Nazwa przedmiotu:
Bazy danych topograficznych
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6006
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Z osiągnięciem założonych efektów kształcenia wiąże się 75h pracy studenta, w tym: udział w wykładach: 15h, udział w ćwiczeniach projektowych: 15h, przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych: 15h, praca nad projektami - na konsultacjach i samodzielna: 15h, praca z literaturą przedmiotu i samodzielna nauka: 15h. Łącznie: 3 ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Student uczestniczy w zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela w wymiarze 30h, w tym: udział w wykładach: 15h, udział w ćwiczeniach projektowych: 15h. Łącznie odpowiada to 1,2 ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Student uczestniczy w zajęciach o charakterze praktycznym w wymiarze 45h, w tym: udział w ćwiczeniach projektowych: 15h, przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych: 15h, praca nad projektami - na konsultacjach i samodzielna: 15h. Łącznie odpowiada to 1,8 ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości na temat odwzorowań kartograficznych. Znajomość podstaw projektowania baz danych przestrzennych.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Przybliżenie zagadnień dotyczących wykonywania prac topograficznych, w szczególności pozyskiwania i aktualizacji danych topograficznych, tworzenia i stosowania baz danych topograficznych oraz wykorzystania map topograficznych. Celem przedmiotu jest także nabycie przez studentów wiadomości o podstawowych cechach topografii terenu, podstawach toponomastyki i o cechach użytkowych polskich baz danych referencyjnych.
Treści kształcenia:
-->Wykład: Elementy topografii terenu; pojęcia: obiektu terenowego, obiektu topograficznego oraz danych topograficznych. Model pojęciowy topografii terenu, model danych a notacja rzeczywistości geograficznej. Elementy toponomastyki. Pojęcie i podstawowe cechy mapy topograficznej (osnowa geodezyjno- kartograficzna, zakres treści, system znaków). Ogólne założenia budowy bazy danych topograficznych, cechy jej modelu pojęciowego. Zasady i źródła pozyskiwania danych topograficznych. Własności i zastosowania polskich baz danych referencyjnych. Modele rzeźby terenu (NMT): metody pomiaru, zasady modelowania; wizualizacja rzeźby terenu na mapach topograficznych. Problemy generalizacji danych topograficznych i ich wizualizacji w różnych skalach. Aktualizacja zasobu bazy danych topograficznych. Współczesne opracowania topograficzne w wersji cywilnej i wojskowej, przegląd wykorzystywanych systemów odniesień przestrzennych. System zarządzania BDOT10k. Narzędzia do tworzenia danych BDOT10k. -->Ćwiczenia projektowe: 1. Osnowa geodezyjno-kartograficzna arkusza mapy topograficznej i jej wykorzystanie praktyczne. 2. Interpretacja znaków kartograficznych, form rzeźby terenu i przebiegu linii szkieletowych w terenie górskim. 3. Zapoznanie się z zasobem Bazy Danych Obiektów Topograficznych (poziom szczegółowości BDOT10k) i wprowadzenie do niej geometrii przykładowych obiektów topograficznych i ich atrybutów na podstawie ortofotomapy dostępnej przy pomocy usługi sieciowej (i materiałów pomocniczych) metodą wektoryzacji ekranowej. 4. Analiza danych BDOT10k i VMapL2: selekcja obiektów przy użyciu operatorów przestrzennych, wykorzystanie relacji, zapytania atrybutowe, wizualizacja kartograficzna wyników analiz. 5. Wizualizacja danych BDOT10k.
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu - na podstawie końcowej pracy pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń projektowych – na podstawie oceny z projektów i zaliczonego sprawdzianu. Pozytywna ocena z ćwiczeń wymaga terminowego oddania i zaliczenia projektów oraz osiągnięcia średniej ocen minimum 3,0 przed końcem semestru. Ocena końcowa z przedmiotu – średnia z ocen z zaliczenia wykładu i z ćwiczeń projektowych (wagi ½ i ½)
Egzamin:
nie
Literatura:
1. J. Pasławski (red. naukowa) – Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wyd. Nowa Era, Wrocław, 2006. 2. D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski – GIS. Obszary zastosowań. PWN, Warszawa, 2007. 3. D. Gotlib, R.Olszewski (red. naukowa) - Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, GUGiK, Warszawa, 2013. 4. A. Głażewski, K. Kałamucki, P. Kowalski, M. Stankiewicz - Podstawy wizualizacji kartograficznej, Wyd.UMCS, Lublin 2015. 5. Konspekty wykładów oraz przekazane artykuły naukowe i dokumenty standaryzacyjne.
Witryna www przedmiotu:
_
Uwagi:
_

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6006_W01
Ma uporządkowaną wiedzę nt. zasad budowy, organizacji danych, standaryzacji struktur i zastosowań najważniejszych polskich baz danych referencyjnych.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny oraz ocena projektów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-6006_W02
Zna zasady kartograficznego modelowania danych topograficznych, w tym budowy i aktualizacji baz danych referencyjnych, Zna metody opracowania map topograficznych, ogólne zasady generalizacji i redakcji ich treści oraz formowania systemów znaków kartograficznych.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny oraz ocena projektów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08, K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-6006_W03
Zna zasady korzystania z osnowy geodezyjno-kartograficznej map topograficznych oraz zasady stosowania systemów współrzędnych do opracowań topograficznych. Zna struktury i formaty danych przestrzennych stosowane w modelach pojęciowych baz danych referencyjnych.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny oraz ocena projektów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6006_U01
Potrafi pozyskiwać i i integrować informacje z wykładów i literatury, dokonywać interpretacji tych informacji, wyciągać wnioski i formułować opinie dotyczące zagadnień modelowania, pozyskiwania i aktualizacji danych referencyjnych oraz zasad opracowania i użytkowania map topograficznych.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6006_U02
Potrafi projektować i tworzyć struktury danych topograficznych, zasilać je danymi, prowadzić aktualizację tych danych. Potrafi prowadzić analizy przestrzenne przy użyciu danych referencyjnych oraz korzystać z aplikacji wspomagających projektowanie baz danych. Potrafi generalizować dane referencyjne i przetwarzać je w kierunku zadanego zastosowania.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny oraz ocena projektów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14, K_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW