Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie projektami informatycznymi
Koordynator przedmiotu:
Praktyk zewnętrzny
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6010
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
60 godz., w tym: 1) Liczba godzin kontaktowych - 32: a) 30 godz. - wykład, b) 2 godz. - konsultacje. 2) Praca własna studenta – 28 godzin: a) 18 godz. - analiza dodatkowej literatury, b) 10 godz. – przygotowywanie się studenta do zaliczeń
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 pkt. ECTS. Liczba godzin kontaktowych - 32: a) 30 godz. - wykład, b) 2 godz. - konsultacje.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 pkt. ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie z metodami zarządzania projektami informatycznymi oraz specyfiką wprowadzania produktów ICT na rynek, w tym produktów geoinformatycznych
Treści kształcenia:
Wykład 1. Specyfika i rodzaje projektów informatycznych. 2. Metody zarządzania projektami informatycznymi 3. Ryzyko i zmiany w projekcie. 4. Narzędzia i technologie wspomagające zarządzanie projektem. 5. Praca zespołowa. Narzędzia pracy grupowej. 6. Rola kierownika projektu. 7. Modele pracy i komunikacji. 8. Przyczyny niepowodzeń projektów informatycznych. 9. Zarządzanie produktem informatycznym. 10. Wprowadzenie do metodyki Prince2. 11. Wybrane aspekty prawne działalności firm informatycznych.
Metody oceny:
Kolokwium zaliczeniowe Zaliczenie ćwiczenia projektowego - opracowanie planu biznesowego, planu projektu oraz przykładowego sprawozdania z wyników projektu.
Egzamin:
nie
Literatura:
Flasiński M.: "Zarządzanie projektami informatycznymi", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 Schwaber K., Sutherland J.: "Tworzenie oprogramowania w 30 dni. Programuj zwinnie i szybko!", Helion, 2013 Kapusta M.: "Samo Sedno. Zarządzanie projektami Krok po kroku", Edgard, 2013
Witryna www przedmiotu:
_
Uwagi:
_

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6010_W1
Zna wybrane metody zarządzania projektami
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-6010_W2
Zna specyfikę zarządzania projektami informatycznymi, w szczególności geoinformatycznym
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6010_U1
Potrafi przygotować koncepcję biznesową prostego projektu informatycznego
Weryfikacja: Ocena z projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6010_U2
Potrafi przygotować plan zadań i harmonogram projektu wykorzystując odpowiednie narzędzia informatyczne
Weryfikacja: Ocena z projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6010_U3
Potrafi udokumentować wyniki projektu
Weryfikacja: Ocena z projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka SI.ISP-6010_K1
Rozumie znaczenie profesjonalnego podejścia do zarządzania projektami informatycznymi, odpowiedniego podziału na role i motywowania członków zespołu projektowego
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KR, I.P6S_KO