Nazwa przedmiotu:
Analiza konstrukcji pomiarowych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMS315
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 29 godzin, w tym: a) udział w wykładach - 16 godzin, b) udział w ćwiczeniach - 8 godzin, c) udział w konsultacjach - 3 godziny, d) udział w egzaminie - 2 godziny. 2. Praca własna studenta - 80 godzin, w tym: a) wykonanie (w domu) niezbędnych analiz i obliczeń oraz operatów z ćwiczeń projektowych - 45 godzin, b) zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 15 godzin, c) przygotowanie do egzaminu - 20 godzin. Razem: 108 godzin = 4 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 29 godzin, w tym: a) udział w wykładach - 16 godzin, b) udział w ćwiczeniach - 8 godzin, c) udział w konsultacjach - 3 godziny, d) udział w egzaminie - 2 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS - 53 godziny, w tym: a) udział w ćwiczeniach - 8 godzin, b) wykonanie (w domu) niezbędnych analiz i obliczeń oraz operatów z ćwiczeń projektowych - 45 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu algebry liniowej w geodezji, geodezyjnego rachunku wyrównawczego oraz geodezji inżynieryjno - przemysłowej.
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Zapoznanie się z podstawami teoretycznymi analiz dokładności i niezawodności sieci geodezyjnych. Nabycie umiejętności wykonywania analiz dokładności i niezawodności dla konkretnych sieci.
Treści kształcenia:
WYKŁAD Istota wstępnej analizy dokładnościowej i jej podstawowe zależności. Dokładność a zgodność wewnętrzna. Sposoby eliminowania bądź ograniczania wpływów zakłócających teoretyczny model błędów przypadkowych. Defekt sieci. Zasada wyrównania swobodnego. Przegląd charakterystyk dokładnościowych stosowanych w analizach sieci i ich ważniejsze własności. Metody nawiązań sieci – rzędowe, stochastyczne (o różnych poziomach szczegółowości danych dokładnościowych) i niezniekształcające. Analizy dokładności tyczenia (tyczenie jednoetapowe i tyczenie dwuetapowe). Niezawodność, a dokładność. Relacja zaburzenie/odpowiedź w modelu liniowym. Przestrzeń zaburzeń niedostrzegalnych i jej ważniejsze własności. Wskaźniki niezawodności wewnętrznej sieci (obserwacje nieskorelowane). Kryterium niezawodności wewnętrznej (obserwacje nieskorelowane). Teoria niezawodności jako podbudowa pojęciowa metodyki projektowania pomiarów inżynieryjnych. ĆWICZENIA PROJEKTOWE 1. Wstępna analiza dokładności wyznaczenia odchylenia osi komina od pionu. 2. Analiza porównawcza skutków przyjmowania różnych układów odniesienia dla pozycji punktów w lokalnych poziomych konstrukcjach pomiarowych. Wyznaczenie wskaźników niezawodności wewnętrznej dla rozpatrywanych wariantów konstrukcji pomiarowych.
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu: egzamin. Zaliczenie ćwiczeń projektowych: obowiązek uczestnictwa w zajęciach; dopuszczalne są 2 nieobecności usprawiedliwione. Obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w terminie np. 2 tygodni po nieobecności na zajęciach. Należy ustalić z prowadzącym zajęcia sposób odrabiania zaległych zajęć. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Sposób bieżącej kontroli wyników nauczania: pytania sprawdzające stopień przygotowania do wykonywania ćwiczeń. Tryb i terminarz zaliczeń: • Wykład - egzamin pisemny w terminie ustalonym przez dziekanat w Harmonogramie Sesji. Na egzaminie nie można korzystać z notatek ani skryptów. • Ćwiczenia projektowe - zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny poszczególnych tematów oraz aktywności w ćwiczeniach.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Praca zbiorowa (1990) Geodezja Inżynieryjna, Rozdz. „Podstawy analiz dokładnościowych w geodezyjnych pomiarach realizacyjnych”, wyd. II, PPWK. 2. Prószyński W., Kwaśniak M. (2002) Niezawodność sieci geodezyjnych, Oficyna Wyd. PW. 3. Podręczniki z zakresu geodezyjnego rachunku wyrównawczego (Skórczyński A., Adamczewski Z. , Wiśniewski Z.).
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMS315_W1
zna podstawy metodologiczne wykonywania wstępnych analiz dokładności w pomiarach inżynieryjnych
Weryfikacja: wykonanie i zaliczenie odpowiedniego ćwiczenia oraz zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_W13, K_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W08
Efekt GK.NMS315_W2
zna podstawowe własności charakterystyk dokładności stosowanych w geodezyjnych pomiarach inżynieryjnych
Weryfikacja: wykonanie i zaliczenie odpowiedniego ćwiczenia oraz zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_W13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W07
Efekt GK.NMS315_W3
zna zależności między przemieszczeniem badanego obiektu, a przemieszczeniami jego wybranych punktów
Weryfikacja: zaliczenie ćwiczenia i egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_W13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W07
Efekt GK.NMS315_W4
zna podstawowe rodzaje nawiązań sieci i związane z nimi metody wstępnych analiz dokładności
Weryfikacja: zaliczenie odpowiedniego ćwiczenia i zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_W13, K_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W08
Efekt GK.NMS315_W5
zna zasadę wyrównania swobodnego sieci
Weryfikacja: zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_W01, K_W13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W07
Efekt GK.NMS315_W6
zna sposoby analizy dokładności dla podstawowych metod tyczenia
Weryfikacja: zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_W13, K_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W08
Efekt GK.NMS315_W7
ma wiedzę w zakresie podstaw teorii niezawodności układów obserwacyjnych
Weryfikacja: zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_W13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMS315_U1
potrafi przeprowadzić wstępną analizę dokładności dla określonego zadania pomiarowego
Weryfikacja: wykonanie i zaliczenie ćwiczenia
Powiązane efekty kierunkowe: K_U17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U17
Efekt GK.NMS315_U2
potrafi przeanalizować układ obserwacyjny pod kątem możliwości wyeliminowania bądź ograniczenia wpływów mających charakter inny niż przypadkowy
Weryfikacja: wykonanie i zaliczenie ćwiczenia
Powiązane efekty kierunkowe: K_U17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U17
Efekt GK.NMS315_U3
potrafi wykonać analizę niezawodności danego układu obserwacyjnego oraz w razie potrzeby zaproponować sposób jego przeprojektowania
Weryfikacja: wykonanie i zaliczenie ćwiczenia
Powiązane efekty kierunkowe: K_U15, K_U17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U16, T2A_U18, T2A_U15, T2A_U09, T2A_U17

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMS315_K1
potrafi nawiązać kontakt i współpracować ze specjalistami z zakresu budownictwa i inżynierii
Weryfikacja: zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_K03, K_K06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02, T2A_K02
Efekt GK.NMS315_K2
ma świadomość odpowiedzialności za poprawność dokonywanych przezeń analiz dokładności i niezawodności sieci i konstrukcji pomiarowych
Weryfikacja: zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_K03, K_K05
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02, T2A_K05
Efekt GK.NMS315_K3
ma świadomość co do zakresu i wagi współodpowiedzialności z tytułu swego udziału w budowie obiektu bądź też udziału w badaniu zachowania się obiektu w fazie jego eksploatacji
Weryfikacja: zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_K03, K_K05, K_K06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02, T2A_K05, T2A_K02