Nazwa przedmiotu:
Mechanika budowli i konstrukcji
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Anna Jóźwik
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMS316
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady 8 godz. + zajęcia projektowe 8 godz. + konsultacje 4 godz. + zapoznanie się z literaturą, materiałami dodatkowymi do wykładów 15 godz. + opracowanie zadań projektowych 25 godz. + przygotowanie do zaliczenia 15 godz. = 75 godz. = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady 8 godz. + zajęcia projektowe 8 godz. + konsultacje 4 godz. = 20 godz. = 0.8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Zajęcia projektowe 8 pkt. + konsultacje 4 godz. + opracowanie zadań projektowych 25 godz. = 37 godz. = 1.5 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Przekazanie podstawowych informacji z zakresu statyki i wytrzymałości materiałów.
Treści kształcenia:
Wykłady: 1.Podstawowe definicje w mechanice budowli i konstrukcji. Metody i założenia mechaniki budowli. 2.Równowaga układów sił. Pręty i sposoby ich podparcia. Schematy statyczne elementów konstrukcyjnych. Stopnie swobody ciała sztywnego. Więzy i ich oddziaływanie. Rodzaje obciążeń konstrukcji. Układy sił. Pojęcie momentu zginającego, siły poprzecznej, siły podłużnej 3.Kratownice. Podstawowe pojęcia i założenia. Geometryczna niezmienność i statyczna wyznaczalność kratownic. Pręty niepracujące w kratownicach. 4.Wytrzymałość materiałów. Rozciąganie i ściskanie osiowe. Wymiarowanie przekrojów. Charakterystyki geometryczne figur płaskich. 5.Siły wewnętrzne w układach prętowych płaskich. Pojęcie siły podłużnej, poprzecznej i momentu zginającego. Belki proste. 6.Zginanie proste. Naprężenia normalne i styczne. Wskaźnik wytrzymałości przekrojów. Kształtowanie elementów zginanych. 7.Odkształcenia belek statycznie wyznaczalnych. Wyznaczanie wartości odkształceń przy zastosowanie metody Clebscha. 8.Wykład podsumowujący. Projekt: 1.Wyznaczanie wartości reakcji podporowych. 2.Belki proste. Wyznaczanie wartości oraz sporządzanie wykresów sił podłużnych, poprzecznych i momentów zginających. 3.Metody analityczne wyznaczania sił w prętach kratownic prostych - metoda równoważenia węzłów i metoda Rittera. 4.Wyznaczanie naprężeń w prętach kratownicy. Projektowanie prętów rozciąganych. 5.Wyznaczanie naprężeń w zginanej belce swobodnie podpartej. Wyznaczania naprężeń normalnych i stycznych w przekroju prostokątnym. Projektowanie belek zginanych. 6.Wyznaczanie naprężeń w zginanej belce swobodnie podpartej. Wyznaczania naprężeń normalnych i stycznych w przekroju teowym. Projektowanie belek zginanych. 7.Wyznaczanie wartości odkształceń w belce przy zastosowanie metody Clebscha. 8.Zaliczenie przedmiotu.
Metody oceny:
Zaliczenie wykładów: sprawdzian pisemny na ostatnim wykładzie lub odpowiedź ustna. Zaliczenie projektu: oddanie opracowanych zadań projektowych wraz z obroną.
Egzamin:
tak
Literatura:
[1]. Pyrak S., Szulborski K.: Mechanika konstrukcji dla architektów. Przykłady obliczeń. Arkady, Warszawa 2004. [2]. Szulborski K., Pyrak S.: Mechanika budowli dla architektów. Część I i II. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1976. [3]. Janik G.: Wytrzymałość materiałów. WSiP, Warszawa 2006. [4]. Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W.: Wytrzymałość materiałów. Tom I i II. Arkady, Warszawa 1985. [5]. Kolendowicz T.: Mechanika budowli dla architektów. Arkady, Warszawa 1993. [6]. Przewłócki J., Górski J.: Podstawy mechaniki budowli. Arkady, Warszawa 2006. [7]. A. N. Hassan, F. Durka, W. Morgan, D. Williams: Structural Mechanics. Loads, Analysis, Material and Design of Structural Elements. Pearson, Harlow 2010.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się