Nazwa przedmiotu:
Seminarium dyplomowe
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Janina Zaczek- Peplinska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMS408G
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 21 godziny, w tym: a) udział w seminarium - 16 godzin, b) udział w konsultacjach - 5 godzin, 2) Praca własna studenta - 8 godzin, w tym: a) przygotowanie prezentacji i wystąpień seminaryjnych - 8 godzin Udział w seminarium 29 godz. co odpowiada 1 punktowi ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,9 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 21 godzin, w tym: a) udział w seminarium - 16 godzin, b) udział w konsultacjach - 5 godzin,
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podjęty temat pracy dyplomowej magisterskiej - potwierdzenie przez złożenie w dziekanacie karty pracy dyplomowej. Znajomość zagadnień omawianych na przedmiotach prowadzonych na studiach I st. i II st. na kierunku Geodezja i Kartografia z zakresu Geodezyjne Pomiary Szczegółowe, Geodezja Inżynieryjna, Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa, Geodezja Miejska.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Prezentacja założeń oraz postępów w realizacji prac dyplomowych, przygotowanie dyplomantów do prezentacji wyników swojej pracy oraz publicznej dyskusji nad nimi.
Treści kształcenia:
W ramach seminarium dyplomowego ma miejsce prezentacja założeń oraz postępów w realizacji pracy. W trakcie seminarium, studenci uzyskują ponadto informacje dotyczące ogólnych zasad procesu realizacji prac dyplomowych, zasad redakcji i konstrukcji opracowania, jak również informacje o przebiegu egzaminu dyplomowego. Zajęcia te pozwalają także na doskonalenie umiejętności prezentacji przez dyplomanta wyników swojej pracy i poddawania ich publicznej dyskusji. Po zaliczeniu seminarium student ma wiedzę o projektach realizowanych przez innych dyplomantów z grupy seminaryjnej i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie realizowanych przez nich prac dyplomowych oraz prezentowanych projektów.
Metody oceny:
Zaliczenie ćwiczeń seminaryjnych: obowiązek uczestnictwa w zajęciach; dopuszczalne są 2 nieobecności usprawiedliwione. Sposób bieżącej kontroli wyników nauczania: 1) Przygotowanie i prezentacja przez studenta referatu związanego z realizowaną pracą dyplomową. Udzielenie pozytywnych odpowiedzi na pytania prowadzącego seminarium oraz studentów . Postępowanie to zakończone jest oceną wystawioną przez prowadzącego. 2) Ocena wyników sprawdzianu pisemnego obejmującego zagadnienia omawiane na spotkaniach seminaryjnych. Do zaliczenia sprawdzianu wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 - pięć (4,76 – 5,0); 4,5 - cztery i pół (4,26 - 4,74), 4,0 - cztery (3,76 - 4,25), 3,5 - trzy i pół (3,26 - 3,75), 3,0 - trzy (3,0 - 3,25).
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Zasady opracowania pracy dyplomowej - standard 2. Pozycje literatury związane z prezentowanymi tematami prac dyplomowych
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMS408G_W1
ma wiedzę o projektach realizowanych przez innych dyplomantów z grupy seminaryjnej i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie realizowanych przez nich prac dyplomowych oraz prezentowanych projektów
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na sprawdzianie pisemnym obejmującym zagadnienia omawiane na spotkaniach seminaryjnych
Powiązane efekty kierunkowe: K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_W16, K_W17, K_W18
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W09, T2A_W11, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W10, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W01, T2A_W04, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W08, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W08, T2A_W08

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMS408G_U1
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na sprawdzianie pisemnym obejmującym zagadnienia omawiane na spotkaniach seminaryjnych
Powiązane efekty kierunkowe: K_U01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01
Efekt GK.NMS408G_U2
potrafi przygotować opracowanie zawierające prezentację i omówienie wyników realizowanego projektu oraz poprowadzić dyskusję na ten temat i odpowiedzieć na zadawane pytania
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na sprawdzianie pisemnym obejmującym zagadnienia omawiane na spotkaniach seminaryjnych
Powiązane efekty kierunkowe: K_U03, K_U07
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U04, T2A_U16, T2A_U15

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMS408G_K1
umie przekazać informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na sprawdzianie pisemnym obejmującym zagadnienia omawiane na spotkaniach seminaryjnych
Powiązane efekty kierunkowe: K_K02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K07