Nazwa przedmiotu:
Pomiarowe opracowanie obrazowych danych satelitarnych
Koordynator przedmiotu:
prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMS326
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Obliczania punktów ECTS dla przedmiotu godziny kontaktowe: 35h, w tym: obecność na wykładach: 16h, obecność na zajęciach w laboratorium: 16h udział w konsultacjach 3h przygotowanie do zajęć laboratoryjnych: 20h przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 20h przygotowanie do egzaminu i obecność na nim: 30h Razem nakład pracy studenta: 105 h = 4 p. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
obecność na wykładach: 16h, obecność na zajęciach w laboratorium: 16h udział w konsultacjach 3h Razem nakład pracy studenta: 35 h = 1.4 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
obecność na zajęciach w laboratorium: 16h przygotowanie do zajęć laboratoryjnych: 20h przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 20h Razem nakład pracy studenta: 56 h = 2 p. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie opracowań fotogrametrycznychi cyfrowych technologii (zaliczenie Fotogrametrii cyfrowej na sem 2)
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych w zakresie fotogrametrycznych technik i technologii cyfrowych pomiarowego opracowania obrazów satelitarnych, w tym tworzenia modeli wysokościowych, cyfrowych ortofotomap, modeli przestrzennych 3D
Treści kształcenia:
brak
Metody oceny:
Wykład: Do zaliczenia wykładu wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów. Do zaliczenia sprawdzianu wymagane jest uzyskanie 60% punktów. Ocenę łączną stanowi średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładu oraz zaliczenia ćwiczeń. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 - pięć (4,76 - 5,0); 4,5 - cztery i pół (4,26-4,74); 4,0 - cztery (3,76-4,25); 3,5 (trzy i pół (3,26 - 3,75), 3,0 - trzy (3,0-3,25). Ćwiczenia: Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach, składanych sprawozdań w terminie 2 tygodni od zakończenia danego tematu, oraz ustnego zaliczenia w ostatnim tygodniu semestru. Ocena końcowa z przedmiotu: Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń. Ocena końcowa jest średnią z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.
Egzamin:
nie
Literatura:
Zalecana literatura uzupełniająca: 1. Kurczyński: konspekty z wykładów 2. Kurczyński: Fotogrametria. PWN, 2014 3. Kurczyński, Preuss: Podstawy fotogrametrii. Oficyna Wydawnicza PW, 2003 4. Kurczyński: Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. Oficyna Wydawnicza PW. 2006 5. Butowtt, Kaczyński: Fotogrametria. WAT, 2010 6. Kraus K.: Photogrammetry. Geometry from Images and Laser Scans (Second Edition). Walter de Gruyter. Berlin, New York, 2007
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMS326_W1
zna etapy technologiczne tworzenia NMT, cyfrowej ortofotomapy i modeli przestrzennych 3D z obrazów satelitarnych oraz czynniki kształtujące jakość produktu finalnego
Weryfikacja: zaliczenie sprawdzianów z wykładów
Powiązane efekty kierunkowe: K_W04, K_W13, K_W14, K_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07
Efekt GK.NMS326_W2
ma orientację na temat stanu pokrycia kraju NMT i ortofotomapą. Zna stosowane w tym zakresie standardy krajowe oraz uwarunkowania rynkowe produkcji modeli wysokościowych i ortofotomapy (potencjał wykonawczy, relacje kosztów, funkcjonowanie w zasobie, ..)
Weryfikacja: zaliczenie sprawdzianów z wykładów
Powiązane efekty kierunkowe: K_W13, K_W14, K_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMS326_U1
potrafi wytworzyć NMT i cyfrową ortofotomapę z opracowania obrazów satelitarnych i ocenić jej jakość
Weryfikacja: wykonanie sprawozdań z wykonywanych projektów, zaliczenie ćwiczeń projektowych
Powiązane efekty kierunkowe: K_U08, K_U16, K_U17, K_U18
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05, T2A_U12, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U17, T2A_U15, T2A_U08, T2A_U10, T2A_U17
Efekt GK.NMS326_U2
potrafi łączyć produkty fotogrametryczne (NMT, cyfrowa ortofotomapa) z innymi produktami w środowisku GIS (np. NMT, bazy danych topograficznych) dla realizacji i wizualizacji wyników analiz przestrzennych
Weryfikacja: wykonanie sprawozdań z wykonywanych projektów, zaliczenie ćwiczeń projektowych
Powiązane efekty kierunkowe: K_U08, K_U16, K_U17, K_U18
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05, T2A_U12, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U07, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U18, T2A_U15, T2A_U09, T2A_U17, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U11, T2A_U12

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMS326_K1
potrafi współpracować i pracować w grupie
Weryfikacja: realizacja ćwiczeń projektowych w grupie
Powiązane efekty kierunkowe: K_K04, K_K06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K02