Nazwa przedmiotu:
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Józef Iwanicki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
HES
Kod przedmiotu:
GK.NMK403
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 10 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 8 godzin, b) udział w konsultacjach - 2 godziny. 2) Praca własna studenta - 15 godzin, w tym: a) przygotowanie do zajęć - 8 godzin, b) przygotowanie do sprawdzianów - 7 godzin. Razem 25 godzin - 1 punkt ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 10 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 8 godzin, b) udział w konsultacjach - 2 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
brak
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Treści kształcenia:
Zadania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Zasady prowadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Zgłaszanie prac geodezyjnych. Ochrona znaków geodezyjnych. Prace geodezyjne na terenach zamkniętych. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
Metody oceny:
Dwa sprawdziany w trakcie semestru. Możliwość poprawiania jednego sprawdzianu. Zaliczenie przedmiotu - ocena łączna - średnia arytmetyczna z dwóch pozytywnych ocen ze sprawdzianów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Rozporządzenie MSWiA z 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 4. Rozporządzenie MAiC z 31 stycznia 2014r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. 5. Inne przepisy wykonawcze do ustawy pgik 6. Vademecum prawne geodety – A. Sikora, wyd. Gall 2014r. 7. Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii – R. Hycner, P. Hanus – wyd. Gall 2011 – wyd. elektroniczne 8. Wykonawstwo geodezyjne - R. Hycner, P. Hanus – wyd. Gall 2011 – wyd. elektroniczne
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMK403_W1
zna szczegółowe regulacje prawne z zakresu geodezji i kartografii
Weryfikacja: sprawdzian z wykładów
Powiązane efekty kierunkowe: K_W05, K_W09
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W10, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMK403_U1

Weryfikacja:
Powiązane efekty kierunkowe: K_U01, K_U02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U02, T2A_U03