Nazwa przedmiotu:
Pomiary przemieszczeń i analiza deformacji
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMK210
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 20 godzin, w tym: a) udział w wykładach - 8 godzin, b) udział w ćwiczeniach projektowych - 8 godzin, c) udział w konsultacjach - 2 godziny, d) udział w egzaminie - 2 godziny. 2. Praca własna studenta - 65 godzin, w tym: a) wykonanie (w domu) niezbędnych analiz i obliczeń oraz operatów z ćwiczeń projektowych - 30 godzin, b) zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 15 godzin, c) przygotowanie do egzaminu - 20 godzin. Razem: 85 godzin = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1.0 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 20 godzin, w tym: a) udział w wykładach - 8 godzin, b) udział w ćwiczeniach projektowych - 8 godzin, c) udział w konsultacjach - 2 godziny, d) udział w egzaminie - 2 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1.5 punktu ECTS - 38 godzin, w tym: a) udział w ćwiczeniach projektowych - 8 godzin, b) wykonanie (w domu) niezbędnych analiz i obliczeń oraz operatów z ćwiczeń projektowych - 30 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu algebry liniowej w geodezji, geodezyjnego rachunku wyrównawczego i geodezji inżynieryjnej.
Limit liczby studentów:
15
Cel przedmiotu:
Uzyskanie wiedzy z zakresu podstaw geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń.
Treści kształcenia:
WYKŁAD Pojęcia podstawowe i definicje: przemieszczenie, odkształcenie, układ odniesienia - zewnętrzny i własny, sieć kontrolna do badania przemieszczeń, identyfikacja układu odniesienia, obliczanie przemieszczeń. Przyczyny powstawania przemieszczeń i odkształceń. Specyfika geodezyjnych pomiarów przemieszczeń. Wyznaczanie przemieszczeń pionowych metodą niwelacji precyzyjnej. Wyznaczanie przemieszczeń poziomych: sieć trygonometryczna niepełna, sieć trygonometryczna pełna, sieć kątowo-liniowa, metoda stałej prostej. Wyznaczanie składowych przemieszczenia bryły obiektu na podstawie przemieszczeń wybranych jej punktów. Metody pomiaru przemieszczeń względnych. Geodezyjna interpretacja wyników pomiarów przemieszczeń. ĆWICZENIA PROJEKTOWE - Obliczenie przemieszczeń pionowych na podstawie wyników pomiarów niwelacyjnych (niwelacja precyzyjna), a następnie wyznaczenie składowych wektora przemieszczenia bryły obiektu na podstawie obliczonych przemieszczeń pionowych punktów tej bryły. - Wyznaczenie pozycji punktów sieci niwelacyjnej przy zastosowaniu jednoepokowego modelu kinematycznego sieci.
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu: egzamin. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń projektowych :obowiązek uczestnictwa w zajęciach; dopuszczalne są 2 nieobecności usprawiedliwione. Obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w terminie np. 2 tygodni po nieobecności na zajęciach. Należy ustalić z prowadzącym zajęcia sposób odrobienia zaległości. Tryb i terminarz zaliczeń: • Wykład - egzamin pisemny w terminach ustalonych przez dziekanat w Harmonogramie Sesji. Na egzaminie nie można korzystać z notatek ani skryptów. • Ćwiczenia projektowe - zaliczenie na podstawie pozytywnych ocen z poszczególnych tematów ćwiczeniowych.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Prószyński W., Kwaśniak M. (2015) Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń. Pojęcia i elementy metodyki. , Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa; 2. Bryś H., Przewłocki S. (1998) Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; 3. Czaja J. (1993) Wybrane zagadnienia z geodezji inżynieryjnej – rozdz. 5 Wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich, Skrypty uczelniane Nr.1350, Wyd. AGH, Kraków; 4. Lazzarini T. (1977) Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia, PPWK, Warszawa 1977
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMK210_W1
zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu geodezyjnych pomiarów przemieszczeń
Weryfikacja: zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_W03, K_W11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07
Efekt GK.NMK210_W2
zna podstawowe metody wyznaczania przemieszczeń pionowych i poziomych
Weryfikacja: wykonanie i zaliczenie ćwiczenie oraz zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_W11, K_W13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W07
Efekt GK.NMK210_W3
zna podstawowe cechy modeli matematycznych stosowanych w geodezyjnym badaniu przemieszczeń
Weryfikacja: zaliczenie odpowiedniego ćwiczenia i zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_W01, K_W03
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07
Efekt GK.NMK210_W4
zna zależności między przemieszczeniem badanego obiektu, a przemieszczeniami jego wybranych punktów
Weryfikacja: zaliczenie odpowiedniego ćwiczenia oraz zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_W01, K_W03, K_W11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07
Efekt GK.NMK210_W5
zna zasady transformacji wektora przemieszczeń i macierzy jego kowariancji związanych ze zmianą układu odniesienia
Weryfikacja: zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_W01, K_W03
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07
Efekt GK.NMK210_W6
zna zasadę aproksymacji wektorowego pola przemieszczeń
Weryfikacja: zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_W01, K_W03
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMK210_U1
potrafi wykonać wyznaczenie przemieszczeń pionowych badanego obiektu, przy użyciu sieci niwelacji precyzyjnej
Weryfikacja: zaliczenie odpowiedniego ćwiczenia
Powiązane efekty kierunkowe: K_U03, K_U14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U04, T2A_U08, T2A_U11, T2A_U18, T2A_U15
Efekt GK.NMK210_U2
potrafi wykonać wyznaczenie przemieszczeń poziomych badanego obiektu, przy użyciu sieci trygonometrycznej niepełnej
Weryfikacja: zaliczenie odpowiedniego ćwiczenia
Powiązane efekty kierunkowe: K_U03, K_U14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U04, T2A_U08, T2A_U11, T2A_U18, T2A_U15
Efekt GK.NMK210_U3
potrafi wyznaczyć składowe wektora przemieszczeń badanego obiektu na podstawie wektorów przemieszczeń wybranych punktów tego obiektu oraz dokonać interpretacji wyników
Weryfikacja: zaliczenie odpowiedniego ćwiczenia
Powiązane efekty kierunkowe: K_U03, K_U14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U04, T2A_U08, T2A_U11, T2A_U18, T2A_U15

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMK210_K1
potrafi nawiązać kontakt i współpracować ze specjalistami z zakresu budownictwa i inżynierii
Weryfikacja: zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_K05, K_K06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K05, T2A_K02
Efekt GK.NMK210_K2
ma świadomość odpowiedzialności za poprawność wyników swojego pomiaru, przekazywanych specjalistom z zakresu budownictwa i inżynierii dokonującym oceny bezpieczeństwa badanych obiektów
Weryfikacja: zaliczenie egzaminu
Powiązane efekty kierunkowe: K_K04, K_K05, K_K06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K05, T2A_K02