Nazwa przedmiotu:
Bazy i modele danych przestrzennych
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-3004
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
130 godz., w tym: 1) Liczba godzin kontaktowych - 62: a) 30 godz. - wykład, b) 30 godz. - ćwiczenia, c) 2 godz. - konsultacje. 2. Praca własna studenta – 68 godz.: a) 10 godz. - przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, b) 40 godz. - realizacja zadań projektowych, c) 18 godz. – przygotowywanie się studenta do zaliczeń.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2,4 pkt. ECTS. Liczba godzin kontaktowych - 62: a) 30 godz. - wykład, b) 30 godz. - ćwiczenia, c) 2 godz. - konsultacje.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
3,1. pkt. ECTS. 80 godz.: a) 30 godz. - ćwiczenia, b) 10 godz. - przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, c) 40 godz. - realizacja zadań projektowych.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu tworzenia baz danych.
Limit liczby studentów:
16
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest poznanie zasad tworzenia poprawnych struktur baz danych na potrzeby budowy systemów informacji przestrzennej (GIS) oraz innych produktów geoinformacyjnych. Celem przedmiotu jest również zapoznanie z wybranymi technologiami w zakresie budowy baz danych przestrzennych.
Treści kształcenia:
-->Wykład: 1. Specyfika zarządzania danymi przestrzennymi. 2. Modele opisu danych przestrzennych (wektorowy, rastrowy, TIN, GRID i inne) 3. Geometryczne typy danych. 4. Modele relacji przestrzennych. 5. Indeksowanie przestrzenne. 6. Modelowanie z użyciem teorii grafów. 7. Model dynamicznej segmentacji danych. 8. Język SQL rozszerzony o operatory przestrzenne 9. Metody zapisu danych przestrzennych w wybranych programach GIS (np. ArcGIS, Geomedia) oraz bazach danych przestrzennych (np. Oracle Spatial). 10. Projektowanie baz danych przestrzennych. 11. Przykładowe zestandaryzowane modele pojęciowe baz danych przestrzennych (np. z krajowych infrastruktur informacji przestrzennej) -->Ćwiczenia: 1. Projekt i realizacja bazy danych przestrzennych (koncepcja, model pojęciowy, model logiczny, implementacja – założenie struktury, wprowadzenie przykładowych danych, wyszukiwanie danych, opracowanie dokumentacji) 2. Zapoznanie z dwoma środowiskami tworzenia baz danych przestrzennych (np. Oracle Spatial, PostGIS) 3. Ćwiczenia w zakresie wykorzystania rozszerzonego o operatory przestrzenne języka zapytań SQL w wybranym oprogramowaniu.
Metody oceny:
Egzamin. Zaliczenie ćwiczeń: 1) Test komputerowy z umiejętności wykorzystania języka SQL rozszerzonego o operatory przestrzenne. 2) Dostarczenie dokumentacji opracowanego systemu oraz prototypu wykonanej bazy danych przestrzennych. Ocena końcowa - średnia z egzaminu o oceny z ćwiczeń, z większą wagą po stronie egzaminu.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Instrukcje użytkowania systemu MS Access, ArcGIS, MapInfo, Geomedia, QGIS, PostGIS, Oracle 2. Greener S., Ravada S. : "Applying and extending Oracle Spatial : a practitioner's guide on how to extend, apply, and combine Oracle's Spatial offerings with other Oracle and open source technologies to solve everyday problems", Birmingham; Mumbai : Packt Publishing, cop. 2013. 3. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: "GIS - obszary zastosowań", PWN
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-3004_W1
posiada wiedzę na temat architektury i funkcji systemów zarządzania bazami danych przestrzennych oraz orientuje się w dostępnym na rynku oprogramowaniu do zarządzania danymi przestrzennymi
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W07, K_W08, K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-3004_W2
jest zapoznany z charakterystycznymi cechami baz danych przestrzennych, w tym geometrycznymi typami danych i metodami indeksowania przestrzennego
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-3004_W3
zna typowe struktury baz danych wykorzystywane w systemach informacji przestrzennej
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07, K_W08, K_W11, K_W19
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-3004_W4
zna wybrane, zestandaryzowane modele pojęciowe powszechnie dostępnych zasobów danych przestrzennych dostępnych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11, K_W20
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-3004_U1
potrafi wykonać opracować model pojęciowy i logiczny bazy danych przestrzennych
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczenia projektowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U12, K_U14, K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-3004_U2
potrafi obsługiwać wybrany system zarządzania bazą danych zapewniający zapis i odczyt danych przestrzennych, w tym potrafi zbudować prosty interfejs dostępu do danych (formularze, raporty)
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczenia projektowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11, K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-3004_U3
potrafi sprawnie korzystać z języka SQL z wykorzystaniem operatorów przestrzennych
Weryfikacja: Zaliczenie kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-3004_U4
potrafi utworzyć w środowisku co najmniej dwóch wybranych platform GIS strukturę bazy danych przestrzennych oraz edytować, eksportować i importować dane.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczenia projektowego, udział w ćwiczeniach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11, K_U14, K_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW