Nazwa przedmiotu:
Systemy pomiarowe w monitorowaniu przemieszczeń
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Waldemar Odziemczyk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMS300
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 38 godzin, w tym: Udział w wykładach - 16 godz Udział w ćwiczeniach projektowych - 16 godz. Udział w konsultacjach - 4 godz. Udział w egzaminie - 2 godz. 2) Praca własna studenta - 72 godzin, w tym: Zapoznanie się z literaturą 25 godz. Przygotowanie do ćwiczeń projektowych 15 godz. Opracowanie projektów 17 godz. Przygotowanie do egzaminu 15 godz. Razem 110 godz. - 5 punktów ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba godzin kontaktowych - 38 godzin, w tym: Udział w wykładach - 16 godz Udział w ćwiczeniach projektowych - 16 godz. Udział w konsultacjach - 4 godz. Udział w egzaminie - 2 godz. Razem 38 godz. - 1.5 pkt ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Udział w ćwiczeniach projektowych - 16 godz. Opracowanie projektów 17 godz. Razem 33 godz. 1.5 pkt ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z instrumentoznawstwa oraz elementy fizyki atmosfery. Znajomość obsługi tachimetru zmotoryzowanego oraz elementarna wiedza z zakresu systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej. Podstawowa wiedza z zakresu pomiarów przemieszczeń i deformacji.
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Przedmiot ma na celu przybliżyć zagadnienia dotyczące projektowania i wykorzystania systemów pomiarowych w monitorowaniu obiektów inżynierskich. Zapoznanie się z wewnętrznymi systemami tachimetrów zmotoryzowanych, poznanie systemów łączności instrumentów z komputerem sterującym, zapoznanie się z urządzeniami do pomiarów względnych, zapoznaje się z urządzeniami wspomagającymi proces pomiaru.
Treści kształcenia:
W ramach przedmiotu omówione są zasady projektowania geodezyjnych systemów pomiarowych. Prowadzone zajęcia projektowe pozwalają studentowi na zdobycie umiejętności projektowania elementarnych zestawów do prowadzenia pomiarów monitorujących przemieszczenia budowli i konstrukcji, zapoznanie się z systemami pomiarowymi do oceny względnych przemieszczeń w obrębie obiektu. Student zapoznaje się z systemami pomiarowymi w tachimetrach zmotoryzowanych, stacjach hybrydowych (SmartStation) oraz pomiarami inklinometrycznymi SisGeo. Wykonywane są obserwacje monitorujące z wykorzystaniem wewnętrznych systemów monitorujących wybranych tachimetrów.
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu: Egzamin. Zaliczenie ćwiczeń proj. :obowiązek uczestnictwa w zajęciach; dopuszczalne są 2 nieobecności usprawiedliwione. Obowiązek usprawiedliwienia nieobecności najpóżniej w terminie nastepnego zjazdu po nieobecności na zajęciach. Odrabiania zaległych zajęć odbywa się indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym. Sposób bieżącej kontroli wyników nauczania: pytania sprawdzające stopień przygotowania do wykonywania ćwiczeń. Tryb i terminarz zaliczeń: • Wykład - egzamin pisemny w terminie ustalonym przez dziekanat w Harmonogramie Sesji, • ćwiczenia proj. zaliczone na podstawie zaliczenia operatów z wykonanych ćwiczeń pomiarowych w terminie – ostatnie zajęcia w semestrze.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Podstawy Projektowania Geodezyjnych Systemów Pomiarowych Warszawa 2010 - podręcznik wersja internetowa 2. Opis systemu Leica GeoMos 3. Opis systemu Smartec 4. System SisGeo - MultiLogger 5. Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych - Kompleksowe zarządzania jakością w budownictwie - Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2008 r
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMS300_W1
zna zasady konstruowania systemów pomiarowych.
Weryfikacja: Ocena w trakcie pracy studenta
Powiązane efekty kierunkowe: K_W06, K_W11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W09, T2A_W11, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07
Efekt GK.NMS300_W2
ma podstawową wiedzę systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej do budowy instrumentów i systemów pomiarowych
Weryfikacja: Ocena w trakcie montażu systemu pomiarowego
Powiązane efekty kierunkowe: K_W09, K_W11, K_W14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W10, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05
Efekt GK.NMS300_W3
zna metody i technologie prowadzenia precyzyjnych pomiarów inżynierskich w tym monitorowania przemieszczeń
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: K_W03, K_W09
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W10, T2A_W08, T2A_W09

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMS300_U1
Potrafi zaprojektować system pomiarowy do realizacji zawansowanych technologicznie zadań pomiarowych
Weryfikacja: Na podstawie realizacji zadania praktycznego
Powiązane efekty kierunkowe: K_U15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U16, T2A_U18, T2A_U15
Efekt GK.NMS300_U2
potrafi konfigurować zestaw pomiarowy w zakresie instrumentów oraz systemu łączności dla wybranych zadań pomiarowych
Weryfikacja: Realizacja zadania praktycznego
Powiązane efekty kierunkowe: K_U05, K_U07, K_U08
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, T2A_U11, T2A_U16, T2A_U15, T2A_U05, T2A_U12, T2A_U17, T2A_U18
Efekt GK.NMS300_U3
potrafi obsługiwać podstawowe jednostki pomiarowe w ramach wewnętrznych systemów sterowania pomiarem oraz sprawdzać ich parametry dokładnościowe
Weryfikacja: Realizacja zadania praktycznego
Powiązane efekty kierunkowe: K_U11, K_U18
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U11, T2A_U12

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMS300_K1
potrafi pracować w zespole i współpracować z przedstawicielami innych branż
Weryfikacja: Praca w zespole terenowym
Powiązane efekty kierunkowe: K_K04, K_K06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K02
Efekt GK.NMS300_K2
Ma świadomość odpowiedzialności za przekazane wyniki pomiarów geodezyjnych i ich znaczenia
Weryfikacja: Ocena pracy w zespole
Powiązane efekty kierunkowe: K_K05
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K05