących na danych przestrzennych.
Treści kształcenia:
--> Wykład: 1. Przegląd formatów i standardów zapisu danych przestrzennych (CAD, GIS) 2. Język GML. Tworzenie schematów aplikacyjnych GML. Analiza wybranych, istniejących schematów aplikacyjnych GML (np. TBDGML, CityGML) 5. Inne formaty opisu danych przestrzennych np. KML, GPX, GeoJSON. 6. Formaty wymiany danych CAD i BIM: DXF oraz IFC 7. Analiza wybranych formatów danych wektorowych wykorzystywanych w aplikacjach geoinformacyjnych (m.in. Geomedia, ArcGIS, MapInfo, Microstation, AutoCad) 8. Konwersja danych miedzy różnymi bazami danych przestrzennych. 9.. Przegląd dostępnych narzędzi i bibliotek programistycznych do konwersji różnych formatów danych (m.in.. FME) -->Ćwiczenia: 1. Wykonanie programu do konwersji danych pomiędzy wybranymi formatami danych bez wykorzystania gotowych bibliotek programistycznych 2. Opracowanie schematu aplikacyjnego GML oraz wykorzystanie go do wymiany danych pomiędzy 2 wybranymi systemami.
Metody oceny:
Zaliczenie pisemne w formie dwóch sprawdzianów z wykładu. Ocena końcowa wykładu jako średnia ze sprawdzianów. Wykonanie ćwiczeń oraz projektu. Ocena końcowa przedmiotu jako średnia z oceny z wykładu i ćwiczeń
Egzamin:
nie
Literatura:
ISO 19136:2007, Geographic information -- Geography Markup Language (GML) OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard (http://www.opengeospatial.org/standards/gml) ESRI (July 1998). "ESRI Shapefile Technical Description" OGC KML (http://www.opengeospatial.org/standards/kml/) FME® Desktop Training Manual (http://docs.safe.com/fme_training/2015/pdf/FME_Desktop_Training_Manual.pdf)
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-4003_W1
Zna najważniejsze formaty danych aktualnie wykorzystywane w aplikacjach geoinformatycznych
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-4003_W2
ma zaawansowaną wiedzę na temat zalet i wad, oraz możliwości wykorzystania powszechnie używanych formatów danych przestrzennych
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-4003_U1
potrafi wybrać odpowiedni (optymalny) format danych w zależności od potrzeb danej aplikacji geoinformatycznej
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-4003_U2
potrafi dokonywać konwersji między różnymi formatami danych przestrzennych, zarówno przy pomocy itsniejących aplikacji i bibliotek programistycznych, jak również poprzez napisanie własnego programu do konwersji
Weryfikacja: Ocena wykonanego ćwiczenia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U13, K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-4003_U3
potrafi opracować własny format danych i/lub własnych schemat aplikacyjny xml do zapisu danych przestrzennych
Weryfikacja: Ocena wykonanego projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U13, K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-4003_K1
potrafi współpracować w grupie poprzez podział zadania pomiędzy członków zespołu projektowego lub dostosowanie swojego projektu do wymagań zdefiniowanych przez inne osoby
Weryfikacja: Ocena sprawozdania z wykonanego projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR