Nazwa przedmiotu:
Gospodarka nieruchomościami
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Józef Iwanicki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMK213
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 27, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 16 godzin, b) uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych - 8 godzin, c) udział w konsultacjach - 3 godziny. 2) Praca własna studenta - 30 godzin, w tym: a) przygotowanie do zajęć - 10 godzin, b) sporządzenie projektów i sprawozdań - 10 godzin c) przygotowanie do sprawdzianów - 10 godzin. Razem 57 godzin - 2 punkty ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 27, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 16 godzin, b) uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych - 8 godzin, c) udział w konsultacjach - 3 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 36 godzin, w tym: a) uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych - 16 godzin, b) przygotowanie do zajęć - 10 godzin, c) sporządzenie projektów i sprawozdań - 10 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów ze szczególnymi przypadkami w zakresie gospodarki nieruchomościami.
Treści kształcenia:
Wykład - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. Gospodarowanie nieruchomościami PKP S.A. Mienie zabużańskie. Reprywatyzacja gruntów warszawskich. Zasady gospodarowania nieruchomościami rodzinnych ogrodów działkowych. Ćwiczenia projektowe - Opracowanie dokumentacji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Opracowanie dokumentacji dla ustanowienia samodzielności lokalu mieszkalnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozbieżności w definicjach powierzchni użytkowej. Wykonanie sprawozdania z badania księgi wieczystej.
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu - dwa sprawdziany w trakcie semestru, możliwość poprawiania jednego sprawdzianu. Ćwiczenia projektowe - poprawne wykonanie ćwiczeń i sprawozdań. Zaliczenie przedmiotu - ocena łączna - średnia arytmetyczna z pozytywnych ocen z wykładu i ćwiczeń projektowych. Obecność na ćwiczeniach projektowych obowiązkowa. Usprawiedliwiona nieobecność - obowiązek odrobienia zajęć w terminie uzgodnionym z prowadzącym.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. W. Ptasznik – Utracone majątki – Warszawa 2005r. 2. W Korzeniewski – Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków - Polcen Sp. z . o. 2006r. 3. Normy: PN-70/B-02365, PN-ISO 9836:1997. 4. A. Stefańska – Elektroniczna księga wieczysta –LexisNexis – 2006r. 5. Ustawy i rozporządzenia.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMK213_K1
ma świadomość odpowiedzialności za wykonywane prace i potrzebę ustawicznego dokształcania
Weryfikacja: sprawozdanie z ćwiczeń projektowych i sprawdzian z wykładów
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMK213_W1
zna poszerzoną wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami
Weryfikacja: sprawozdanie z ćwiczeń projektowych i sprawdzian z wykładów
Powiązane efekty kierunkowe: K_W05, K_W09
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W10, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMK213_U1
potrafi pozyskiwać informacje o nieruchomościach z różnych źródeł, analizować je, integrować i wykorzystywać dla racjonalnej gospodarki nieruchomościami
Weryfikacja: sprawozdanie z ćwiczeń projektowych i sprawdzian z wykładów
Powiązane efekty kierunkowe: K_U01, K_U02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U02, T2A_U03