Nazwa przedmiotu:
Podstawy gospodarki przestrzennej
Koordynator przedmiotu:
dr inż. arch. Małgorzata Havel
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-5007
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych – 30 godzin, w tym: a) obecność na wykładach - 30 godzin 2. Praca własna studenta – 20 godzin, w tym: a) zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 10 godzin b) przygotowanie się do sprawdzianu zaliczającego wykłady - 10 godzin Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 pkt. ECTS - liczba godzin kontaktowych 30, w tym: a) obecność na wykładach - 30 godzin
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
_
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak
Limit liczby studentów:
90 – studentów na wykładzie
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej gospodarki przestrzennej, w tym: aspektów urbanistycznych, ekonomicznych i środowiskowych.
Treści kształcenia:
1. Podstawy gospodarki przestrzennej. 2. Środowiskowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej. 3. Dziedzictwo kulturowe. 4. Aspekty społeczno-kulturowe. 5. Urbanistyka i planowanie przestrzenne. 6. Gospodarka nieruchomościami. 7. Infrastruktura komunalna. 8. Planowanie regionalne. 9. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 10. Uwarunkowania rozwoju - inwentaryzacja stanu istniejącego.
Metody oceny:
Forma zaliczenia wykładów - sprawdzian w formie pisemnej, odnoszący się do treści omawianych na wykładach. Oceny: 5,0 - pięć, 4,5 - cztery i pół, 4,0 - cztery, 3,5 - trzy i pół, 3,0 - trzy, 2,0 - dwa.
Egzamin:
nie
Literatura:
Chmielewski J.M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 Chmielewski J. M., Węcławowicz G., Degórska B., Bartoszczuk W., Brzosko-Sermak A., Kraków. Wyzwania rozwojowe polityki przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013. Chmielewski J.M., Teoria i praktyka planowania przestrzennego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016. Domański G., Dobrzańska B. M., Kiełczewski D.; Ochrona środowiska przyrodniczego; Wyd. Ekonomia i Środowisko 1997, Domański R.; Gospodarka przestrzenna, podstawy teoretyczne; Wyd. naukowe PWN, Warszawa, 2007 Ekologia i ochrona środowiska, wybrane zagadnienia; Z. Wnuk (Red.); Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2010, Gawryszewska B.J., Królikowski J. T.; Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, wybór tekstów; wybór i komentarz; Wyd SGGW, Warszawa, 2009 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz.U.03.164.1587 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Dz.U.04.118.1233 Strategia rozwoju kraju 2020; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2012 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., Dz.U.03.80.717 z późn. zm. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu, Dz.U.03.164.1588
Witryna www przedmiotu:
_
Uwagi:
_

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-5007_W01
ma podstawową wiedzę o normach i przepisach prawnych dotyczących gospodarowania przestrzenią, w tym: ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami oraz planowania przestrzennego; niezbędną do projektowania aplikacji (programów, systemów) wspomogających pracę planistów przestrzennych
Weryfikacja: ocena sprawdzianu z wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W18
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-5007_U01
potrafi wykorzystać wiedzę z różnych dziedzin, niezbędną do oceny stanu istniejącego oraz planowanego danej przestrzeni; posiada umiejętność pracy z ustawami i rozporządzeniami z zakresu m.in. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami i ochrony środowiska
Weryfikacja: ocena sprawdzianu z wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-5007_K01
ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, rozumie konsekwencje ich realizacji, w tym odnoszących się do środowiska; zna rolę poszczególnych uczestników w procesie sporządzania dokumentów planistycznych, w tym w kontaktach z lokalnym samorządem oraz mieszkańcami
Weryfikacja: ocena sprawdzianu z wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR