Nazwa przedmiotu:
Wycena nieruchomości
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Natalia Sajnóg
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMS312
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 30 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 8 godzin b) uczestnictwo w zajęciach projektowych - 16 godzin c) udział w konsultacjach - 4 godziny d) obecność na egzaminie - 2 godziny 2) Praca własna studenta - 45 godzin, w tym: a) przygotowanie do zajęć projektowych - 8 godzin, b) dokończenie zadań projektowych w domu i opracowanie operatu szacunkowego- 24 godziny, c) przygotowanie do egzaminu - 13 godzin, RAZEM: 75 godzin - 3 punkty ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 30 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 8 godzin b) uczestnictwo w zajęciach projektowych - 16 godzin c) udział w konsultacjach - 4 godziny d) obecność na egzaminie - 2 godziny
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,9 punktu ECTS - 48 godzin w tym: a) uczestnictwo w zajęciach projektowych - 16 godzin, b) przygotowanie do zajęć projektowych - 8 godzin, c) dokończenie zadań projektowych w domu i opracowanie operatu szacunkowego- 24 godziny.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu nieruchomości oraz rynku nieruchomości. Wiedza z zakresu podejść, metod i technik wyceny nieruchomości
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności oraz wyceny wybranych rodzajów nieruchomości - nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne, nieruchomości rolnych, nieruchomości leśnych, nieruchomości zabytkowych.
Treści kształcenia:
Wykład Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności banku, Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne. Wycena nieruchomości rolnych, Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym. Wycena nieruchomości zabytkowych. Projekt Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości lokalowej dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności banku. Określenie wartości nieruchomości rolnej zadania obliczeniowe
Metody oceny:
Forma prowadzonych zajęć: wykład Ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie. Do zaliczenia wykładu wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego. Forma prowadzonych zajęć: projekt Ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadania projektowego - operatu szacunkowego nieruchomości oraz kompetencji społecznych w trakcie rozmowy przy zaliczeniu operatu szacunkowego Ocenę łączną z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z wykładu oraz projektu Ocenę łączną z przedmiotu wpisuje się według zasady: 5,0 - pięć (4,75-5,00), 4,5 - cztery i pół (4,25-4,74), 4,0 - cztery (3,75-4,24), 3,5 - trzy i pół (3,25-3,74), 3,0 - trzy (3,00-3,24)
Egzamin:
tak
Literatura:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami. Rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 z późn. zm.) Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Polska Federacja Rzeczoznawców Majątkowych Dydenko J.(red.) Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe, Wolters Kluwer 2012 Cymerman R. (red.) Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych. Wyd. Educaterra. 2011 Nowak A. Wycena nieruchomości leśnych. Wyd. Educaterra. 2012
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Zasady nauczania i weryfikacji osiągniętych efektów uczenia w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni (COVID-19): a) Nauczanie odbywa się zdalnie: w ramach wykładu - wykłady on-line poprzez MS Teams, przesyłanie prezentacji; w ramach ćwiczeń: - ćwiczenia stacjonarne lub zdalnie on-line poprzez MS Teams. b) Korespondencja ze studentami poprzez system Usos - maile z domeną @pw.edu.pl oraz poprzez MS Teams. c) Zasady przeprowadzenia zaliczenia z przedmiotu: informacja na temat terminu oraz zasad przeprowadzenia sprawdzianów uzgodniona ze studentami na min. tydzień przed planowanym terminem sprawdzianu. Sprawdzian/egzamin w ramach wykładu przeprowadzany poprzez aplikację MS Forms, i/lub poprzez MS Teams, przy włączonych kamerach. Zaliczenie ćwiczeń następuje w ramach opracowanych i zaliczonych na ocenę pozytywną projektów (realizowanych stacjonarnie lub zdalnie). Metody oceny sprawdzianów oraz projektów oraz zasady zaliczenia pozostają bez zmian. d) Student wykonujący pracę projektową, zaliczenie, egzamin itp. zobowiązany jest zamieścić na końcu pracy następującą klauzulę i podpis wraz z podaniem numeru indeksu: „Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się została wykonana przeze mnie samodzielnie. ”.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMS312_W1
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności oraz wyceny wybranych rodzajów nieruchomości - nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne, nieruchomości rolnych, nieruchomości leśnych, mienia zabużańskiego, nieruchomości zabytkowych
Weryfikacja: egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: K_W11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W08

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMS312_U1
potrafi pozyskiwać informacje z literatury dotyczącej wyceny nieruchomości
Weryfikacja: egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: K_U01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01
Efekt GK.NMS312_U2
potrafi pracować indywidualnie i w zespole nad sporządzeniem operatu szacunkowego nieruchomości oraz potrafi go wykonać
Weryfikacja: ocena operatu szacunkowego
Powiązane efekty kierunkowe: K_U02, K_U17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02, T2A_U03, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U17

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMS312_K1
potrafi współdziałać przy pracach związanych ze sporządzaniem operatu szacunkowego
Weryfikacja: ocena operatu szacunkowego
Powiązane efekty kierunkowe: K_K04
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03