Nazwa przedmiotu:
Zastosowania teledetekcji
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Przemysław Kupidura
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMS328
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
obecność na wykładach - 8h obecność na zajęciach projektowych - 16h przygotowanie do zajęć projektowych - 10h przygotowanie raportów z projektów - 10h zapoznanie ze wskazaną literaturą - 16h przygotowanie do sprawdzianu - 13h konsultacje - 2h Razem nakład pracy studenta - 75h, co odpowiada 3p. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
obecność na wykładach - 8h obecność na zajęciach projektowych - 16h konsultacje - 2h Razem 26h, co odpowiada 1p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
obecność na zajęciach projektowych - 16h przygotowanie do zajęć projektowych - 10h przygotowanie raportów z projektów - 10h Razem 36h, co odpowiada 1,4p. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Umiejętność interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych, Znajomość podstawowych metod przetwarzania obrazów
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Przedmiot ma na celu zaznajomienie studenta z wybranymi metodami zaawansowanego przetwarzania i interpretacji danych satelitarnych.
Treści kształcenia:
Wykonanie mapy pokrycia terenu na podstawie wielospektralnego zdjęcia satelitarnego, za pomocą jednej z metod klasyfikacji nienadzorowanej. Przykłady wykorzystania wybranych wskaźników roślinności. Obliczenie wartości wskaźników dla poszczególnych klas pokrycia terenu.
Metody oceny:
egzamin sprawdzian ustny lub pisemny
Egzamin:
tak
Literatura:
Ciołkosz, A., Kęsik, A. (1989). Teledetekcja satelitarna. PWN Richards, J., A. (2013). Remote Sensing Digital Image Analysis. Fifth Edition, Springer Jensen, J.R., (2006). Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective (2nd Edition). Prentice Hall P. Kupidura, P. Podlasiak (2012). Cyfrowe przetwarzanie obrazów satelitarnych. Politechnika Warszawska
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMS328_U1
potrafi dokonać wyboru odpowiednich danych satelitarnych do wykonania analizy zmian zachodzących w środowisku z uwzględnieniem specyfiki terenu, rodzaju analizy oraz wielkości obszaru
Weryfikacja: egzamin, sprawdzian pisemny z ćwiczeń
Powiązane efekty kierunkowe: K_U05, K_U20
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, T2A_U11, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U17, T2A_U18
Efekt GK.NMS328_U2
potrafi wykonać analizę zmian czasowych na podstawie obrazów satelitarnych różnego rodzaju
Weryfikacja: egzamin, sprawdzian pisemny z ćwiczeń
Powiązane efekty kierunkowe: K_U03, K_U20
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U04, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U17, T2A_U18