Nazwa przedmiotu:
Praktyki (12 tygodni)
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-7002
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
15
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
_
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
brak
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
_
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
_
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
_
Treści kształcenia:
_
Metody oceny:
_
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
nie ma

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-7002_W1
Zna podstawowe zasady zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w branży informatycznej
Weryfikacja: ocena dziennika praktyk, obserwacja podczas pracy przez pracodawcę, kontakt z pracodawcą
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-7002_U1
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie zorganizować sobie pracę w sposób zapewniający terminowe wykonanie zadania.
Weryfikacja: ocena dziennika praktyk, obserwacja podczas pracy przez pracodawcę, kontakt z pracodawcą
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-7002_U2
Potrafi posługiwać się oprogramowaniem i urządzeniami stosowanymi w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem danych przestrzennych. Potrafi realizować stawiane przed nim zadania
Weryfikacja: ocena dziennika praktyk, obserwacja podczas pracy przez pracodawcę, kontakt z pracodawcą
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U04, K_U06, K_U11, K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UK, I.P6S_UU

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-7002_K1
Rozumie techniczne i pozatechniczne aspekty działalności inżyniera geodety i kartografa lub informatyka, w tym wpływ podejmowanych decyzji na relacje społeczne i środowisko przyrodnicze.
Weryfikacja: ocena dziennika praktyk, obserwacja podczas pracy przez pracodawcę, kontakt z pracodawcą
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR
Charakterystyka GI.ISP-7002_K2
Ma świadomość odpowiedzialności za efekty własnej pracy, rozumie potrzebę dostosowania sposobu wykonywania pracy do działań zespołu.
Weryfikacja: ocena dziennika praktyk, obserwacja podczas pracy przez pracodawcę, kontakt z pracodawcą
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR
Charakterystyka GI.ISP-7002_K3
Ma świadomość integrującej roli, jaką pełni absolwent kierunku Geoinformatyka w zadaniach, których uczestnikami są inżynierowie geodezji, kartografowie, informatycy oraz specjaliści innych branż.
Weryfikacja: ocena dziennika praktyk, obserwacja podczas pracy przez pracodawcę, kontakt z pracodawcą
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03, K_K04, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, I.P6S_KO