Nazwa przedmiotu:
Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej
Koordynator przedmiotu:
Opiekun pracy dyplomowej (pracownik ze stopniem doktora, doktora habilitowanego lub samodzielny lub upoważniony przez Radę Wydziału nauczyciel akademicki)
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-7001
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
15
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
400 godzin: w tym: studiowanie literatury: 40 godz., konsultacje konspektu, celu i zakresu pracy, metody prowadzenia badań oraz prezentacji wyników, weryfikacja poprawności treści pracy: 40 godz., samodzielne wykonanie pracy dyplomowej w tym eksperymentów, obliczeń i analiz: 220 godz., przygotowanie prezentacji na egzamin dyplomowy: 40 godz., przygotowanie się do egzaminu dyplomowego: 40 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 pkt. ECTS (40 godzin, w tym: konsultacje konspektu, celu i zakresu pracy, metody wykonania zadania inżynierskiego oraz prezentacji wyników, weryfikacja poprawności treści pracy)
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
13,5 pkt. ECTS (340 godzin, w tym: studiowanie literatury: 40 godz., konsultacje konspektu, celu i zakresu pracy, metody prowadzenia badań oraz prezentacji wyników, weryfikacja poprawności treści pracy: 40 godz., samodzielne wykonanie pracy dyplomowej w tym eksperymentów, obliczeń i analiz: 220 godz., przygotowanie prezentacji na egzamin dyplomowy: 40 godz.)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zalecane przedmioty poprzedzające: wszystkie przedmioty kierunkowe do 5 semestru studiów. Student zobowiązany jest do wybrania tematu pracy z listy tematów i złożenia w dziekanacie karty pracy dyplomowej najpóźniej do końca 10 tygodnia przedostatniego semestr studiów. Na podjęcie tematu student musi uzyskać zgodę osoby, która dany temat zaproponowała oraz akceptację kierownika jednostki dyplomującej.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Spełnienie wymagań stawianych pracom inżynierskim. Pogłębienie znajomości podstawowej wiedzy teoretycznej i doświadczalnej oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich wymagających stosowania nowoczesnych metod w zakresie wynikającym z tematu pracy dyplomowej.
Treści kształcenia:
Student pod kierunkiem promotora rozwiązuje zadane w pracy dyplomowej zadanie, które może mieć charakter badawczy, pomiarowy, obliczeniowy lub projektowy. Dokonuje przeglądu literatury dotyczącej postawionego problemu i proponuje sposoby jego rozwiązania. Przeprowadza stosowne eksperymenty, obliczenia lub prace projektowe z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, urządzeń, programów obliczeniowych oraz metod analitycznych. Opracowuje wyniki swoich prac w formie wykresów, tabel, rysunków lub opracowania tekstowego. Wynikiem prowadzonych badań jest praca dyplomowa, która dyplomant przedstawia w formie pisemnej drukowanej i elektronicznej.
Metody oceny:
Ocena formująca: Monitorowanie i ocena postępów w realizacji pracy inżynierskiej przez opiekuna. Ocena końcowa: Opiekun oraz recenzent opracowują opinie o pracy dyplomowej zgodnie z ustalonym wzorem i proponują jej ocenę. W przypadku pracy dyplomowej realizowanej przez zespół studentów opiekun i recenzent proponują ocenę indywidualną dla każdego z członków zespołu. W ocenie pracy bierze się pod uwagę: 1. Ocenę projektu inżynierskiego i sposobu jego rozwiązania (umiejętność opisu zadania inżynierskiego, poprawność opracowania wykazu literatury, samodzielność i inicjatywa dyplomanta), 2. Ocenę merytoryczną metodyki wykonania zadania i uzyskanych wyników eksperymentów/analiz (poprawność stosowanych metod, intelektualny wkład dyplomanta, znaczenie projektu dla praktyki, zgodność tematyki z kierunkiem studiów), 3. Stronę edytorską (kompletność i poprawność rysunków, tabel, staranność korekty)
Egzamin:
tak
Literatura:
Dobór lektury w zależności od indywidualnej tematyki pracy dyplomowej.
Witryna www przedmiotu:
http://www.gik.pw.edu.pl/index.php/obrona-pracy-dyplomowej
Uwagi:
Praca dyplomowa powinna być opracowana według „Zasad opracowania pracy dyplomowej” obowiązujących na Wydziale. Pełna treść zasad umieszczona jest na wydziałowej stronie internetowej www.gik.pw.edu.pl.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka GK.SIK720_K01
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Weryfikacja: Obserwacja pracy dyplomanta przez opiekuna
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GK.SIK720_K02
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne skutki działalności inżyniera geodety i kartografa i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Weryfikacja: Obserwacja pracy dyplomanta przez opiekuna i obrona pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GK.SIK720_K03
ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i potrafi przekazać swoje opinie i informacje w sposób zrozumiały
Weryfikacja: Prezentacja wyników pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-7001_W1
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego
Weryfikacja: Recenzje i obrona pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W22
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-7001_U1
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Weryfikacja: Obserwacja pracy dyplomanta przez opiekuna i recenzje
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-7001_U2
potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Weryfikacja: Prezentacja wyników podczas obrony pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U03, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, I.P6S_UW, I.P6S_UK
Charakterystyka GI.ISP-7001_U3
Ma umiejętność samokształcenia się
Weryfikacja: Obserwacja pracy dyplomanta przez opiekuna i recenzje
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka GI.ISP-7001_U4
Potrafi korzystać z oprogramowania geodezyjnego i zasobów ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (w pracach eksperymentalnych)
Weryfikacja: Obserwacja pracy dyplomanta przez opiekuna i recenzje
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11, K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-7001_K1
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Weryfikacja: Obserwacja pracy dyplomanta przez opiekuna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka GI.ISP-7001_K2
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne skutki działalności inżyniera geodety i kartografa i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Weryfikacja: Obserwacja pracy dyplomanta przez opiekuna i obrona pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR
Charakterystyka GI.ISP-7001_K3
ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i potrafi przekazać swoje opinie i informacje w sposób zrozumiały
Weryfikacja: Prezentacja wyników pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR