Nazwa przedmiotu:
Geodezyjna obsługa inwestycji
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Janina Zaczek-Peplinska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMS409
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 28 godziny, w tym: a) udział w wykładach - 8 godzin, b) udział w ćwiczeniach projektowych - 16 godzin, c) udział w konsultacjach - 2 godziny, d) obecność na egzaminie - 2 godziny. 2) Praca własna studenta - godzin, w tym: a) przygotowanie do egzaminu - 8 godzin, Razem nakład pracy studenta - 36 godzin - 1 punkt ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 28 godzin, w tym: a) udział w wykładach - 8 godzin, b) udział w ćwiczeniach projektowych - 16 godzin, c) udział w konsultacjach - 2 godziny, d) obecność na egzaminie - 2 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,6 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 16 godzin, w tym: a) udział w ćwiczeniach projektowych - 16 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień omawianych na przedmiotach prowadzonych na studiach I st. na kierunku Geodezja i Kartografia z zakresu Geodezyjne Pomiary Szczegółowe, Geodezja Inżynieryjna, Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa, Geodezja Miejska.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Znajomość podstawowych aktów prawnych i instrukcji technicznych dotyczących geodezyjnej obsługi inwestycji – budowy. Znajomość zasad geodezyjnego opracowania projektu oraz sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla typowych inwestycji przemysłowych. Znajomość specyfiki geodezyjnych pomiarów realizacyjnych i kontrolnych. Przekazanie elementarnej wiedzy z zakresu pozyskiwania informacji o terenie na potrzeby projektowania inwestycji budowlanych. Zna zasady aktualizacji mapy zasadniczej i tworzenia map do celów prawnych i projektowych. Przekazanie elementarnej wiedzy z zakresu geodezyjnego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przekazanie elementarnej wiedzy na temat wykonywania inwentaryzacji budowli inżynierskich. Przekazanie elementarnej wiedzy z zakresu geodezyjnego opracowania projektów budowlanych, projektowania osnów realizacyjnych i przygotowywania szkiców dokumentacyjnych. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat metod tyczenia punktów osiowych obiektów inżynierskich i sposobów oszacowania wymaganej dokładności tyczenia a także dokładności uzyskanego wyniku. Znajomość zasad funkcjonowania Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego (tzw. „współpracy geodety z ODGiK”)
Treści kształcenia:
Wykład: Warunki prawne geodezyjnej obsługi inwestycji: Prawo Geodezyjne, Prawo Budowlane, Prawo Wodne oraz odpowiednie rozporządzenia. Działalność gospodarcza w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. Interpretacja zapytań o oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na roboty geodezyjne w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego. Przepisy BHP obowiązujące na terenie realizacji inwestycji, Ocena Ryzyka Zagrożenia (ORZ), Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). Geodezyjne standardy techniczne z zakresu obsługi budowy. Dokumentacja geodezyjna dla celów projektowych: w tym mapa do celów projektowych zgodnie z przepisami prawnymi od roku 2011. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. Kontrola składanych do ODGiK operatów z prac geodezyjnych. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Geodezyjne opracowanie projektu (szkice dokumentacyjne, realizacyjne i tyczeniowe). Dziennik budowy i wpisy wykonawstwa geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza i wymagania techniczne przy odbiorze prac budowlanych. Pomiary związane z badaniem wymiarów prefabrykatów, ustawienia deskowań oraz ustawiania kurtyn elewacyjnych. Pomiary kontrolne. Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej dla typowych inwestycji budowlanych. Ćwiczenia: 1. Opracowanie dwóch wariantów pomiaru i ich realizacja – precyzyjny pomiar różnicy wysokości (przeniesienie wysokości) w warunkach inwestycji inżynierskiej z utrudnionym dostępem do obiektu oraz z zastosowaniem technik specjalnych. 2. Opracowanie koncepcji systemu kontroli geometrii wybranych elementów budowlanych: płyta, belka, słup, kształtka itd. 3. Pomiar płaskości elementu prefabrykowanego z zastosowaniem instrumentu laserowego realizującego płaszczyznę pionową. 4. Opracowanie pomiaru i programu realizującego obliczenia w czasie rzeczywistym dla zadania: ustawienie elementów zgodnie z zadanymi warunkami geometrycznymi (np. okna, elementy elewacji, elementy prefabrykowane).
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu: sprawdzian pisemny. Zaliczenie ćwiczeń proj./lab./komputerowych: obowiązek uczestnictwa w zajęciach; dopuszczalne są 3 godz. nieobecności usprawiedliwionych. Obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w terminie 2 tygodni po nieobecności na zajęciach. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zaliczającego wykład jest zaliczenie ćwiczeń. Sposób bieżącej kontroli wyników nauczania: na podstawie bieżącej kontroli wydanych tematów ćwiczeń oraz zaliczenia ustnego. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów. Ocenę łączną stanowi średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładu oraz zaliczenia ćwiczeń. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 - pięć (4,76 - 5,0); 4,5 - cztery i pół (4,26 - 4,74), 4,0 - cztery (3,76 - 4,25), 3,5 - trzy i pół (3,26 - 3,75), 3,0 - trzy (3,0 - 3,25).
Egzamin:
nie
Literatura:
1. GEODEZJA INŻYNIERYJNA, praca zbiorowa, PPWK, Warszawa, 1994 2. WYKONAWSTWO GEODEZYJNE, Hycner Ryszard, Hanus Paweł, Wydawnictwo Gall, 2007 3. GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI podręcznik internetowy, Kowalski Ryszard, Zaczek-Peplinska Janina, PW, 2012 4. PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE, ustawa z dnia 17 maja 1989, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2005, nr 240 poz. 2027 z późniejszymi zmianami i standardy techniczne (Rozporządzenia) obowiązujące w geodezji 5. PRAWO BUDOWLANE, ustawa z dnia 7 lipca1994, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2006, nr 156 poz.1118 i odpowiednie rozporządzenia USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM, ustawa z dnia 27 marca 2003, Dziennik Ustaw 2003, nr 80, poz. 717
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMS409_W1
Posiada elementarną wiedzę z zakresu podstaw pranych regulujących przebieg procesu inwestycyjnego – planowanie przestrzenne, projektowanie inwestycji, realizacja geodezyjna i budowlana, pomiary powykonawcze.
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_W06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W09, T2A_W11
Efekt GK.NMS409_W2
Posiada elementarną wiedzę z zakresu geodezyjnego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_W18
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W08
Efekt GK.NMS409_W3
Posiada elementarną wiedze na temat wykonywania inwentaryzacji budowli inżynierskich.
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_W03, K_W09, K_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W10, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W08
Efekt GK.NMS409_W4
Zna podstawowe przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych na obiekcie budowlanym
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W07, T2A_W08
Efekt GK.NMS409_W5
Zna rolę poszczególnych członków zespołu kierującego budową i sprawującego nadzór nad jednostkami wykonawstwa geodezyjnego.
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W07, T2A_W08
Efekt GK.NMS409_W6
Zna dokumentację budowy, w tym zasady dokumentowania czynności geodezyjnych w dzienniku budowy.
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W07, T2A_W08
Efekt GK.NMS409_W7
Zna zasady funkcjonowania Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego (tzw. „współpracy geodety z ODGiK”)
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_W06, K_W16, K_W17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W09, T2A_W11, T2A_W08, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W08
Efekt GK.NMS409_W8
Zna zasady funkcjonowania zespołów koordynacji dokumentacji projektowej w zakresie sieci podziemnego uzbrojenia terenu (tzw. ZUD).
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_W17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W08
Efekt GK.NMS409_W9
Zna podstawowe przepisy prawne i standardy techniczne regulujące prace przy geodezyjnej obsłudze inwestycji.
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_W06, K_W15, K_W16, K_W17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W09, T2A_W11, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W08, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W08

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMS409_U1
Umie przygotować wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci podziemnego uzbrojenia terenu (ZUD)
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_U13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U07, T2A_U14, T2A_U16, T2A_U19, T2A_U15
Efekt GK.NMS409_U2
Umie przygotować zgłoszenie pracy geodezyjnej w ODGiK.
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_U13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U07, T2A_U14, T2A_U16, T2A_U19, T2A_U15
Efekt GK.NMS409_U3
W podstawowym zakresie umie opracować sposób kontroli geometrii wybranych elementów budowlanych: płyta, belka słup, kształtka itd. (pomiar i opracowanie wyników pomiaru)
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_U16
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U07, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U18, T2A_U15
Efekt GK.NMS409_U4
Umie zaprojektować i przeprowadzić przeniesienia wysokości techniką niwelacji geometrycznej, trygonometrycznej i pomiarem dalmierzem laserowym wraz z oszacowaniem uzyskanej dokładności wyznaczonej różnicy wysokości.
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_U16
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U07, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U18, T2A_U15
Efekt GK.NMS409_U5
Umie przygotować i przeprowadzić pomiar kontrolny ustawiania elementów powtarzalnych zgodnie z zadanymi warunkami geometrycznymi w odniesieniu do istniejących motywów sytuacyjnych (np. elementy powtarzalne elewacji).
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_U16
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U07, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U18, T2A_U15

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMS409_K1
potrafi współpracować i pracować w grupie, kierować zespołem
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_K04
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03
Efekt GK.NMS409_K2
potrafi nawiązywać poprawne relacje z ludźmi podczas pomiarów geodezyjnych
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_K06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02
Efekt GK.NMS409_K3
Potrafi nawiązać współpracę z przedstawicielami branży budowlanej
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych - ocena sprawozdań z realizacji projektów ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze teoretyczno-problemowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_K05, K_K06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K05, T2A_K02