Nazwa przedmiotu:
Seminarium dyplomowe
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6026
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
102 godz. (udział w seminarium 30 godz., przygotowanie do zajęć ( w tym przygotowanie prezentacji 30 godz. przegląd literatury 40 godz.) 70 godz., 2 godz. konsultacji) Łączny nakład pracy studenta wynosi 102 godz., co odpowiada 4 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
32 godz. (dział w seminarium 30 godz., 2 godz. konsultacji) Łączny nakład pracy studenta wynosi 32 godz., co odpowiada 1.2 punktu ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
100 godz. (udział w seminarium 30 godz., przygotowanie do zajęć 70 godz., w tym przygotowanie prezentacji 30 godz. przegląd literatury 40 godz. Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godz., co odpowiada 4 punktom ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pisania pracy dyplomowej oraz kontrola ich realizacji
Treści kształcenia:
Zasady pisania prac dyplomowych inżynierskich, przebieg egzaminu dyplomowego, prezentacje realizowanych prac studenckich
Metody oceny:
Ocena na podstawie przygotowanej prezentacji i odpowiedzi ustnej
Egzamin:
nie
Literatura:
Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ I DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCE NA WYDZIALE GEODEZJI I KARTOGRAFII PW Szczegółowy tryb prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na Wydziale Geodezji i Kartografii Zalecenia co do formy pracy dyplomowej inżynierskiej prowadzonej na Wydziale Geodezji i Kartografii PW.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6026_W1
zna metody wykonywania prac dyplomowych i warunków technicznych ich realizacji i uprawnienia dotyczące publikowania
Weryfikacja: Sprawdzian i ocena prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W22
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6026_U1
Potrafi samodzielnie wykonać kompleksowe zadanie i zaprezentować efekty swojej pracy.
Weryfikacja: Sprawdzian i ocena prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U11, K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO, I.P6S_UK, I.P6S_UU

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-6026_K1
potrafi studiować literaturę, pracować indywidualnie oraz pracować w zespole.
Weryfikacja: Ocena aktywnego udziału w dyskusjach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR