Nazwa przedmiotu:
Podstawy geodezji
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-2012
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład - 30h Ćwiczenia --30h Wykonanie w czasie poza zajęciami ćwiczeń - 20h Wykonanie projektu -20h Przygotowanie do zajęć, klasówek i egzaminu - 40h Udział w konsultacjach, przeciętnie - 10h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
3 pkt ECTS w tym Wykład - 30h Ćwiczenia --30h Konsultacje - 30h w semestrze nauczyciel jest dostępny dla studentów
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 pkt ECTS w tym Wykonanie ćwiczeń rachunkowych i graficznych (mapa warstwicowa, przekrój podłużny). Sprawdzenie i rektyfikacja niwelatora libelowego i samopoziomującego Sprawdzenie teodolitu. Ewentualna rektyfikacja w zakresie dozwolonym dla użytkownika Wykonanie niwelacji geometrycznej - niwelacji reperów Założenie pomiar i obliczenie osnowy pomiarowej. Pomiar szczegółów sytuacyjnych tachimetrem elektronicznym. Ewentualne pytania wyjaśniane są w czasie nieobowiązkowych konsultacji
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Niezbędne wiadomości z matematyki (geometria, trygonometria, podstawy rachunku różniczkowego), podstawy optyki w zakresie szkoły średniej
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu geodezji dotyczących kształtu Ziemi, odwzorowań kartograficznych. Szczegółowy opis jednostek miar stosowanych w geodezji (miary kątowe, liniowe, powierzchni) umożliwiający ich praktyczne stosowanie. Wprowadzenie reguł działania na liczbach przybliżonych i zastosowanie tych reguł w obliczeniach geodezyjnych. Wprowadzenie geodezyjnego układu współrzędnych prostokątnych płaskich, wykonywanie obliczeń w tym układzie. Wprowadzenie podstaw rachunku błędów w zakresie niezbędnym do przybliżonego wyrównania sieci poligonowych. Wprowadzenie i praktyczne obliczanie podstawowych konstrukcji geodezyjnych jednoznacznie wyznaczalnych. Wprowadzenie metod pomiarowych wykonywania map wielkoskalowych. Zapoznanie z podstawowymi instrumentami geodezyjnymi, ich obsługą i technologią pomiaru.
Treści kształcenia:
Mapa wielkoskalowa (tradycyjna i numeryczna), proces jej tworzenia. Podstawy konstrukcji instrumentów geodezyjnych (teodolit, niwelator, tachimetr elektroniczny). Metody sprawdzania i rektyfikacji instrumentów. Metody pomiarów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania mapy zasadniczej. Klasyfikacja szczegółów terenowych i przepisy techniczne dotyczące ich pomiaru. Projektowanie, zakładanie, pomiar i obliczenia osnów szczegółowych. Wpływ środowiska na wyniki pomiarów geodezyjnych, zjawisko refrakcji. Ćwiczenia projektowe. Sporządzenie mapy warstwicowej metodą klasyczną (na podstawie dostarczonych wyników pomiarów). Sporządzenie przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych na podstawie dostarczonych danych. Niwelacja geometryczna-sprawdzenie i rektyfikacja niwelatorów. Wykonanie niwelacji technicznej reperów. Budowa teodolitu - sprawdzenie i rektyfikacja. Budowa tachimetru elektronicznego. Pomiar i obliczenie osnowy pomiarowej. Pomiar szczegółów terenowych.
Metody oceny:
Egzamin obejmujący zagadnienia z wykładów i ćwiczeń z całego semestru. W ramach egzaminu: test otwarty oraz część obliczeniowa. Ocena z egzaminu jest średnią z obu części. Zaliczenie ćwiczeń - cztery zapowiadane godzinne klasówki podsumowujące poszczególne partie materiału. Ocena z ćwiczeń jest średnią oceną z klasówek. Ponadto warunkiem niezbędnym zaliczenia ćwiczeń jest poprawne wykonanie wszystkich zadań rachunkowych.
Egzamin:
tak
Literatura:
H.Leśniok: Wykłady z Geodezji I, t. I i II, PWN, Warszawa, 1971 J. Ząbek: Geodezja I, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003 J. Ząbek, Z. Adamczewski, S. Kwiatkowski, Ćwiczenia z Geodezji I, PWN, Warszawa, 1984 Instrukcje techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii - O-1/O-2, G-4, K-1. Strona internetowa Katedry Geodezji inżynieryjnej i Systemów Kontrolno - Pomiarowych. Wybrane materiały z wykładów i ćwiczeń dostępne dla studentów po zalogowaniu.
Witryna www przedmiotu:
http://www.zgiips.gik.pw.edu.pl/index.php/dla-studentow
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-2012_W01
Zna jednostki miar: Kątowych, liniowych, powierzchni stosowane w geodezji.
Weryfikacja: Sprawdzian, zaliczenie wykonanego ćwiczenia rachunkowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2012_W02
Zna geodezyjny system odniesień przestrzennych - dotyczący współrzędnych prostokątnych płaskich.
Weryfikacja: Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia rachunkowego, kartkówka
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2012_W03
Zna podstawy teorii błędów pomiarów geodezyjnych i ich systematykę.
Weryfikacja: Sprawdzian z wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2012_W04
Zna podstawowe konstrukcje geodezyjne:wcięcia, ciągi poligonowe i zasady ich projektowania.
Weryfikacja: Wykonanie ćwiczeń rachunkowych obejmujących ciągi poligonowe oraz wcięcia. Sprawdzian z wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2012_W05
Zna najczęściej stosowane metody pomiarów długości, kątów i różnic wysokości oraz dokładność pomiaru tymi metodami.
Weryfikacja: Wykonanie pomiaru kątów na stanowisku, Wykonanie niwelacji technicznej reperów. Sprawdzian z wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2012_W06
Zna zasady działania i obsługę niwelatorów, teodolitów, wybranych tachimetrów elektronicznych.
Weryfikacja: Sprawozdanie ze sprawdzenia warunków geometrycznych wybranego niwelatora i teodolitu. Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2012_W07
Zna przepisy (instrukcje techniczne) związane z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi.
Weryfikacja: Sprawdzian z wykładu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W20
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-2012_W08
Zna metody wykonania mapy wielkoskalowej.
Weryfikacja: Sprawdzian z wykładu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-2012_U01
Umie operować różnymi jednostkami miar i wzajemnie je przeliczać
Weryfikacja: sprawdzian, zaliczenie ćwiczeń rachunkowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-2012_U02
Potrafi wykonać obliczenia konstrukcji geodezyjnych w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich
Weryfikacja: Kartkówka, zaliczenie ćwiczenia rachunkowgo
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09, K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-2012_U03
Potrafi wybrać i zaprojektować optymalna konstrukcję geodezyjną do wykonania określonego zadania pomiarowego
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-2012_U04
Umie obsługiwać różne instrumenty geodezyjne (niwelatory, teodolity, tachimetry elektroniczne) i wykonać nimi pomiar sytuacyjno-wysokościowy zgodny z obowiązującymi przepisami (instrukcjami technicznymi)
Weryfikacja: sprawdzian praktyczny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-2012_U05
Umie oszacować błędy pomiarowe i podjąć decyzję o ewentualnym powtarzaniu pomiaru
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-2012_U06
Umie przygotować dane do wykonania wielkoskalowej mapy sytuacyjno-wysokościowej
Weryfikacja: Wykonanie ćwiczenia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U16, K_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-2012_K01
Potrafi współpracować i pracować w grupie, kierować zespołem
Weryfikacja: Odpowiedzialność za jakość efektów zespołu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, I.P6S_KO
Charakterystyka GI.ISP-2012_K02
Potrafi nawiązać poprawne relacje z ludźmi podczas pomiarów geodezyjnych np podczas pomiarów wykonywanych na prywatnych posesjach
Weryfikacja: Subiektywna ocena pracy zespołu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03, K_K05, K_K06, K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, I.P6S_KO, I.P6S_KK