Nazwa przedmiotu:
Marketing
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_M
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
50 godz., w tym:praca na wykładach 15 godz., zapoznanie się ze wskazana literaturą 10 godz., przygotowanie się do kolokwium 15 godz, referat 10 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest: 1. Przedstawienie i zapoznanie studentów z istotą marketingu. 2. Przedstawienie zasad i nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania segmentacji rynku. 3. Nabycie umiejętności zastosowania instrumentów marketingowych. 4. Nabycie umiejętności opracowania i wdrożenia strategii marketingowej.
Treści kształcenia:
1. Istota marketingu. - Pojecie, uwarunkowania i założenia funkcjonowania marketingu. - Ewolucja marketingu. 2.Marketingowe otoczenie organizacji. - Zewnętrzne i wewnętrzne warunki działania. - Warunki działania a struktura marketingu. 3.Podstawy decyzji marketingowych. - Analiza SWOT jako narzędzie wyboru atrakcyjnych kierunków działania. - Metody portfelowe. 4.Teoria zachowania konsumenta na rynku. - Modele postępowania konsumenta na rynku. - Czynniki charakteryzujące konsumenta jako determinanty jego postępowania na rynku. 7. Zarządzanie produktem. - Pojecie, klasyfikacja i poziomy produktu. - Fazy i rodzaje cyklu życia produktu. - Marka i markowanie. - Analizy portfelowe. 8.Zarządzanie ceną. - Funkcje i zadania ceny. - Proces kształtowania cen. - Strategie cenowe. 9.Zarządzanie dystrybucją. - Pojecie i składowe części dystrybucji. - Kształtowanie kanałów dystrybucji. - Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. 10. Zarządzanie komunikacją marketingowa. - Cele, funkcje i zadania działań promocyjnych. - Instrumenty promocji. 11. Zarządzanie działalnością marketingową. - Planowanie działalności marketingowej. - Strategie marketingowe. - Organizowanie i kontrola działalności marketingowej. 12. Badania marketingowe. - Cele i zakres badań. - Narzędzia i techniki badań marketingowych. 13. Marketing międzynarodowy. - Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw. - Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 14. Etyka w marketingu. 15. Kolokwium.
Metody oceny:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta: 1. Poziom wiedzy w zakresie opisanym treściami kształcenia. 2. Poziom poszczególnych umiejętności. Procent wiedzy wymaganej dla uzyskania oceny: - bardzo dobrej - 100% - 91%, - dobrej plus - 90% - 81%, - dobrej - 80% - 71%, - dostatecznej plus - 70% - 61%, - dostatecznej - 60% - 51%, - niedostatecznej - 50% i mniej
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012 2. Marketing. Koncepcja skutecznych działań, pod red. L. Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011 3. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, pod red. L. Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011 Literatura uzupełniająca: 4. D. Kaznowski, Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008 5. R. Dooley, Neuromarketing, PWN, Warszawa 2015 6. T. Taranko, Komunikacja marketingowa Istota, uwarunkowania, efekty, Wolters Kluwer, Warszawa, 2015
Witryna www przedmiotu:
---
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Ma podstawową wiedzę o postępowaniu nabywcy i jego zachowaniu na rynku
Weryfikacja: Rozwiązywanie ćwiczeń.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_02
Ma podstawową wiedzę o procesach, zjawiskach zachodzących w relacji marketing - rynek, ma podstawową wiedzę o instrumentach marketingu
Weryfikacja: Ma podstawową wiedzę o procesach, zjawiskach zachodzących w relacji marketing - rynek, ma podstawową wiedzę o instrumentach marketingu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_03
Ma zaawansowaną wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych ze zbudowaniem strategii
Weryfikacja: Analiza przypadków.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi brać udział w analizach i ocenach alternatywnych rozwiązań problemów marketingowych oraz dobierać instrumenty pozwalające racjonalnie je rozstrzygać
Weryfikacja: Analiza przypadków.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_02
Zna właściwe metody i narzędzia wykorzystywane w marketingu
Weryfikacja: Punktowany udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_03
Umie projektować rozwiązania problemów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa
Weryfikacja: Analiza przypadków.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma świadomość etyki i odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem.
Weryfikacja: Pytania, dyskusja.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR
Charakterystyka K_02
Ma zdolność skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Weryfikacja: Rozwiązywanie ćwiczeń.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO
Charakterystyka K_03
Student jest przygotowany do identyfikowania i interpretowania danych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych
Weryfikacja: omawianie zagadnienia, dyskusja podczas zajęć.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK