Nazwa przedmiotu:
Retoryka
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_R
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
50 h, w tym 10 h wykład , 20 h przygotowanie do zajęć, 20 h pisanie referatu
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,5 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
brak
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład10h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Głównym celem jest przedstawienie podstawowych zasad retoryki przydatnych w komunikacji społecznej. Wykład obejmuje elementy teorii argumentacji, sztuki przemawiania, dyskutowania i przekonywania.
Treści kształcenia:
1. Podstawowe pojęcia retoryczne. Podstawowe cechy odpowiedniego wysławiania się. 2. Elementy elokucji. Tropy i figury retoryczne. Najczęstsze błędy wypowiedzi i przyczyny nieporozumień słownych. 3. Zasady prowadzenia dyskusji. Argumentacja merytoryczna (analiza przykładów). 4.Argumentacja niemerytoryczna. Analiza najpopularniejszych chwytów erystycznych. 5. Komponowanie tekstów i przygotowywanie wystąpień publicznych.
Metody oceny:
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zadanej pracy zaliczeniowej. Praca zaliczeniowa przygotowywana jest w oparciu o materiał wykładowy zastosowany do wyszukanych przez studenta przykładów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Beata Witkowska-Maksimczuk "Elementy retoryki i erystyki w przykładach", Wyd. Aspra JR , Warszawa 2014 Krzysztof Szymanek "Sztuka argumentacji- słownik terminologiczny", PWN, Warszawa 2015
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna podstawową terminologię w zakresie nowej retoryki
Weryfikacja: Praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W06, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WK
Charakterystyka W_02
Zna zasady nowej retoryki
Weryfikacja: praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W06, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG
Charakterystyka W_03
Zna zasady racjonalnej dyskusji
Weryfikacja: praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W06, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_04
Zna wybrane zagadnienia i postacie istotne w dziejach retoryki
Weryfikacja: praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W06, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WK
Charakterystyka W_05
zna podstawowe zasady retoryki starożytnej i klasycznej
Weryfikacja: praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Umie posługiwać się zasadami nowej retoryki oraz potrafi wykorzystać poznane teorie i konstrukcje w praktyce argumentacyjnej i do analizy podstawowych problemów.
Weryfikacja: praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_02
Umie przygotować się do wystąpienia publicznego
Weryfikacja: praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U01, K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_03
Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.
Weryfikacja: praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma świadomość konieczności zachowywania szeroko pojętej logiki i reguł w działalności społecznej, politycznej, administracyjnej, naukowej i antykryzysowej.
Weryfikacja: praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO
Charakterystyka K_02
Odpowiedzialnie przygotowuje się do pełnienia ważnej roli w społeczeństwie, projektuje i wykonuje zadania w zakresie pracy zawodowej.
Weryfikacja: praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO
Charakterystyka K_03
Ma świadomość konieczności zachowania spójności logicznej aktów prawnych i reguł społecznych wraz ze świadomością użyteczności zachowywania konsekwencji w myśleniu i postępowaniu.
Weryfikacja: Pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO
Charakterystyka K_04
Ma świadomość użyteczności zachowywania reguł metodologicznych w myśleniu i postępowaniu.
Weryfikacja: Pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO