Nazwa przedmiotu:
Standardy z zakresu informacji przestrzennej
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-3007
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych: 32, w tym: a) 15 godz. - wykład b) 15 godz. - ćwiczenia c) 2 godz. - konsultacje 2. Praca własna studenta – 43 godzin, w tym: a) 5 godz. - przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, b) 18 godz. - realizacja zadań projektowych c) 15 godz. – przygotowywanie się studenta do zaliczeń 3) RAZEM: 75 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba godzin kontaktowych: 32, w tym: a) 15 godz. - wykład b) 15 godz. - ćwiczenia c) 2 godz. - konsultacje Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wynosi 32 godz., co odpowiada 1,3 punktu ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1.5 punktu ECTS - 38 godz., w tym: a) 15 godz. - ćwiczenia b) 5 godz. - przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, c) 18 godz. - realizacja zadań projektowych
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą i strukturą normalizacji w informacji geograficznej oraz sposobami praktycznego wykorzystania zapisów z norm.
Treści kształcenia:
-->Wykłady: 1. Pojęcia standardu i normy. Cele i zadania normalizacji. 2. Przedmiot, struktura i organizacja normalizacji w IG. Standardy OGC, normy ISO. 3. Formalizm norm, specyfikacja ISO/TS 19103 – język UML i ISO 19109 – reguły schematów aplikacyjnych. 4. Wybrane zagadnienia z norm ISO serii 19100: - opisywanie położenia (ISO 19107, ISO 19125-1, ISO 19111 i ISO 19112); - schemat czasowy (ISO 19108); - jakość danych (ISO 19157 i ISO 19158); - metodyka katalogowania (ISO 19110); - metadane (ISO 19115); - język XML – GML (ISO 19136 i ISO 19139). 5. Zasady wykorzystywania norm w konkretnych zastosowaniach. -->Ćwiczenia: 1. Opracowanie schematu aplikacyjnego UML na zadany temat zintegrowanego z normami ISO serii 19100 wraz z metadanymi. 2. Opracowanie definicji układu odniesienia dla wybranego tematu. 3. Opracowanie modelu jakości zgodnego z normami ISO serii 19100.
Metody oceny:
Wykłady: egzamin pisemny Ćwiczenia: zaliczenie wszystkich projektów oraz kolokwium Ocena końcowa: średnia ważona ⅔ - egzamin i ⅓ - ćwiczenia
Egzamin:
tak
Literatura:
Normy ISO serii 19100 Blooch G., Rumbaugh J., Jacobson I. "UML przewodnik użytkownika", 2001, WNT, Wraszawa Chojka A., Michalak J., Parzyński Z., Zwirowicz-Rutkowska A. "Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych", 2012, Monografia, Roczniki Geomatyki, t.X, z.1(51) Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 2007r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:pl:PDF (w jęz. polskim), Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A. "Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej", 2012, Wyd. UW-M, Olsztyn Parzyński Z., Chojka A. "Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML", 2013, Wyd. Geodeta, Warszawa Rozporządzenia z dziedziny "GiK" Specyfikacje danych INSPIRE http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Oprogramowanie stosowane na wykładzie: Enterprise Architect Oprogramowanie stosowane na ćwiczenia: Enterprise Architect lub StarUML

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-3007_W1
[PL] ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć oraz struktury organizacji normalizacyjnych na świecie i w Polsce
Weryfikacja: Wpisz opis
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W06, K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-3007_W2
[PL] ma uporządkowaną wiedzę w zakresie roli normalizacji w informacji geograficznej
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-3007_W3
[PL] zna formalizmy stosowane w zapisach w międzynarodowych, europejskich i polskich normach z dziedziny informacji geograficznej
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W20
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-3007_U1
[PL] student umie przeczytać i rozumie treść norm z dziedziny informacji geograficznej
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-3007_U2
[PL] zna język angielski (lub inny oficjalny język Unii) ma poziomie pozwalającym samodzielne studiowanie standardów, opisów formatów i innych dokumentów
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka GI.ISP-3007_U3
[PL] zna podstawowe typy zdefiniowane w wybranych międzynarodowych standardach z dziedziny informacji geograficznej
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-3007_U4
[PL] student umie wykorzystać zdobytą wiedzę i zastosować odpowiednie standardowe typy w schematach aplikacyjnych
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-3007_K1
student rozumie znaczenie normalizacji i standardów w tworzeniu zintegrowanych struktur infrastruktury informacji przestrzennej
Weryfikacja: Wpisz opis
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, I.P6S_KO