Nazwa przedmiotu:
Numeryczny model terenu
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Tadeusz Knap
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMS322
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 18 godzin, w tym: a) udział w ćwiczeniach - 12 godz., b) uczestnictwo na wykładach - 4 godziny, c) udział w konsultacjach - 2 godziny. 2) Praca własna studenta - 30 godziny, w tym: a) przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz., b) zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 10 godz., c) przygotowanie do sprawdzianów - 10 godzin. łącznie 48 godz. --- 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1) Liczba godzin kontaktowych - 18 godzin, w tym: a) udział w ćwiczeniach - 12 godz., b) uczestnictwo na wykładach - 4 godziny, c) udział w konsultacjach - 2 godziny. łącznie 18 godz. --- 0,8 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
a) udział w ćwiczeniach - 12 godz., b) przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz., c) zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 10 godz., łącznie 32 godziny --- 1,4 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza z geodezji i systemów informacji przestrzennej
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Nabycie szczegółowych informacji o zasadach tworzenia numerycznego modelu terenu w systemach informacji przestrzennej i jego wykorzystania. Umiejętność tworzenia numerycznego modelu terenu
Treści kształcenia:
W ramach zajęć prowadzony jest wykład w wymiarze 4 godzin oraz ćwiczenia w wymiarze 12 godzin. WYKŁAD: Podstawy teoretyczne numerycznego modelu terenu. Tworzenie, modyfikacja NMT. Triangulacja Delaunay’a i diagramy Voronoi. Wyznaczanie wysokości, trend globalny i lokalny. Kriging. Wykorzystanie NMT. Wizualizacje trójwymiarowe (uzyskiwanie wymaganych efektów z przedstawianiem obiektów terenowych). Przekroje terenowe z wizualizacją obiektów, kontrole położenia urządzeń podziemnych, projektowanie na przekrojach tras komunikacyjnych (łuki kołowe, spadki o zadanym pochyleniu, analiza prac ziemnych). Kontrola widoczności na przekrojach. Pozyskiwanie danych ze szczególnym uwzględnieniem LIDAR-u. ĆWICZENIA: Obliczanie objętości mas ziemnych. Warstwicowanie. Tworzenie numerycznego modelu terenu na danych rzeczywistych.
Metody oceny:
Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykonanych ćwiczeń. Do zaliczenia wykładu wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu. Do zaliczenia sprawdzianu wymagane jest uzyskanie 60% punktów. Ocenę łączną stanowi średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładu oraz zaliczenia ćwiczeń. Oceny wpisywane są według zasady: 5.0 - pięć (4,76-5.0); 4,5 - cztery i pół (4,26-4,74); 4,0 - cztery (3,76-4,25); 3,5 - trzy i pół (3,26-3,75); 3,0 - trzy (3,0-3,25). Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 2. zajęciach oznacza niezaliczenie przedmiotu. Student nieobecny na zajęciach ma obowiązek zgłosić się do prowadzącego (mail, osobiście) celem uzgodnienia terminu odrobienia ćwiczeń.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. J. Gażdzicki –Systemy informacji przestrzennej, PPWK 1990 2. Z. Kurczyński – Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi, t.2, rozdz. 14.5
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMS322_W1
ma wiedzę o zasadach tworzenia numerycznego modelu terenu w systemach informacji przestrzennej i jego wykorzystania
Weryfikacja: ocena kolokwium i wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Powiązane efekty kierunkowe: K_W03, K_W06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W09, T2A_W11
Efekt GK.NMS322_W2
ma wiedzę o nowoczesnych metodach pozyskiwania danych
Weryfikacja: ocena kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: K_W03
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMS322_U1
potrafi ocenić jakość numerycznych modeli terenu
Weryfikacja: ocena wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Powiązane efekty kierunkowe: K_U05, K_U08, K_U12, K_U16
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, T2A_U11, T2A_U05, T2A_U12, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U05, T2A_U10, T2A_U12

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMS322_K1
potrafi samodzielnie realizować powierzone zadania
Weryfikacja: ocena wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Powiązane efekty kierunkowe: K_K04, K_K06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K02