Nazwa przedmiotu:
Wybrane działy nawigacji
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Ryszard Szpunar
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMS451
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 18, w tym: a) obecność na wykładach 8 h b) obecność na zajęciach projektowych 8 h c) konsultacje - 2 godziny. 2) Praca własna studenta- 15 godzin, w tym: a) wykonanie zadań domowych 5.5 h b) przygotowanie prezentacji 9.5 h Razem: 33 godziny = 1 punkt ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 punktu ECTS - 18 godzin, w tym: obecność na wykładach 8 godzin, obecność na zajęciach projektowych 8 godzin, konsultacje - 2 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,5 punktu ECTS - 13.5 godziny, w tym: a) obecność na zajęciach projektowych 8 godzin, b) wykonanie zadań domowych 5.5 godziny.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zaliczony kurs geodezji satelitarnej na studiach pierwszego stopnia
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Nauczanie przedmiotu ma zapoznać studentów z zasadami prowadzenia nawigacji lotniczej i morskiej (również urządzenia nawigacyjne) w ujęciu klasycznym. W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się z satelitarnymi systemami nawigacyjnymi, wymaganiami dotyczącymi dokładności i niezawodności systemów nawigacyjnych, lokalnymi i globalnymi systemami augmentacyjnymi.
Treści kształcenia:
Wykłady: Wprowadzenie do nawigacji: podstawowe nawigacji w ujęciu historycznym, odwzorowania i mapy nawigacyjne, zasada działania przyrządów nawigacyjnych: magnetycznych, ciśnieniowych, żyroskopowych, radionawigacja, nawigacja inercyjna, nawigacja w rejonie lotniska. Nawigacja satelitarna: globalny system nawigacji satelitarnej, systemy WAAS, MSAS, EGNOS, lokalne systemy wspomagania kinematyczne technologie pomiarowe, wykorzystanie systemu ASG-EUPOS w nawigacji, zintegrowane systemy nawigacyjne, Wprowadzenie do analizy sygnałów cyfrowych: sygnały zdeterminowane, sygnały losowe, charakterystyki sygnałów losowych, cyfrowa analiza sygnałów: analiza widmowa; próbkowanie, funkcje autokorelacji i interkorelacji; przekształcenia sygnałów w dziedzinę częstotliwości; dyskretne przekształcenie Fouriera, szybkie przekształcenie Fouriera; filtrowanie sygnałów: filtry rekursywne i nierekursywne, zasady projektowania filtrów cyfrowych; filtry o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej; wybrane algorytmy predykcji; filtr Kalmana; Ćwiczenia: Zadania z nawigacji lotniczej, nawigacyjny trójkąt prędkości, zapoznanie się z lotniczymi urządzeniami nawigacyjnymi, zastosowanie odbiorników kodowych do nawigacji (ćwiczenia terenowe), standard RTCM i NMEA wyznaczenie pozycji względnej z kodowych obserwacji GPS; rozwiązanie kinematyczne z obserwacji GPS; analiza widmowa z wykorzystaniem DFT; prognozowanie pozycji obiektów ruchomych
Metody oceny:
Ocenie podlegają ćwiczenia studenta
Egzamin:
nie
Literatura:
Czarnecki, K., (1996): Geodezja współczesna w zarysie. Wiedza i Życie; Różyczki, J., ((1973): Kartografia matematyczna. PWN, Warszawa; Szpunar, W., (1982): Podstawy geodezji wyższej., PPWK; Śledziński, J., (1978): Geodezja satelitarna. PPWK; Lamparski, J., (2001):, NAVSTAR GPS, od teorii do praktyki, Wyd. Uniw. Warm. -Mazur., Olsztyn;Jaszczyński, R.,(1990): Zasady prowadzenia samolotów lekkich o załodze jednoosobowej, Wyd. PRz. 1990; Strony internetowe dotyczące tematyki przedmiotu;
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMS451_W01
Ma wiedzę z zakresu dyskretnego przeksztalcenia Fouriera
Weryfikacja: zaliczenie ustne
Powiązane efekty kierunkowe: K_W09
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02
Efekt GK.NMS451_W02
Ma wiedzę z zasadach nawigacji lotniczej, lądowej i morskiej. Rozumie wykorzystanie technologii GNSS w nawigacji.
Weryfikacja: Zaliczenie prezentacji
Powiązane efekty kierunkowe: K_W09
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMS451_U01
Potrafi korzystać z technologii kinematycznych GNSS oraz analizować obserwacje z wykorzystaniem dyskretnego przekształcenia Fouriera. Potrafi wykonywać podstawowe obliczenia nawigacyjne.
Weryfikacja: Zaliczenie pracy domowej
Powiązane efekty kierunkowe: K_U01, K_U14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U08

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMS451_K01
Umie samodzielnie opracowywać ćwiczenia projektowe. Umie w grupie opracowywać ćwiczenia projektowe oraz prezentacje ustne.
Weryfikacja: Zaliczenie ustne
Powiązane efekty kierunkowe: K_K01, K_K04
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K06, T2A_K03