Nazwa przedmiotu:
Planowanie przestrzenne
Koordynator przedmiotu:
dr inż. arch. Małgorzata Denis
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-5008
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych – 15 godzin, w tym: a) obecność na wykładach - 15 godzin 2. Praca własna studenta – 10 godzin, w tym: a) zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 5 godzin b) przygotowanie się do sprawdzianu zaliczającego wykłady - 5 godzin Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6 pkt. ECTS - liczba godzin kontaktowych 15, w tym: a) obecność na wykładach - 15 godzin
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
_
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak
Limit liczby studentów:
90 – studentów na wykładzie
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej systemu planowania przestrzennego w Polsce; sporządzania, zakresu oraz posługiwania się dokumentami planistycznymi ze szczególnym uwzględnieniem opracowań na szczeblu lokalnym (gminnym).
Treści kształcenia:
1. System planowania przestrzennego w Polsce. 2. Dokumenty planistyczne sporządzane na szczeblu lokalnym. 3. Procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 4. Partycypacja społeczna w procesie sporządzania dokumentów planistycznych. 5. Stopień szczegółowości ustaleń planistycznych dotyczących m.in.: zasad podziału na działki budowlane; linii, parametrów i wskaźników zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej. 6. Sytuacja planistyczna gmin w Polsce. 7. Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 8. Decyzja o warunkach zabudowy. 9. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 10. Analiza ekonomiczna realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Metody oceny:
Forma zaliczenia wykładów - sprawdzian w formie pisemnej, odnoszący się do treści omawianych na wykładach. Oceny: 5,0 - pięć, 4,5 - cztery i pół, 4,0 - cztery, 3,5 - trzy i pół, 3,0 - trzy, 2,0 - dwa.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001. 2. Chmielewski J. M., Węcławowicz G., Degórska B., Bartoszczuk W., Brzosko-Sermak A., Kraków. Wyzwania rozwojowe polityki przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013. 3. Chmielewski J.M., Teoria i praktyka planowania przestrzennego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016. 4. Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003. 5. Prus B., Antolak M., Bartoszczuk W., Bernaciak A., Jopek D., Majewska A., Oleński M., Pijanowski J.M., Szumigała P., Problemy kształtowania ładu przestrzennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2015. 6. Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., Planowanie przestrzenne w gminach, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2012. 7. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zm.), Dz.U.2018.0.1945 t.j. 8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury: - z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, D.U. z 2003r., Nr 164, poz.1587. - z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, D.U. z 2003r., Nr 164, poz.1588
Witryna www przedmiotu:
_
Uwagi:
_

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-5008_W01
ma podstawową wiedzę o normach i przepisach prawnych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności dotyczących dokumentów planistycznych sporządzanych na szczeblu lokalnym - niezbędną do projektowania aplikacji (programów, systemów) wspomogających pracę planistów przestrzennych
Weryfikacja: ocena sprawdzianu z wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W18
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-5008_U01
potrafi wykorzystać wiedzę z różnych dziedzin, niezbędną do planowania danej przestrzeni; posiada umiejętność pracy z dokumentami planistycznymi; rozumie ideę planowania przestrzennego i specyfikę tego procesu
Weryfikacja: ocena sprawdzianu z wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-5008_K01
ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje planistyczne; rozumie konsekwencje realizacji ustaleń planów miejscowych, w tym odnoszących się do środowiska; zna rolę planisty w procesie sporządzania dokumentów planistycznych, w tym w kontaktach z lokalnym samorządem oraz mieszkańcami
Weryfikacja: ocena sprawdzianu z wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR