Nazwa przedmiotu:
Wybrane zagadnienia geodezji wyższej
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-3009
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych: 47, w tym: a) 30 godz. - wykład b) 15 godz. - ćwiczenia c) 2 godz. - konsultacje 2. Praca własna studenta – 28 godzin, w tym: a) 5 godz. - przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, b) 18 godz. - realizacja zadań projektowych c) 15 godz. – przygotowywanie się studenta do zaliczeń 3) RAZEM: 75 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba godzin kontaktowych: 47, w tym: a) 30 godz. - wykład b) 15 godz. - ćwiczenia c) 2 godz. - konsultacje Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wynosi 47 godz., co odpowiada 1,9 punktu ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1.5 punktu ECTS - 38 godz., w tym: a) 15 godz. - ćwiczenia b) 5 godz. - przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, c) 18 godz. - realizacja zadań projektowych
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z obszaru geodezji wyższej w zakresie układów odniesienia, geometrii elipsoidy, odwzorowań kartograficznych i zależności pomiędzy geodezyjnymi układami współrzędnych oraz z informacjami na temat osnów geodezyjnych i zbiorów danych systemu GGOS.
Treści kształcenia:
Wykład: Wprowadzenie do geodezji wyższej: miernictwo a geodezja wyższa, wprowadzenie do geodezji fizycznej, pojęcie wysokości. Elipsoida obrotowa jako powierzchnia odniesienia: podstawowe związki na powierzchni elipsoidy obrotowej spłaszczonej, współrzędne geodezyjne, linia geodezyjna i przekroje normalne, obliczanie współrzędnych, przeniesienie współrzędnych geodezyjnych. Transformacje wyników pomiarów GNSS: wprowadzenie do transformacji, transformacja 7-parametrowa i transformacja afiniczna. Redukcje współrzędnych uzyskanych z pomiarów GNSS na powierzchnię odniesienia: odwzorowania Gaussa-Krügera i UTM, układy PL-2000’ i PL-1992. Struktura i podziału osnów geodezyjnych oraz zasady korzystania z baz danych osnów geodezyjnych; źródła danych systemu GGOS, w tym sieć ITRF, IGS, GGP, AGrav, WGM, ICGEM, BGI, ISG etc. Projekt: elementy trygonometrii sferycznej i geometria elipsoidy: parametry elipsoidy i podstawowe związki między nimi, współrzędne geodezyjne, geocentryczne i zredukowane, przeliczanie pomiędzy układami współrzędnych ortokartezjańskich i topocentrycznych (B,L,H<->x,y,z<->ENU), przenoszenie współrzędnych: zadanie wprost - metoda Kivioji, geodezyjne układy odniesienia, transformacje współrzędnych pomiędzy różnymi układami. Przeliczanie współrzędnych geodezyjnych do państwowych układów współrzędnych płaskich; redukcje obserwacji na płaszczyznę odwzorowania. Korzystanie z regionalnych modeli geopotencjału.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest wykonanie wszystkich tematów/projektów przewidzianych programem zajęć, sporządzenie sprawozdań oraz pozytywne oceny ze sprawdzianów. Wymagana jest obecność na zajęciach projektowych w celu bieżącej kontroli realizacji tematów. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i obejmuje pytania problemowe i krótkie zadania. Na ocenę ostateczną składają się: ocena z ćwiczeń projektowych z wagą 0.5 oraz ocena z egzaminu z wagą 0.5.
Egzamin:
tak
Literatura:
Czarnecki, K., (1996): Geodezja współczesna w zarysie. Wiedza i Życie; Gajderowicz I., Kartografia matematyczna dla geodetów, podręcznik, Wydawnictwo ART., Olsztyn 1991; Heiskanen, W.A, H. Moritz, (1981): Physical Geodesy. Reprint, Institute of Physical Geodesy, TU, Graz; Kadaj, R., (2002): Polskie układy współrzędnych – formuły transformacyjne, algorytmy i programy, http://www.geonet.net.pl, Rzeszów; Kamela C., (1952): Geodezja, t. III, PWT; Pędzich P., (2014): Podstawy odwzorowań kartograficznych z aplikacjami komputerowymi., Politechnika Warszawska Szpunar, W., (1982): Podstawy geodezji wyższej., PPWK; Torge, W,. (1991): Geodesy - Second Edition. Walter de Gruyter, Berlin, New York; Wytyczne techniczne G-1.10 – Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych. Wyd. drugie, GUGiK, 2001 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz. 352) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. W sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz. 1247)
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-3009_W1
ma wiedzę z zakresu geodezyjnych systemów i układów odniesienia oraz rozumie pojęcia z zakresu geometrii elipsoidy obrotowej i trygonometrii sferycznej
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W16
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-3009_W2
ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych i układów współrzędnych PL-2000, PL-1992, PL-UTM, LAEA i LCC
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-3009_W3
ma podstawową wiedzę na temat transformacji pomiędzy geodezyjnymi układami odniesienia
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16, K_W17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-3009_W4
zna podstawowe pojęcia z zakresu geodezji fizycznej, ma ogólną wiedzę o ich znaczeniu w definiowaniu geodezyjnych układów odniesienia oraz potrafi korzystać z dostępnych modeli potencjału Ziemi
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-3009_W5
ma wiedzę z zakresu struktura i podziału osnów geodezyjnych oraz zasady korzystania z baz danych osnów geodezyjnych
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-3009_W6
zna źródła danych systemu GGOS, w tym sieć ITRF, IGS, GGP, AGrav, WGM, ICGEM, BGI, ISG etc.
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07, K_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-3009_U1
potrafi stosować wzory trygonometrii sferycznej oraz wykonać podstawowe obliczenia na elipsoidzie obrotowej w tym przeliczać współrzędne pomiędzy różnymi układami tej samej elipsoidy (układy współrzędnych geodezyjnych, ortokartezjańskich przestrzennych i topocentrycznych) oraz realizować przeniesienie współrzędnych geodezyjnych (zadania wprost)
Weryfikacja: Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń obliczeniowych i sprawdzian zaliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07, K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-3009_U2
potrafi obliczać współrzędne w odwzorowaniach kartograficznych w tym w szczególności w państwowych układach współrzędnych PL-1992 i PL-2000
Weryfikacja: Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia obliczeniowego i sprawdzian zaliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-3009_U3
potrafi wykonać transformacje pomiędzy układami współrzędnych geodezyjnych (na płaszczyźnie i w przestrzeni)
Weryfikacja: Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia obliczeniowego i sprawdzian zaliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-3009_U4
potrafi korzystać z regionalnych i globalnych modeli geopotencjału oraz z baz danych osnów geodezyjnych
Weryfikacja: Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia obliczeniowego i sprawdzian zaliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW