Nazwa przedmiotu:
Geometria obliczeniowa
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-3005
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1)Liczba godzin kontaktowych - 50, w tym a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin b) uczestnictwo w ćwiczeniach - 30 godzin c) konsultacje - 4 godziny d) zaliczenie wykładu - 1 godzina 2)Praca własna studenta - 50 godziny, w tym a)przygotowanie do zajęć - 10 godzin b)praca dodatkowa przy projektach - 35 godzin c)przygotowanie do zaliczenia wykładu - 5 godzin RAZEM 100 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - liczba godzin kontaktowych - 50, w tym a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin b) uczestnictwo w ćwiczeniach - 30 godzin c) konsultacje - 4 godziny d) zaliczenie wykładu - 1 godzina
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,6 punkty ECTS - 65 godzin w tym: a) uczestnictwo w ćwiczeniach - 30 godzin b) praca dodatkowa przy projektach - 35 godzin
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw programowania i geometrii analitycznej.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Poznanie podstawowych algorytmów geometrii obliczeniowej wykorzystywanych w przetwarzaniu i analizie danych przestrzennych.
Treści kształcenia:
Wykłady Pojęcia wstępne. Rys historyczny geometrii obliczeniowej. Podstawowe definicje. Podstawowe struktury danych stosowane do rozwiązywania problemów geometrycznych. Charakterystyka i zapis obiektów geometrycznych. Właściwości i wykorzystanie iloczynu wektorowego w geometrii obliczeniowej. Aproksymacja obiektów prostokątami ograniczającymi. Zagadnienie przecięcie prostych i odcinków. Wyszukiwanie w zbiorze odcinków par, które się przecinają. Badanie położenie punktu wewnątrz wielokąta. Metody rozwiązania zadania. Przypadki szczególne. Tworzenie otoczki wypukłej zbioru punktów. Metody rozwiązania zadania. Generalizacja kształtu obiektów geometrycznych. Zagadnienie przecięcia wielokątów. Zagadnienie triangulacji zbioru punktów. Triangulacja Delaunay’a. Diagram Voronoi i jego wykorzystanie. Ćwiczenia obejmują: 1. Opracowanie programu komputerowego do sprawdzania położenia punktu wewnątrz wielokąta. 2. Opracowanie programu komputerowego do wyznaczania otoczki wypukłej zbioru punktów. 3. Opracowanie programu do triangulacji zbioru punktów.
Metody oceny:
1. Ocenę z ćwiczeń oblicza się jako średnią arytmetyczną z ocen za programy oraz za kolokwium. Programy i kolokwium oceniane są w skali od 2 do 5. 2. Oceną z zaliczenia wykładów jest ocena uzyskana z kolokwium zaliczającego wykłady. 3. Ocenę ogólną z przedmiotu oblicza się jako średnią arytmetyczna z ćwiczeń (poz. 1) oraz zaliczenia wykładów (poz. 2).
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Geometria obliczeniowa. Wprowadzenie Michael Ian Shamos, Preparata Franco 2. Izdebski W. (2004) Wykłady z przedmiotu SIT, www.izdebski.edu.pl .
Witryna www przedmiotu:
www.izdebski.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-3005_W01
zna podstawowe algorytmy geometrii obliczeniowej
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń i zaliczenie wykładu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-3005_U01
potrafi tworzyć programy wykorzystujące algorytmy geometrii obliczeniowej
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń i wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-3005_U02
potrafi zastosować wiedzę matematyczną w stosunku do danych przestrzennych
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń i wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW