Nazwa przedmiotu:
Projektowanie systemów geoinformacyjnych (projekt inżynierski)
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6009
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
75 godz., w tym: 1) Liczba godzin kontaktowych - 32: a) 30 godz. - ćwiczenia, b) 2 godz. - konsultacje. 2) Praca własna studenta – 43 godz.: a) 40 godz. - realizacja projektu inżynierskiego, c) 3 godz. - przygotowanie do zaliczeń i zaliczenia.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,3 pkt. ECTS. Liczba godzin kontaktowych - 32: a) 30 godz. - ćwiczenia, b) 2 godz. - konsultacje.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
3 pkt. ECTS. 70 godz.: a) 30 godz. - ćwiczenia, b) 40 godz. - realizacja zadań projektowych.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Dobra teoretyczna i praktyczna znajomość metod, technik i narzędzi geoinformatycznych. Uporządkowana, podstawowa wiedza z zakresu geodezji i kartografii.
Limit liczby studentów:
16
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest wykonanie projektu systemu geoinformatycznego, a następne wykonanie jego prototypu. Przedmiot pozwali na połączenie w praktyce całej zdobytej wcześniej wiedzy oraz umiejętności, a tym samym umożliwi ich utrwalenie w praktyce, przygotowanie studenta do praktyki zawodowej oraz do realizacji pracy dyplomowej. Przedmiot powinien również utrwalić i poszerzyć zdobytą wcześniej wiedzę na temat nowoczesnych metod pracy grupowej. Wykonane indywidualnie opracowania mogą stanowić element większego systemu.
Treści kształcenia:
Wykonanie prototypu systemu, programu, zestawy programów, bibliotek lub procedur wraz z dokumentacją realizujących złożone zadanie inżynierskie polegające na automatyzacji procesu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennych lub polegające na automatyzowaniu, ulepszaniu, optymalizacji działania instrumentów i systemów, które służą tym procesom. Projektowane systemy powinny wykorzystywać wiedzę z jednej lub wielu wymienionych specjalności/obszarów: - podstawowe pomiary geodezyjne, - fotogrametria, - teledetekcja, - kartografia, - nawigacja, - geodezja inżynieryjno-przemysłowa, - geodezja i astronomia geodezyjna - kataster i gospodarka nieruchomościami - gospodarka przestrzenna
Metody oceny:
Ocena dokumentacji i opracowanego produktu. Ocena umiejętności zaprezentowania produktu i pracy w zespole.
Egzamin:
nie
Literatura:
_
Witryna www przedmiotu:
_
Uwagi:
W ramach przedmiotu powinna być wykorzystywana wiedza zdobywana w ramach równolegle prowadzonego przedmiotu "Zarządzanie projektami informatycznymi". W ramach przedmiotu stosowane będą nowoczesne metody "Design Thinking" oraz "Project Based Learning".

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6009_U1
Potrafi w kreatywny sposób zdefiniować potrzebę (analiza rynku) i opracować koncepcję systemu geoinformacyjnego
Weryfikacja: Zaliczenie projektu, ocena prezentacji pomysłu i pracy podczas grupowej "burzy mózgów"
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6009_U2
Potrafi oszacować niezbędne zasoby techniczne i ludzkie do realizacji produktu geoinformacyjnego
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka GI.ISP-6009_U3
Potrafi wykonać system, program lub zestaw zaawansowanych procedur geoinformatycznych zgodnie z przedstawionym projektem systemu, w tym opracować prezentację kartograficzną geoinformacji
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U06, K_U10, K_U13, K_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, I.P6S_UU, I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6009_U4
Potrafi zaprezentować dokumentację oraz wyniki wykonanego projektu systemu lub programu geoinformacyjnego
Weryfikacja: Zaliczenie projektu oraz ocena prezentacji projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-6009_K1
Potrafi rozdzielać delegować zadania cząstkowe przy realizacji projektu do innych członków zespołu i wykonywać zadania zlecane przez innych w celu uzyskania lepszego i szybszego efektu końcowego
Weryfikacja: Ocena zakresu delegacji zadań w przedstawionym do oceny projekcie, ocena udziału w symulacjach zespołów projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR
Charakterystyka GI.ISP-6009_K2
Potrafi ocenić społeczne skutki wdrożenia systemu geoinformacyjnego
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR