Nazwa przedmiotu:
Teledetekcja II
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Jerzy Chmiel
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6012
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 33 godz, w tym: a) uczestnictwo w zajęciach wykłady - 15h b) uczestnictwo w zajęciach w laboratorium komput. - 15h c) udział w konsultacjach - 3 godz 2) Praca własna studenta - 45 godz, w tym: a) przygotowanie do zajęć - 15h b) przygotowanie sprawozdań - 15h c) przygotowanie się do sprawdzianów - 15h RAZEM nakład pracy studenta 78h = 3p. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1.3 pkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 33 godz, w tym: a) uczestnictwo w zajęciach wykłady - 15h b) uczestnictwo w zajęciach w laboratorium komput. - 15h c) udział w konsultacjach - 3 godz
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1.8 pkt ECTS - 45 godz, w tym: a) uczestnictwo w zajęciach w laboratorium komput. - 15h b) przygotowanie do zajęć - 15h c) przygotowanie sprawozdania - 15h
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu teledetekcji I; wymagane jest zaliczenie co najmniej ćwiczeń projektowych z teledetekcji I.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie podstawowego przetwarzania cyfrowych danych satelitarnych wymaganych, w szczególności do: opracowania satelitarnej mapy obrazowej, interpretacji przetworzonych zdjęć satelitarnych, obliczania i interpretacji wskaźnika NDVI, wykonywania wybranych transformacji wielokanałowych, wykonania cyfrowej klasyfikacji zdjęć satelitarnych dla opracowania mapy form pokrycia terenu.
Treści kształcenia:
Wykład. Ogólne wprowadzenie do przetwarzania cyfrowego zdjęć satelitarnych, omówienie podstawowych etapów przetwarzania. Rola histogramu, poprawa jakości obrazów z wykorzystaniem funkcji liniowej i funkcji nieliniowych, Kompozycje barwne, tworzenie i praktyczne wykorzystanie, Transformacje wielokanałowe, analiza stanu roślinności z wykorzystaniem wskaźników roślinności. Łączenie danych panchromatycznych i wielospektralnych (pansharpening). Filtracja obrazów satelitarnych. Cyfrowa klasyfikacja form pokrycia terenu w ujęciu nadzorowanym – założenia wstępne, definicja klas, przygotowanie pól treningowych, analiza statystyk (sygnatur) i ocena poprawności przyjętego zestawu klas oraz przygotowania pól treningowych, klasyfikacja z wykorzystaniem wybranych algorytmów. Podejście nienadzorowane. Ocena dokładności tematycznej cyfrowej klasyfikacji form pokrycia terenu. Obiektowe podejście do analizy obrazów satelitarnych. --->Ćwiczenia projektowe (komputerowe). Ogólne wprowadzenie do oprogram. IDRISI. Obrazy rastrowe – podstawowe cechy, zapis formaty, metadane. Wizualizacja obrazu, pojęcie i rola histogramu. Poprawa jakości obrazu; wzmacnianie kontrastu funkcją liniową oraz funkcje nieliniowe, ocena wizualna jakości przetworzonych obrazów. Tworzenie kompozycji barwnych w różnych kombinacjach i ogólna ocena zawartości informacyjnej – znaczenie wyboru określonych kanałów, doboru funkcji wzmacniania kontrastu, sposobu przypisania barw RGB. Interpretacja obrazu kompozycji barwnej a znajomość charakterystyk spektralnych obiektów. Analiza stanu roślinności z wykorzystaniem wskaźnika NDVI oraz TASSCAP. Łączenie danych panchromatycznych i wielospektralnych - przykłady z zastosowaniem metod: transformacja RGB=>HLS=>RGB, wart. średniej z (MSi +P). Cyfrowa klasyfikacja form pokrycia terenu w ujęciu nadzorowanym – założenia wstępne, definicja klas, przygotowanie pól treningowych, analiza statystyk (sygnatur) i ocena poprawności przyjętego zestawu klas oraz przygotowania pól treningowych, klasyfikacja z wykorzystaniem wybranych algorytmów. Ocena dokładności tematycznej cyfrowej klasyfikacji form pokrycia terenu.
Metody oceny:
Do zaliczenia wykładu wymagane jest uzyskanie ocen pozytywnych z dwóch sprawdzianów przeprowadzanych odpowiednio na siódmych i przedostatnich zajęciach wykład. Do zaliczenia ćwiczeń proj. wymagane jest poprawne wykonanie wszystkich bieżących zadań, uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch sprawozdań oraz zaliczenie sprawdzianu. Do zaliczenia sprawdzianu wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 – pięć (4,75 – 5,0); 4,5 – cztery i pół (4,26-4,74), 4,0 –cztery (3,76-4,25), 3,5-trzy i pół (3,26-3,75), 3,0-trzy (3,0-3,25).
Egzamin:
nie
Literatura:
Ciołkosz A., Olędzki J.R., Miszalski J., Interpretacja zdjęć lotniczych, PWN, 1992; Ciołkosz A., Kęsik A., Teledetekcja satelitarna, PWN, Warszawa, 1989; Wójcik S., Zdjęcia lotnicze, PPWK, Warszawa, 1989; Ciołkosz A., Ostrowski M., Atlas zdjęć satelitarnych Polski, Wyd. SCI and ART., Warszawa, 1995; Informacja obrazowa, WNT, Warszawa, 1992; Białousz S., Zastosowania teledetekcji w badaniach pokrywy glebowej, rozdział w podręczniku „Gleboznawstwo”, Wyd. PWRiL, Warszawa, 1998; Białousz S. – Perspektywy rozwoju teledetekcji europejskiej i możliwości jej wykorzystania w zadaniach GUGiK9; Duda R.O., P.E. Hart, D.G. Stork: Pattern classification and scene analysis. John Wiley&Sons, New York, 2000 Gonzalez R.C., R.E. Woods: Digital image processing, Prentice-Hall, N.Y., 2002 Kurzyński M.: Rozpoznawanie obiektów. Metody statystyczne. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 1997 Sitek Z., Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2000. Tadeusiewicz R., Korohoda P.: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997 (http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/index.php ) Stąpor K.: Automatyczna klasyfikacja obiektów, Wyd. EXIT, Warszawa, 2005 Inne źródła (czasopisma): Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji International Journal of Remote Sensing Photogrammetric Engineering and Remote Sensing (PE&RS) Remote Sensing of Environment Teledetekcja Środowiska Źródła internetowe: http://telesip.gik.pw.edu.pl/attachments/140_PRESKRYPT_przetwarzanie%20i%20interpreta cja%20zdjec_min.pdf Characterization of Satellite Remote Sensing Systems http://www.satimagingcorp.com/ REMOTE SENSING TUTORIAL http://rst.gsfc.nasa.gov/ http://www.r-s-c-c.org http://www.cas.sc.edu/geog/rslab/751/index.html http://www.nrcan.gc.ca/home PRINCIPLES OF REMOTE SENSING http://www.physics.nus.edu.sg/~crisp/cd2001/tutorial/rsmain.htm
Witryna www przedmiotu:
_
Uwagi:
_

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6012_W01
Ma podstawową wiedzę w zakresie metod cyfrowego przetwarzania i analizy zdjęć satelitarnych; zna wybrane algorytmy wykorzystywane w tym zakresie oraz struktury i formaty danych. Ma ogólną wiedzę na temat możliwości zastosowania wybranych systemów obrazowania satelitarnego.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07, K_W12, K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6012_U01
Potrafi posługiwać się oprogramowaniem z zakresu cyfrowego przetwarzania obrazów satelitarnych; potrafi wykonać wybrane opracowania tematyczne w oparciu o przetwarzanie i analizę zdjęć satelitarnych.
Weryfikacja: Poprawne wykonanie i zaliczenie kolejnych zadań; sprawozdanie, odp. ustna, sprawdzian.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11, K_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6012_U02
Potrafi pozyskiwać dane i informacje z różnych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji; potrafi opracować dokumentację dotyczącą wykonanego zadania.
Weryfikacja: Poprawne wykonanie i zaliczenie kolejnych zadań; sprawozdanie, odp. ustna, sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-6012_K01
Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera geoinformatyka, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, potrzebę zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. opis
Weryfikacja: Udział w zajęciach i uzyskanie zaliczenia.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR