Nazwa przedmiotu:
Programowanie aplikacji geoinformacyjnych
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-5002
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w zajęciach, wykłady: 30 godzin, Udział w zajęciach, ćwiczenia: 30 godzin, Zapoznanie z literaturą: 10 godzin, Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 20 godzin, Praca w zespole nad tworzeniem aplikacji: 20 godzin Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin, Udział w konsultacjach: 10 godzin w sumie: 140 godzin, co odpowiada 5 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Udział w zajęciach, wykłady: 30 godzin, Udział w zajęciach, ćwiczenia: 30 godzin, Udział w konsultacjach: 10 godzin w sumie: 70 godzin, co odpowiada 2,5 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Udział w zajęciach, ćwiczenia: 30 godzin, Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 20 godzin, Praca w zespole nad tworzeniem aplikacji: 20 godzin Udział w konsultacjach: 10 godzin w sumie: 80 godzin, co odpowiada 2,5 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw informatyki i techniki komputerowej. Umiejętność programowania strukturalnego i obiektowego. Znajomość podstawowych algorytmów i struktur danych wykorzystywanych w programowaniu. Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem systemów informatycznych. Umiejętność projektowania i wykorzystywania relacyjnych baz danych. Umiejętność korzystania z oprogramowania GIS, znajomość podstawowych formatów danych przestrzennych.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie technik tworzenia aplikacji służących do przetwarzania danych przestrzennych, w tym nauka wybranego języka programowania wykorzystywanego do automatyzacji procedur na platformach GIS.
Treści kształcenia:
Nauka wybranego języka programowania wykorzystywanego do automatyzacji czynności na platformach GIS (np. Python lub JAVA) Projektowanie i realizacja aplikacje będących rozszerzeniem istniejących pakietów oprogramowania GIS, w celu automatyzacji wykonywanych przez nie zadań, Projektowanie i realizacja aplikacji działających w architekturze klient-serwer, których zadaniem jest przetwarzanie danych przestrzennych oraz ich wizualizacja w formie internetowych serwisów map (w tym nauka API Google) Projektowanie i realizacja aplikacji wykorzystujących istniejące biblioteki oprogramowania GIS, które mają realizować zadania związane z przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych.
Metody oceny:
1. Egzamin 2. Jeden projekt realizowany przez studentów w kilkuosobowych grupach 3. Indywidualne zadanie sprawdzające umiejętność programowania na wybranej platformie GIS
Egzamin:
tak
Literatura:
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-5002_W1
Zna metodykę budowy rozwiązań informatycznych typu desktop oraz działających w architekturze sieciowej. Wie w jakim środowisku programowania można budować takie produkty.
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-5002_W2
Zna najważniejsze modele i formaty danych przestrzennych.
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-5002_W3
Zna algorytmy pozwalające zrealizować typowe zadania dotyczące przetwarzania danych przestrzennych.
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-5002_W4
Zna architekturę wiodących pakietów oprogramowania do przetwarzania danych przestrzennych i wie w jaki sposób ją wykorzystać do automatyzacji realizowanych zadań.
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-5002_U1
Potrafi zaprojektować i wykonać niezależną aplikację typu desktop wykorzystująca wybrane API, której celem jest przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzennych.
Weryfikacja: projekt wykonywany przez grupę studentów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U03, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-5002_K1
Potrafi pracować w grupie poszukującej rozwiązania problemu.
Weryfikacja: projekt wykonywany przez grupę studentów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR