Nazwa przedmiotu:
Przedsiębiorczość
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_P
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Udział w ćwiczeniach - 10h 2. Praca własna - 40h, w tym: a) przygotowanie do zajęć 10h b) czytanie wskazanej literatury 10h c) przygotowanie projektów w grupach 10h d) konsultacje 5h e) przygotowanie do prac pisemnych 5h Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6 p. ECTS Bezpośredni udział nauczyciela odnosi się do 15 godzin zajęć, 10h zajęć i 5h konsultacje
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,6 p. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia10h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowy poziom wiedzy ekonomicznej i matematycznej.
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Przekazanie podstawowych informacji oraz wiedzy niezbędnej do podjęcia racjonalnej decyzji o rozpoczęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to zagadnień dotyczących: a) pomysłu na własny biznes (w tym metod ich generowania samodzielnie lub grupowo), b) modelu biznesowego przedsiębiorstwa (w tym mechanizmów jego udoskonalania) c) podstaw marketingu. Uzupełnieniem dla powyższych informacji, będzie również poznanie podstawowych zasad i mechanizmów pracy w grupie. Zajęcia zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem: a) innowacyjnych i kreatywnych form kształcenia. b) technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) / multimedialnych treści dydaktycznych/platformy e-learningowej Moodle.
Treści kształcenia:
W trakcie semestru poruszone zostaną następujące zagadnienia: 1) Przedsiębiorczość - zarys teoretyczny, implikacje przedsiębiorczości we współczesnej ekonomii; 2) Pomysł na biznes - niezbędne elementy składowe, mechanizmy poszukiwania pomysłu na biznes, zewnętrzne źródła inspiracji; 3) Model biznesowy - elementy składowe, mechanizmy definiowania modelu biznesowego, analiza źródeł przychodów przedsięwzięcia biznesowego; 4) Podstawy marketingu - polityka cenowa i dystrybucyjna, powiązanie mechanizmów i narzędzi promocji z ofertą produktową.
Metody oceny:
Każdy ze studentów musi wykonać samodzielnie trzy testy sprawdzające wiedzę z wybranych tematów (obszarów tematycznych kursu). W semestrze letnim 2019, testy dotyczą następujących zagadnień: 1.Przedsiębiorczość; 2.Model biznesowy; 3.Podstawy marketingu. Każdy z testów składa się z pytań o charakterze zamkniętym (wielokrotnego wyboru). Czas na wykonanie jednego testu to 30 minut. Do każdego z testów, studenci mogą podejść tylko jeden raz. Jedyny wyjątek stanowi pierwszy test, który ma zadanie zaznajomić użytkowników platformy e-learningowej ze sposobem działania testów. Testy należy wykonać do 9 czerwca 2019 r. (do godz. 23:59). Po tym terminie nie będzie możliwe ich wykonanie(zostaną wyłączone na platformie). Testy (wszystkie) zostaną udostępnione do 17 marca 2019 r. Ocena końcowa zostanie obliczona jako wynik uzyskanych punktów z testów (do 18 pkt, tj. 1 pkt. za każdą poprawną odpowiedź). Ponadto, uczestnicy kursu zrealizują jedną pracę w grupie. Jej celem jest próba diagnozy własnego potencjału do założenia, prowadzenia i osiągniecia sukcesu we własnej działalności gospodarczej. Projekt może być prowadzony w grupie nieprzekraczającej 4 osób. Elementy niezbędne do realizacji oraz prezentacji samego projektu będą realizowane podczas kolejnych zajęć. Dodatkowo na platformie e-learningowej udostępnione są dodatkowe materiały ułatwiające przygotowanie zadania grupowego.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1) Cieślik J.: Przedsiębiorczość dla ambitnych –Jak uruchomić własny biznes. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. 2) Drzewiecki J., Niemczyk J.: Modele biznesowe –próba klasyfikacji i doświadczenia polskich przedsiębiorstw.Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. 3) Gołębiowski T. (red.): Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008. 4) Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I.: Marketing 4.0. Wydawnictwo MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2017. 5) Lambing P.A., Kuehl C.R.: Entrepreneurship. Prentice Hall, Upper Saddle River 2003. 6) Luecke R.: Zarządzanie kreatywnością i innowacja. Wydawnictwo MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2005. 7) Mark J.: Marketing analityczny. Piętnaście wskaźników, które powinien znać każdy marketer. Wydawnictwo Helion, Warszawa 2014. 8) Slywotzky A.J., Morrisom D.J., Andelman B.: Strefa zysku. Strategiczne modele działalności. PWE, Warszawa 2000.
Witryna www przedmiotu:
www.dlastudentowpw.moodle.org.pl
Uwagi:
W trakcie pierwszych zajęć, studenci uzyskają indywidualny login i hasło do platformy e-learningowej.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Student posiada interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. W szczególności dotyczy to źródeł przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: sprawdzian, udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.1, I.P7S_WG
Charakterystyka W_02
Student posiada wiedzę na temat publicznych i prywatnych źródeł informacji społeczno gospodarczej.
Weryfikacja: sprawdzian, udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_03
Student posiada wiedzę dotyczącą wybranych uwarunkowań prawnych zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: W trakcie zajęć studenci wykonują szereg krótkich prac pisemnych sprawdzających opanowanie podstawowej wiedzy teoretycznej. Wyniki prac pisemnych są omawiane z prowadzącym zajęcia..
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W03, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_04
Student ma wiedzę nt. wspierania i barier przedsiębiorczości w Polsce
Weryfikacja: test wiedzy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych problemów spotykanych w przedsiębiorstwie
Weryfikacja: Studenci uczą się zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy przez rozwiązywanie praktycznych zadań (studium przypadku / case study), zawierających problem z zakresu przedsiębiorczości. Rozwiązania zadań są omawiane z prowadzącym zajęcia.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_02
Student potrafi dobrać odpowiednią formę organizacyjno-prawną dla przedsiębiorstwa
Weryfikacja: W trakcie zajęć studenci wykonują w grupach zadania dotyczące wybranych elementów planowania działalności gospodarczej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U04, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_03
Student potrafi identyfikować dostępne źródła danych, korzystać z zawartej w nich wiedzy, informacji oraz danych, a także - interpretować pozyskane dane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
Weryfikacja: W trakcie zajęć studenci wykonują szereg krótkich prac pisemnych sprawdzających opanowanie podstawowych umiejętności doboru źródeł danych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.2, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_04
Student potrafi samodzielnie lub w zespole proponować rozwiązania problemów ekonomicznych przedsiębiorców
Weryfikacja: omawianie zagadnienia w ramach dyskusji na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.2.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Student ćwiczy kompetencje komunikowania się, negocjowania i zdolność przekonywania oraz pracy w zespole.
Weryfikacja: Komunikacja, negocjowania oraz zdolność przekonywania sprawdzane są w trakcie pracy grupy, a także w toku dyskusji z prowadzącym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO
Charakterystyka K_02
Student nabywa kompetencje niezbędne do podjęcia racjonalnej decyzji o rozpoczęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub prowadzeniu działań przedsiębiorczych w ramach przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: W trakcie zajęć studenci wykonują w grupach zadania dotyczące wybranych elementów planowania działalności gospodarczej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO, I.P7S_KR
Charakterystyka K_03
Student ma potrzebę uczenia się
Weryfikacja: test wiedzy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO, I.P7S_KR