Nazwa przedmiotu:
Geodezyjne pomiary szczegółowe
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Ryszard Malarski / adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMK202
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 29 godzin, w tym: a) uczestnictwo wykładach - 16 godzin, b) uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych - 16 godzin, c) udział w konsultacjach - 5 godzin. 2) Praca własna studenta - 54 godziny, w tym: a) przygotowanie do ćwiczeń projektowych - 8 godzin, b) zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 10 godzin, c) opracowanie projektów - 16 godzin, d) przygotowanie do sprawdzianów - 10 godzin, e) przygotowanie do zaliczenia wykładu - 10 godzin. RAZEM: 83 godzin - 3 punkty ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 29 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 8 godzin, b) uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych - 16 godzin, c) udział w konsultacjach - 5 godzin.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS - 47 godzin, w tym: a) uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych - 8 godzin, b) udział w konsultacjach - 5 godzin, c) przygotowanie do ćwiczeń projektowych - 10 godzin, d) opracowanie projektów - 16 godzin,
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Geodezyjne pomiary szczegółowe i rachunek wyrównawczy z zakresu studiów inżynierskich.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu: - nowoczesnych technologii pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, - projektowania, pomiarów i opracowania numerycznego osnów pomiarowych.
Treści kształcenia:
Wykład: Globalne i lokalne układy współrzędnych w pomiarach szczegółowych. Interpretacja geometryczna wzorów na obliczenie różnicy wysokości w niwelacji trygonometrycznej. Interpretacja geometryczna wzorów na obliczenie odległości na średnim poziomie pomiaru, na poziomie dalmierza, na poziomie celu, na powierzchni odniesienia i na płaszczyźnie odwzorowawczej Układu 2000. Analiza dokładności pomiarów sytuacyjno-wysokościowych; ocena dokładności pomiarów tachimetrycznych, ocena przydatności technologii RTK i technik hybrydowych. Nowoczesne technologie pomiarów tachimetrycznych; funkcje specjalne tachimetrów elektronicznych, metody kodowania terenowego i ocena ich przydatności, tachimetry skanujące. Nowoczesne osnowy pomiarowe; swobodne stanowiska tachimetryczne, sieci modularne, stanowiska GNSS. Opracowanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w Układzie 2000. Elementy projektowania sieci geodezyjnych; analiza dokładności podstawowych konstrukcji geodezyjnych, zastosowanie wstęg wahań do oceny dokładności wcięć pojedynczych i wielokrotnych. Ćwiczenia: Repetytorium z niwelacji trygonometrycznej; ocena wpływu krzywizny Ziemi, refrakcji i błędów pomiarowych na różnicę wysokości wyznaczoną metodą niwelacji trygonometrycznej. Repetytorium z opracowania pomiarów kątowych i liniowych w osnowach szczegółowych i pomiarowych; analiza poprawek i redukcji wprowadzanych do długości boku pomierzonego dalmierzem elektrooptycznym. Opracowanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w Układzie 2000. Ocena dokładności pomiarów tachimetrycznych. Opracowanie numeryczne swobodnego stanowiska tachimetrycznego. Analiza dokładności podstawowych konstrukcji geodezyjnych. Projekt zagęszczenia powierzchniowej sieci kątowo-liniowej.
Metody oceny:
Pozytywne zaliczenie wykładów - 2 sprawdziany 30 min. Pozytywne zaliczenie ćwiczeń projektowych: - zaliczenie dwóch sprawdzianów, - zaliczenie dwóch projektów. Ocena z przedmiotu - średnia arytmetyczna zaliczenia ćwiczeń i wykładów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Lazzarini T., Hermanowski A., Gaździcki J., Dobrzycka M., Laudyn I. : Geodezja. Geodezyjna osnowa szczegółowa, PPWK, W-wa 1990r. 2. Beluch J.: Ćwiczenia z Geodezji II. Kraków, Wydawnictwo AGH, 2008r. 3. A. Skórczyński: Niwelacja trygonometryczna w pomiarach szczegółowych, WPW, 1998r. 4. Lamparski J., Świątek K.: GPS w praktyce geodezyjnej. Katowice: Wydawnictwo Gall, 2007r. 5. Instrukcja techniczna G-2: Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczanie współrzędnych między układami, 2001r. 6. Wytyczne techniczne G-2.5: Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników, 2002r. 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Dz.U. nr 263 z dn. 7 grudnia 2011 r., poz. 1572; 8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, Dz.U. z dn. 30 marca 2012 r., poz. 352; 9.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, Dz.U. z dnia 14 listopada 2012 r., poz. 1247; 10. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, Dz.U. z dn. 21 marca 2013 r., poz. 383; 11. Instrukcja techniczna K 1. Mapa zasadnicza. Wydanie III, Warszawa 1998.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMK202_W1
Rozumie rolę globalnych i lokalnych układów współrzędnych w pomiarach szczegółowych
Weryfikacja: Sprawdzian wiadomości obejmujący przekrój normalny wzdłuż celowej, obliczenia różnic wysokości dla różnych sposobów pomiaru metodą niwelacji trygonometrycznej, obliczenia redukcji geometrycznych i odwzorowawczych długości boku pomierzonego dalmierzem elektrooptycznym.
Powiązane efekty kierunkowe: K_W03
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07
Efekt GK.NMK202_W2
Zna nowoczesne technologie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
Weryfikacja: Sprawdzian wiadomości z zakresu funkcji specjalnych tachimetrów elektronicznych oraz pomiarów z uwzględnieniem kodowania szczegółów terenowych.
Powiązane efekty kierunkowe: K_W03, K_W06, K_W13, K_W14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W09, T2A_W11, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05
Efekt GK.NMK202_W3
Zna zasady zakładania klasycznych i nowoczesnych osnów pomiarowych
Weryfikacja: Sprawdzian wiadomości obejmujący: opracowanie numeryczne swobodnego stanowiska tachimetrycznego, powiązanie stanowiska GNSS z klasycznymi sieciami geodezyjnymi, zakładania osnów modularnych. Sprawdzian wiadomości z analizy dokładności wcięć wielokrotnych.
Powiązane efekty kierunkowe: K_W03, K_W06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W09, T2A_W11

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMK202_U1
Potrafi opracować wykonane pomiary, wprowadzać poprawki oraz redukcje geometryczne i odwzorowawcze oraz ocenić ich dokładność.
Weryfikacja: Opracowanie pomiarów tachimetrycznych w Układzie 2000
Powiązane efekty kierunkowe: K_U01, K_U11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11
Efekt GK.NMK202_U2
Potrafi wykonać pomiary sytuacyjno-wysokościowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych
Weryfikacja: Ocena umiejętności wykorzystania funkcji specjalnych w wybranych tachimetrach elektronicznych. Opracowanie swobodnego stanowiska tachimetrycznego.
Powiązane efekty kierunkowe: K_U08, K_U11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05, T2A_U12, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11
Efekt GK.NMK202_U3
Potrafi projektować, zakładać i opracowywać wielofunkcyjne osnowy pomiarowe.
Weryfikacja: Opracowanie projektu wielokrotnego wcięcia wstecz. Analiza dokładności ciągów tachimetrycznych i sieci modularnej.
Powiązane efekty kierunkowe: K_U11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMK202_K1
Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego oraz starannego wykonywania powierzonych zadań
Weryfikacja: W zaliczonych pozytywnie sprawdzianach wykazuje się wiedzą, wykraczającą poza treść wykładu, zawartą w podanej literaturze i instrukcjach technicznych
Powiązane efekty kierunkowe: K_K03
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02
Efekt GK.NMK202_K2
Potrafi pracować w grupie
Weryfikacja: Ocena ćwiczeń realizowanych w zespołach pomiarowych
Powiązane efekty kierunkowe: K_K03, K_K04
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02, T2A_K03