Nazwa przedmiotu:
Satelitarne techniki pomiarowe
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Tomasz Liwosz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMK206
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe 36, w tym: a) Obecność na wykładach: 16 h b) Obecność na zajęciach projektowych: 16 h c) Konsultacje: 4 h 2. Samodzielna praca studenta: 40 godzin, w tym: a) Wykonanie ćwiczeń domowych: 25 h b) Przygotowanie do egzaminu: 15 h 3. Razem: 76 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1.5 punktu ECTS, 36 godzin, w tym: a) Obecność na wykładach: 16 h b) Obecność na zajęciach projektowych: 16 h c) Konsultacje: 4 h
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1.5 punktu ECTS, 41 godzin, w tym: a) Obecność na zajęciach projektowych: 16 h b) Wykonanie ćwiczeń domowych: 25 h
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z geodezji, astronomii geodezyjnej, geodezji satelitarnej, matematyki i fizyki
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Studenci zdobędą podstawową wiedzę w zakresie współczesnych geodezyjnych technik pomiarowych, a w szczególności dotyczące ich zastosowań (wady i zalety poszczególnych technik), źródeł błędów pomiarowych i sposobów ich eliminacji.
Treści kształcenia:
Wykład: 1. Satelity geodezyjne, podział. Historia. 2. Równania ruchu sztucznych satelitów Ziemi. 3. Rola atmosfery w pomiarach satelitarnych. 4. Systemy GNSS: GPS, GLONASS, Galileo - Błędy w pomiarach GNSS. Klasyfikacja. - Wpływ atmosfery na pomiary GNSS: jonosfera, troposfera. - Centra fazowe anten, wyznaczanie. Wielodrożność sygnału. - Różnice obserwacji GPS. Kombinacje liniowe. 5. Techniki satelitarne DORIS i SLR. Technika VLBI. 6. Altimetria satelitarna. Zasada pomiaru. Misje satelitarne. 7. Badanie pola siły ciężkości Ziemi: CHAMP, GRACE, GOCE. 8. Parametry wyznaczane technikami satelitarnymi. 9. Służby związane z geodezyjnymi technikami obserwacyjnymi: IGS, EUREF, ILRS, IDS, IVS. 10. System GGOS. 11. Zastosowania satelitarnych technik pomiarowych w geodynamice. Ćwiczenia: 1. Elementy keplerowskie orbity. Transformacja elementów keplerowskich do układu kartezjańskiego w płaszczyźnie orbity. 2. Policzenie współrzęnych satelity i porawki do zegara na żądaną epokę na podstawie danych z depeszy nawigacyjnej GPS. 3. Równania obserwacyjne GNSS (kodowe i fazowe). 4. Wyznaczenie współrzędnych odbiornika z kodowych obserwacji GPS. Parametryzacja zadania w ziemskim układzie odniesienia. Korekcja współrzędnych satelity z powodu obrotu Ziemi. 5. Analiza warunków obserwacyjnych dla rozwiązania kodowego. Współczynniki PDOP, HDOP, VDOP 6. Policzenie wartości opóźnienia troposferycznego z modelu Saastamoinena 7. Policzenie wartości opóźnienia jonosferycznego dla obserwacji GPS 8. Kombinacje liniowe i różnice obserwacji GNSS
Metody oceny:
Klasówka z wykładu na końcu semestru Zaliczenie zadań domowych i klasówka na ćwiczeniach Ocena końcowa: średnia z ocen z klasówki z wykładu i ćwiczeń
Egzamin:
nie
Literatura:
Hofmann-Wellenhof B., H. Lichtenegger, E. Wasle (2007) GNSS: Global Navigation Satellite Systems, Springer Seeber, G. "Satellite Geodesy", de Gruyter, 2003
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMK206_W01
Ma pogłębioną wiedzę na temat globalnych nawigacyjnych systemów odniesienia i ich zastosowań. Ma wiedzę na temat źródeł błędów wpływających na obserwacje satelitarne GNSS i zna metody ich modelowania. Potrafi wyznaczyć współrzędne punktu z obserwacji GPS. Potrafi modelować obserwacje GNSS: potrafi stosować modele atmosfery w opracowaniu obserwacji satelitarnych oraz kombinacje liniowe obserwacji. Ma podstawową wiedzę w zakresie satelitarnych pomiarów laserowych i ich zastosowania w geodezji. Zna koncepcje i tryby stosowane w satelitarnych misjach do badania pola grawitacyjnego Ziemi; zna misje dotychczas zrealizowane i potrafi je scharakteryzować. Zna zasadę satelitarnych pomiarów altimetrycznych oraz ma wiedzę na temat ich zastosowania w geodezji.
Weryfikacja: Sprawdzian końcowy na wykładzie, ćwiczenia domowe
Powiązane efekty kierunkowe: K_W03
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMK206_U01
Potrafi korzystać z podanej literatury oraz źródeł dodatkowych przekazywanych na zajęciach. Potrafi samodzielnie dokonać klasyfikacji satelitarnych technik pomiarowych w zakresie ich zastosowania, a także metod i błędów pomiarowych. Potrafi wykonywać ćwiczenia domowe w oparciu o wskazane materiały.
Weryfikacja: Sprawdzian na wykładzie, ćwiczenia domowe
Powiązane efekty kierunkowe: K_U01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01
Efekt GK.NMK206_U02
Student potrafi sporządzić sprawozdanie z ćwiczeń domowych, które zawiera opis danych, metod oraz wyników wraz z weryfikacją oraz dyskusją.
Weryfikacja: ocena sprawozdań z ćwiczeń domowych
Powiązane efekty kierunkowe: K_U03
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U04