Nazwa przedmiotu:
System ubezpieczeń społecznych
Koordynator przedmiotu:
dr K. Górniak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_SUS
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 22 godz., w tym: obecność na wykładach - 15 godz. obecność na zaliczeniu - 2 godz. konsultacje - 5 godz. 2. praca własna studenta - godz. 38 w tym: czytanie literatury, analiza aktów prawnych, danych statystycznych - 18 godz. przygotowanie się do zaliczenia - 20 godz. Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,5 pkt. ECTS co odpowiada 22 godz. kontaktowym
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
nie dotyczy
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagane są podstawowe wiadomości z zakresu socjologii oraz polityki społecznej.
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Głównym celem wykładu jest omówienie istoty systemu ubezpieczeń społecznych oraz przybliżenie wiedzy z zakresy funkcjonowania systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce, ale w perspektywie porównawczej. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zróżnicowanych sposobów realizacji systemów ubezpieczeń społecznych oraz stosowanych w ich ramach narzędzi i instrumentów. W trakcie wykładu dokonana zostanie analiza podstawowych procesów i zjawisk społecznych wpływających na kształt systemu ubezpieczeń społecznych.
Treści kształcenia:
1. System ubezpieczeń społecznych - przedmiot, zakres, cele i zadania, ujęcie historyczne systemu ubezpieczeń w Polsce, perspektywa zabezpieczenia społecznego 2. Uwarunkowania (polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturowe) tworzenia i funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. 3. Ubezpieczenia społeczne w perspektywie porównawczej 4. Zasady ubezpieczeń społecznych i system organizacji 5. Ubezpieczenia emerytalne w Polsce 6. Ubezpieczenia rentowe w Polsce 7. Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe w Polsce 8. Ubezpieczenia zdrowotne 9. System pomocy społecznej i świadczenia rodzinne
Metody oceny:
Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi (lub ewentualnie realizacja zadanej pracy problemowej) Ocena za przedmiot Ocena Student, który zaliczył przedmiot (moduł) wie / umie / potrafi: 3.0 Uzyskał co najmniej 40% maksymalnej łącznej liczby punktów w ramach zaliczenia pisemnego. 3.5 Uzyskał co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów w ramach zaliczenia pisemnego. 4.0 Uzyskał co najmniej 65% maksymalnej łącznej liczby punktów w ramach zaliczenia pisemnego. 4.5 Uzyskał co najmniej 75% maksymalnej łącznej liczby punktów w ramach zaliczenia pisemnego. 5.0 Uzyskał co najmniej 80% maksymalnej łącznej liczby punktów w ramach zaliczenia pisemnego.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. J. Hrynkiewicz (red.), Ubezpieczenie społeczne w Polsce -10 lat reformowania, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2011 2. M. Kawiński: Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej. Skuteczność i efektywność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 3. J. . Strusińska-Żukowska, B. Gudowska (red.): Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 4. Brak autora: Ubezpieczenia społeczne. Trafny i praktyczny dobór przepisów, C.H. Beck, Warszawa 2015 5. Jędrasik – Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2014 6. G. Szymburska-Walczak, Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium, Wolters Kluwer, Warszawa 2015 7. Akty prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych, stan aktualny Literatura uzupełniająca: 1. P. Szukalski: Solidarność pokoleń: dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012 2. W. Muszalski, Prawo socjalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 3. A. Wypych-Żywicka: Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
Witryna www przedmiotu:
nie dotyczy
Uwagi:
Zajęcia zostały przygotowane i będę prowadzone przy wykorzystaniu innowacyjnych metodyk kształcenia pozyskanych w ramach kursu „Wykorzystanie narzędzi ICT do prowadzenia przedmiotu. Kurs hybrydowy” (projekt Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania), szczególnie dotyczy to tworzenia multimedialnych treści dydaktycznych oraz wykorzystywania poznanych w ramach kursów narzędzi informatycznych (programów)

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna terminologię w zakresie pojęć i definicji dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi (lub ewentualnie realizacja zadanej pracy problemowej)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG
Charakterystyka W_02
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą teorii i koncepcji opisujących powstawanie, rozwój i miejsce w porządku społecznym i prawnym systemu ubezpieczeń społecznych.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi (lub ewentualnie realizacja zadanej pracy problemowej)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_03
Ma pogłębioną wiedzę na temat praktycznych aspektów funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, w tym podstaw prawnych.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi (lub ewentualnie realizacja zadanej pracy problemowej)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W05, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.3
Charakterystyka W_04
Ma wiedzę dotyczącą wyników badań w zakresie funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi (lub ewentualnie realizacja zadanej pracy problemowej)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji otaczających go zjawisk społecznych, w tym szczególnie istniejących rozwiązań prawnych, w odniesieniu do funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi (lub ewentualnie realizacja zadanej pracy problemowej)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U05, K_U06, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_02
Potrafi zastosować teoretyczną wiedzę z zakresu działania systemu ubezpieczeń społecznych do praktycznych rozwiązań, w tym tworzenia rozwiązań o charakterze prawnym i podejmowania decyzji jako pracownik administracji publicznej.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi (lub ewentualnie realizacja zadanej pracy problemowej)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U08, K_U10, K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.2.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, I.P7S_UU, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.3.o, I.P7S_UO, I.P7S_UW
Charakterystyka U_03
Posiada umiejętności badawcze pozwalające dostrzec istniejący problem w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych i go rozwiązać.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi (lub ewentualnie realizacja zadanej pracy problemowej)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08, K_U09, K_U01, K_U02, K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UU, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, I.P7S_UK, I.P7S_UW, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność dalszego doskonalenia się zawodowego i rozwoju osobistego.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi (lub ewentualnie realizacja zadanej pracy problemowej)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K04, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KK, I.P7S_KO
Charakterystyka K_02
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na temat funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi (lub ewentualnie realizacja zadanej pracy problemowej)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K04, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KK, I.P7S_KO