Nazwa przedmiotu:
Elementy geostatystyki
Koordynator przedmiotu:
prof. nzw. dr hab. inż. Robert Olszewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMS452
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 10 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 8 godzin, b) udział w konsultacjach - 2 godziny. 2) Praca własna studenta - 15 godzin, w tym: a) przygotowanie do wykładów - 8 godzin, b) przygotowanie do sprawdzianów - 7 godzin. Razem 25 godzin - 1 punkt ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 10 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 8 godzin, b) udział w konsultacjach - 2 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
brak
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
podstawy statystyki
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć z zakresu statystyki przestrzennej i geostatystyki: korelacji, autokorelacji, regresji liniowej i nieliniowej. Omawiane są także stosowane w przetwarzaniu danych przestrzennych skale pomiarowe.
Treści kształcenia:
Szeregi statystyczne: szczegółowe, rozdzielcze, czasowe. Podstawowe statystyki: miary położenia (przeciętne), średnie, przeciętne pozycyjne, miary zmienności, miary asymetrii. Miary prawidłowości rozmieszczenia zjawisk przestrzennych. Analiza współzależności zjawisk przestrzennych. Analiza reszt z regresji. Korelacja cech ilościowych, porządkowych i jakościowych. Wyznaczanie podstawowych statystyk. Mapy reszt z regresji. Metody opracowywania. Interpretacja wyników. Mapy korelacji zjawisk wyrażonych w ilościowych i jakościowych skalach pomiarowych.
Metody oceny:
praca zaliczeniowa
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Kraak M., Ormeling F. 1998, Kartografia – wizualizacja danych przestrzennych. PWN 2. Longley P.A., Goodchild M., Maguire D., Rhind D.W., 2006, GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt
posiada podstawową wiedzę teoretyczną o geodezyjnych i kartograficznych aspektach statystycznej i geostatystycznej analizy danych przestrzennych
Weryfikacja: praca zaliczeniowa
Powiązane efekty kierunkowe: K_W01, K_W04, K_W06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W11

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt
umie samodzielnie zrealizować prostą analizę wykorzystując elementy statystyki przestrzennej i zinterpretować uzyskane wyniki
Weryfikacja: praca zaliczeniowa
Powiązane efekty kierunkowe: K_U01, K_U02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U02, T2A_U03

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt
potrafi pracować samodzielnie i analizować problem w zespole
Weryfikacja: ocena aktywności
Powiązane efekty kierunkowe: K_K01, K_K04
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K06, T2A_K03