Nazwa przedmiotu:
Przedmiot ograniczonego wyboru 1b - Prawo cywilne administracyjne i gospodarcze
Koordynator przedmiotu:
dr Dorota Wilkowska-Kołakowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
HES
Kod przedmiotu:
GK.NM(HES)3B
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych: 10, w tym: a) wykład - 8 godz. b) konsultacje - 2 godz. 2. Praca własna studenta - 15 godzin, w tym: a) 10 godz. - bieżące przygotowywanie się do wykładów (analiza literatury), b) 5 godz. - przygotowywanie się do testu końcowego. RAZEM: 25 godzin, co odpowiada 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0.4 ECTS - liczba godzin kontaktowych: 10, w tym: a) wykład - 8 godz. b) konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1) Zapoznanie studenta z: - podstawowymi instytucjami z zakresu omawianego obszaru prawa - terminologią oraz zasadami i specyfiką prawa w tym obszarze 2) Przybliżenie zasad postepowania administracyjnego, z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego
Treści kształcenia:
1. Ogólne zagadnienia dotyczące prawa • System źródeł prawa • Prawo i jego podział • Pojęcie i podział normy prawnej • Przepis prawny i jego rodzaje • Stosunek prawny i jego elementy • Ogłaszanie aktów prawnych • Zasada nieretroaktywności prawa - ,,lex retro non agit” 2. Zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego: • Zasady ogólne k.p.a. (art. 6-16 k.p.a.) • Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego • Zasada legalizmu postępowania • Decyzja ostateczna, a prawomocna • Właściwość organów administracji publicznej • Orzeczenia organów administracji - ich charakter i terminy do wniesienia odwołania i zażalenia • Dwuinstancyjność postępowania i możliwość złożenia skargi do sądu - terminy 3. Zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego: • Zasady przewodnie prawa gospodarczego • Swoboda działalności gospodarczej, a reglamentacja • Działalność gospodarcza i jej cechy • Kategorie przedsiębiorców • Podstawowe uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej • Zasady przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej • Ochrona konkurencji i konsumentów 4. Zagadnienia z zakresu prawa cywilnego: • Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej • Główne prawa konsumenckie • Umowy w działalności gospodarczej • Zasada ,,swobody umów” i jej cechy - art. 353¹ k.c. • Ograniczenia swobody umów • Rozróżnienie umowy o dzieło i umowy zlecenia
Metody oceny:
Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru. Test zawiera 20 pytań zamkniętych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1) Podstawy prawa cywilnego i handlowego, pod red. E. Gniewka, C.H. Beck 2) J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 3) Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna oraz Zobowiązania – część szczegółowa, C.H. Beck 4) M. Wierzbowski (red.): Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Wydawnictwo C.H. Beck 5) B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, LexisNexis (Wolters Kluwer) 6) Prawo gospodarcze zagadnienia administracyjnoprawne, pod red. M. Wierzbowskiego, Wolters Kluwer
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NM(HES)3B_W1
- student ma wiedze o instytucjach prawnych obrotu gospodarczego i zasadach podejmowania i wykonywania działalnosci gospodarczej - student ma wiedzę na temat norm prawnych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego - student zna i rozumie podstawowe pojecia i zasady z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego student zna ogólne i szczegółowe zasady tworzenia oraz rozwoju prawnych form indywidualnej przedsiebiorczosci Umiejetnosci sprawnie rozpoznaje i kwalifikuje
Weryfikacja: sprawdzian zaliczeniowy (test)
Powiązane efekty kierunkowe: K_W07
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W10

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NM(HES)3B_U1
- student potrafi zidentyfikować i zastosować procedury postępowania administracyjnego i gospodarczego - student zna podstawowe pojęcia i instytucje prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego
Weryfikacja: rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, praca z tekstem prawnym oraz tekstem decyzji administracyjnej
Powiązane efekty kierunkowe: K_U01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt

Weryfikacja: udział w dyskusji
Powiązane efekty kierunkowe: K_K01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K06